Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

Το σεμινάριο έχει εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ
Έναρξη: 16/10/2024, 19/10, 23/10, 26/10, 30/10, 02/11/2024
Διάρκεια: 30 ώρες (09:30-14:45)
Κόστος: €200 (Αρχική τιμή:€800 – Αναμενόμενη Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ:€600)

Το πρόγραμμα κατάρτισής μας στοχεύει στην εκπαίδευση βασικών στελεχών της κατασκευαστικής βιομηχανίας στην κοστολόγηση, προμέτρηση και επιμέτρηση του σιδηρού οπλισμού από κατασκευαστικά σχέδια.

Με αυτή την εξειδικευμένη γνώση, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να υπολογίζουν το συνολικό κόστος του σιδηρού οπλισμού πριν από την έναρξη της κατασκευής και να επιμετρούν τις ποσότητες μετά την ολοκλήρωση.

Η κατασκευαστική βιομηχανία, ως βασικός πυλώνας της οικονομίας, απασχολεί πολυάριθμο και εξειδικευμένο προσωπικό, και η ακριβής κοστολόγηση είναι ζωτικής σημασίας για την υποβολή ανταγωνιστικών προσφορών.

Μέσω αυτού του προγράμματος, οι επαγγελματίες θα αποκτήσουν τα εργαλεία και τις γνώσεις για να δημιουργούν προσφορές που ξεχωρίζουν, διασφαλίζοντας την ανάληψη έργων και την επιτυχία τους στην αγορά. 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθυντικά Στελέχη Εργοληπτικών Εταιρειών, Μηχανικούς όλων των Κλάδων, Εργοδηγούς/Επιστάτες και υπεύθυνους εταιρειών που ασχολούνται με θέματα επιμετρήσεων / κοστολογήσεων / παραγγελίες σιδηρού οπλισμού
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:
 • Διαχωρίζουν την έννοια της προμέτρησης και της επιμέτρησης.
 • Αναφέρουν και να κατανοούν τους κανονισμούς μέτρησης του οπλισμού.
 • Εξηγούν τις μονάδες μέτρησης και τις κλίμακες σχεδίασης των τεχνικών σχεδίων.
 • Αναγνωρίζουν το αναπτυγμένο μήκος διαφόρων σχημάτων ράβδων οπλισμού.
 • Συντάσουν προμετρήσεις - επιμετρήσεις και κοστολόγηση του σιδηρού οπλισμού.
 • Κατανόουν κατασκευαστικά σχέδια και γενικά όλα τα σχέδια της οικοδομής (τοπογραφικά, αρχιτεκτονικά, στατικά, ηλεκτρολογικά, μηχανολογικά και άλλα σχέδια καθώς και τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες).
 • Χρησιμοποιούν πρόχειρες μεθόδους μέτρησης ή και εκτίμησης των οικοδομών.
 • Εφαρμόζουν τις μεθόδους μέτρησης όλων των εργασιών των οικοδομών.
 • Καταχωρούν τις διαστάσεις στο δελτίο αναφοράς και να τετραγλωνίζουν τις διαστάσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς μέτρησης του σιδηρού οπλισμού.
 • Ετοιμάζουν δελτία ποσοτήτων με τη βοήθεια του δελτίου αναφοράς.
 • Τιμολόγούν και κοστολογούν το δελτίο ποσοτήτων και να υπολογίζουν την τιμή μονάδας για την εργασία σιδηρού οπλισμού.
 • Μετατρέπουν την ποσότητα του οπλισμού,στο δελτίο ποσοτήτων, από μέτρα (m) σε χιλιόγραμμα(kg).
 1. Καταγραφή του δελτίου ποσοτήτων.
 2. Κατασκευαστικά Σχέδια.
 3. Μέτρηση οπλισμού - Θεμέλια, Θεμελιοδοκοί, ενιαίο πέδιλο.
 4. Μέτρηση οπλισμού - Υποστηλώματα, Δοκοί.
 5. Μέτρηση οπλισμού - Πλάκες και τοιχώματα.
 6. Μέτρηση οπλισμού - Αναπτύγματα οπλισμού από σχέδια λεπτομερειών.
 1. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ αποδέχεται δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν δεσμεύεται ότι θα αποδεχθεί εγγραφές που λαμβάνονται σε λιγότερο από 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 2. Γραπτές ακυρώσεις 3 εργάσιμες μέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου γίνονται αποδεκτές και σε περίπτωση πληρωμής επιστρέφεται πίσω ολόκληρο το ποσό. Ακυρώσεις που δεν εμπίπτουν στον πιο πάνω όρο τιμολογούνται κανονικά. Αντικαταστάσεις συμμετεχόντων είναι αποδεκτές νοούμενου ότι οι αντικαταστάτες πληρούν τα κριτήρια για συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
 3. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναβάλει εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέχρι και μια μέρα πριν την έναρξη του. Όλες οι προπληρωμές για το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιστρέφονται στους υποψήφιους συμμετέχοντες.
 4. Όλες οι εγγραφές είναι αυστηρά προπληρωτέες και το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν αποδέχεται την είσοδο των συμμετεχόντων στην αίθουσα αν δεν έχουν εξοφληθεί οι οικονομικές τους υποχρεώσεις.
 5. Συμμετέχοντες που έχουν παρουσίες κάτω από το 75% δεν μπορούν να επιχορηγηθούν από την ΑνΑΔ και σε τέτοια περίπτωση θα κληθούν να καταβάλουν το ποσό της επιχορήγησης (επιπλέον του δικού τους ποσού πληρωμής).
 6. Για τα επιχορηγημένα προγράμματα από την ΑνΑΔ όλα τα έντυπα της ΑνΑΔ θα πρέπει να αποστέλλονται στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 7. Πιστοποιητικά παρακολούθησης θα δίνονται στους συμμετέχοντες με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου νοούμενου ότι έχουν εξοφληθεί όλες τους οι οικονομικές υποχρεώσεις αναφορικά με τα έντυπα της ΑνΑΔ. Σε άλλη περίπτωση θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς μόλις ικανοποιηθούν όλες οι πιο πάνω προϋποθέσεις.