Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024

Ιστορικό

Το Κέντρο Εκπαίδευσης «Ο Οικοδόμος» Κ.Ε.Π.Ο. Λτδ αποτελεί κοινή προσπάθεια Κοινοπραξίας μεταξύ της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.), της Συντεχνία Οικοδόμων, Ξυλουργών, Μεταλλωρύχων και Γενικών Εργατών Κύπρου (Π.Ε.Ο.) και της Ομοσπονδίας Οικοδόμων, Μεταλλωρύχων και Συναφών Επαγγελμάτων Κύπρου (Σ.Ε.Κ.).

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ) αποτελεί τον εκπρόσωπο της Κυπριακής Κατασκευαστικής Βιομηχανία. Ιδρύθηκε στις 25 Φεβρουαρίου του 1995, από του πέντε Επαρχιακούς Συνδέσμους και ενεγράφη σαν συντεχνία στο μητρώο του Εφόρου Συντεχνιών στις 20 Απριλίου 1996.

Η Συντεχνία Οικοδόμων, Ξυλουργών, Μεταλλωρύχων και Γενικών Εργατών Κύπρου (Π.Ε.Ο.), είναι μια από τις μεγαλύτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις της Κύπρου. Ιδρύθηκε το 1948 και κύριοι σκοποί της Συντεχνίας είναι η ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών,
η ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων και η βελτίωση των όρων και των συνθηκών εργασίας και η βελτίωση της ζωής των εργαζομένων.

Η Ομοσπονδίας Οικοδόμων, Μεταλλωρύχων και Συναφών Επαγγελμάτων Κύπρου (Σ.Ε.Κ.), είναι επίσης μια από τις μεγαλύτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις της Κύπρου. Ιδρύθηκε το 1944. Σκοπός της είναι η οργάνωση και η συνένωση των εργαζομένων ώστε να μπορούν μαζί να διεκδικούν και να βελτιώνουν την οικονομική και κοινωνική τους κατάσταση.

Στόχοι του Κέντρου Εκπαίδευσης «Ο Οικοδόμος» Κ.Ε.Π.Ο. Λτδ είναι η προσέλκυση και βασική κατάρτιση νέων στον τομέα των κατασκευών, η παροχή υψηλών προδιαγραφών πολυεπιχειρησιακών και μoνοεπιχειρησιακών προγραμμάτων κατάρτισης συνήθους και ζωτικής σημασίας για την κατασκευαστική βιομηχανία όπως επίσης και η πιστοποίηση των εργαζομένων στα Πρότυπα Επαγγελματικά Προσόντα.

Το Κ.Ε.Π.Ο. έχει αξιολογηθεί στα πλαίσια του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) και έχει πιστοποιηθεί ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ) και Κέντρο Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ).

Ειδικεύεται στους ακόλουθους τομείς :

  • Οικοδομικά
  • Κατασκευή Καλουπιών
  • Επεξεργασία και Τοποθέτηση Χάλυβα Οπλισμού
  • Διεύθυνση Εποπτεία Έργου
  • Ξηρά Δόμηση
  • Χρωματισμοί
  • Διακοσμητικά Επιχρίσματα
  • Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης

Είναι στελεχωμένο με έμπειρο προσωπικό και διαθέτει κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό για τη διεξαγωγή Προγραμμάτων Κατάρτισης και για τη Πιστοποίηση Πρότυπων Επαγγελματικών Προσόντων.

Έχει συνάψει συνεργασίες με πιστοποιημένους Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης σε διάφορους τομείς κατάρτισης που σχετίζονται με τον Τομέα των Κατασκευών.

Για εμπλουτισμό των προγραμμάτων κατάρτισης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας έχει δημιουργηθεί στο χώρο του κέντρου βιβλιοθήκη προδιαγραφών και δειγμάτων δομικών υλικών της αγοράς για χρήση από τους καταρτιζόμενους.