Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024

Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το σεμινάριο έχει εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ
Έναρξη: 10/12, 17/12/2024 (ZOOM)
Διάρκεια: 14 ώρες (08:00-15:30)
Κόστος: €180 (Αρχική τιμή:€460 – Αναμενόμενη Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ:€280)

Η διαδοχή στις οικογενειακές επιχειρήσεις είναι μια συλλογική προσπάθεια όλης της οικογένειας για την ομαλή μετάβαση στην επόμενη γενιά, διασφαλίζοντας τη συνέχεια και σηματοδοτώντας μια νέα αρχή. Η επιβίωση αυτών των επιχειρήσεων απαιτεί την επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων, τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των ιδιοκτητών, την ομαλή διαδοχή και την εγκαθίδρυση επαγγελματικών διοικητικών δομών με στρατηγικούς στόχους και μακροπρόθεσμα οράματα.

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις συνεισφέρουν σημαντικά στην παγκόσμια οικονομία, αποτελώντας πάνω από το 65% των επιχειρήσεων παγκοσμίως και συνεισφέροντας περίπου το 70% του Παγκοσμίου ΑΕΠ. Ωστόσο, μόνο το 30% αυτών επιβιώνει μετά τη δεύτερη γενιά, το 13% μετά την τρίτη γενιά, και μόλις το 3% επιβιώνει σε επόμενες γενιές.

Στην Κύπρο, η κατάσταση είναι αρκετά διαφορετική, καθώς οι οικογενειακές επιχειρήσεις κυριαρχούν στον επιχειρηματικό τομέα, αντιπροσωπεύοντας το 90% των επιχειρηματικών μονάδων. Η διαδοχή αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για τις οικογενειακές επιχειρήσεις παγκοσμίως. Παρότι αυτές οι επιχειρήσεις αποδείχθηκαν πιο ανθεκτικές κατά τη διάρκεια της κρίσης, μπορούν να καταρρεύσουν κατά τη διαδικασία της διαδοχής.

Η ομαλή διαδοχή, βασισμένη σε αντικειμενικά κριτήρια και απαιτώντας ανοικτούς ορίζοντες σκέψης από τα μέλη της οικογένειας, θέτει τις μόνες ασφαλείς βάσεις για τη μακροημέρευση των οικογενειακών επιχειρήσεων. Στη συνέχεια, οι αξίες, η κουλτούρα, η επιχειρηματικότητα και το πνεύμα διαφυλάσσουν τις ρίζες και ευδοκιμούν το οικογενειακό επιχειρείν.

Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ιδιοκτήτες, ιδρυτές και διαδόχους οικογενειακών επιχειρήσεων, οι οποίοι επιθυμούν να πετύχουν τους μακροπρόθεσμους στόχους τους και την ευημερία της επιχείρησης τους.
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:
 • Κατανοήσουν την σημαντικότητα της κατάλληλης προετοιμασίας για τη διαδοχή, τόσο από την πλευρά του ιδρυτή – ιδιοκτήτη της επιχείρησης όσο και της διάδοχης κατάστασης.
 • Προσδιορίζει η διοίκηση τους παράγοντες που δημιουργούν το αίσθημα ευθύνης και συμμετοχής στους διαδόχους.
 • Αναγνωρίζουν τόσο η διοίκηση όσο και οι διάδοχοι τα πλεονεκτήματα της διατήρησης και προώθησης της εταιρικής εικόνας μετά την διαδοχή.
 • Προετοιμάζουν πλάνο σταδιακής εκχώρησης αρμοδιοτήτων.
 • Εντοπίζουν την ύπαρξης δυνατών και αδύναμων σημείων τόσο από την πλευρά του ιδρυτή – κατόχου της επιχείρησης όσο και από την πλευρά των διαδόχων ή του διαδόχου.
 • Εφαρμόζουν πλάνο σταδιακής αλλαγής των διαδικαστικών και «γραφειοκρατικών» λεπτομερειών κατά την μεταβίβαση της επιχείρησης και την εισαγωγή νέων μεθόδων που θα βελτιώσουν την ανάπτυξη του οργανισμού.
 • Υιοθετήσουν θετικές συμπεριφορές υποστήριξης, ενθάρρυνσης και καθοδήγησης στους «διάδοχους» στο μεταβατικό στάδιο, κάνοντας τους να νιώθουν αυτοπεποίθηση.
 • Κατανοήσουν την σημασία και το όφελος της αποδοχής του εξωτερικού συμβούλου, ο οποίος θα συντονίσει τις ενέργειες για τη διαδοχή.
 1. Παράγοντες Βιωσιμότητας και κερδοφορίας των Οικογενειακών Επιχειρήσεων.
 2. Η συμπληρωματικότητα των μελών της οικογένειας ως παράγοντας επιτυχίας στις οικογενειακές επιχειρήσεις.
 3. Ενδοοικογενειακές συγκρούσεις.
 4. Διαδικασίες λήψεις αποφάσεων στις οικογενειακές επιχειρήσεις.
 5. Η παρακίνηση των εργαζομένων δίνει φτερά στις οικογενειακές επιχειρήσεις.
 6. Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης ως η καλύτερη πηγή ιδεών για την ανάπτυξή της.
 7. Η κουλτούρα και οι αξίες της οικογενειακής επιχείρησης Αξιοκρατία και δικαιοσύνη στις οικογενειακές επιχειρήσεις.
 8. Η Διαδοχή στις οικογενειακές επιχειρήσεις.
 9. Η δεύτερη γενιά και το μέλλον της οικογενειακής επιχείρησης.
 10. Διαχείριση αλλαγής.
 11. Η Αποτελεσματική ηγεσία οικογενειακής επιχειρήσεις Στρατηγικές και Παράγοντες Αποτελεσματικής Διαδοχής.
 1. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ αποδέχεται δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν δεσμεύεται ότι θα αποδεχθεί εγγραφές που λαμβάνονται σε λιγότερο από 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 2. Γραπτές ακυρώσεις 3 εργάσιμες μέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου γίνονται αποδεκτές και σε περίπτωση πληρωμής επιστρέφεται πίσω ολόκληρο το ποσό. Ακυρώσεις που δεν εμπίπτουν στον πιο πάνω όρο τιμολογούνται κανονικά. Αντικαταστάσεις συμμετεχόντων είναι αποδεκτές νοούμενου ότι οι αντικαταστάτες πληρούν τα κριτήρια για συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
 3. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναβάλει εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέχρι και μια μέρα πριν την έναρξη του. Όλες οι προπληρωμές για το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιστρέφονται στους υποψήφιους συμμετέχοντες.
 4. Όλες οι εγγραφές είναι αυστηρά προπληρωτέες και το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν αποδέχεται την είσοδο των συμμετεχόντων στην αίθουσα αν δεν έχουν εξοφληθεί οι οικονομικές τους υποχρεώσεις.
 5. Συμμετέχοντες που έχουν παρουσίες κάτω από το 75% δεν μπορούν να επιχορηγηθούν από την ΑνΑΔ και σε τέτοια περίπτωση θα κληθούν να καταβάλουν το ποσό της επιχορήγησης (επιπλέον του δικού τους ποσού πληρωμής).
 6. Για τα επιχορηγημένα προγράμματα από την ΑνΑΔ όλα τα έντυπα της ΑνΑΔ θα πρέπει να αποστέλλονται στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 7. Πιστοποιητικά παρακολούθησης θα δίνονται στους συμμετέχοντες με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου νοούμενου ότι έχουν εξοφληθεί όλες τους οι οικονομικές υποχρεώσεις αναφορικά με τα έντυπα της ΑνΑΔ. Σε άλλη περίπτωση θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς μόλις ικανοποιηθούν όλες οι πιο πάνω προϋποθέσεις.