Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΣΥΠΠ

Το σεμινάριο έχει εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ
Έναρξη: 20/11, 27/11, 04/12, 11/12, 18/12/2024 (ZOOM)
Διάρκεια: 35 ώρες (08:30-16:00)
Κόστος: €200 (Αρχική τιμή:€900 – Αναμενόμενη Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ:€700)

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Κ.Δ.Π. 158/2021), οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να ορίζουν γραπτώς έναν ή περισσότερους εργοδοτούμενους για να ασχολούνται με τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης κινδύνων, καθώς και να παρέχουν συμβουλευτική βοήθεια για τη λήψη προληπτικών και προστατευτικών μέτρων. Τα άτομα αυτά αποτελούν την Εσωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ). Η εκπαίδευση των μελών της ΕΣΥΠΠ είναι νομοθετικά καθορισμένη, με συγκεκριμένο περιεχόμενο. Το σεμινάριο «Εκπαίδευση Υπεύθυνων Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία (ΕΣΥΠΠ)» καλύπτει όλες τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις για την εκπαίδευση των μελών της ΕΣΥΠΠ, παρέχοντας στους συμμετέχοντες την απαραίτητη κατάρτιση σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΣΥΠΠ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθυντικό, Επιστημονικό και Εποπτικό προσωπικό και Ανώτερα Στελέχη των Επιχειρήσεων, σε Λειτουργούς και Μέλη της Επιτροπής Ασφάλειας των Επιχειρήσεων, με Αρμοδιότητα στα Θέματα Ασφάλειας και Υγείας.
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:
 • Απαριθμούν και να διατυπώνουν τις βασικές πρόνοιες της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία.
 • Περιγράφουν τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και να τους ταξινομούν.
 • Κατονομάζουν τα βασικότερα Μέσα Ατομικής Προστασίας.
 • Υποδεικνύουν τα βασικότερα μέτρα προστασίας έναντι κάθε κινδύνου και να τα κατατάσσουν με σειρά αποτελεσματικότητας.
 • Συσχετίζουν τις παραμέτρους του εργατικού ατυχήματος και του παρ΄ολίγον ατυχήματος αλλά και την έκταση του οικονομικού και άλλου κόστους που αυτά επιφέρουν.
 • Επιλέγουν τα σωστά Μέσα Ατομικής Προστασίας για το συγκεκριμένο εργασιακό χώρο και εργασίες.
 • Συντάσσουν μελέτη Εκτίμησης Κινδύνου για τον χώρο εργασίας τους και τις επιμέρους διεργασίες που συντελούνται.
 • Εισηγούνται και να αιτιολογούν τα μέτρα για την αποφυγή/μείωση των κινδύνων στον εργασιακό χώρο και να τα κατατάσσουν σε σειρά αποτελεσματικότητας.
 • Αναπτύξουν πρωτοβουλία και να επιλέγουν στη σωστή σήμανση Ασφαλείας για κάθε εργασιακό κίνδυνο και να δρουν γρήγορα και αποτελεσματικά όταν διαπιστώνουν κινδύνους χωρίς καθυστερήσεις.
 • Εφαρμόζουν τις βασικές αρχές της ασφάλειας και υγείας στο εργασιακό τους χώρο.
 • Συμμετέχουν στις ομάδες Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία.
 • Συνεργάζονται με το προσωπικό για αποφυγή/μείωση των κινδύνων.
 • Υπερασπίζονται και να δικαιολογούν τα μέτρα για την αποφυγή/μείωση των κινδύνων στον εργασιακό χώρο.
 • Υποστηρίζουν και να προωθούν τη συνεχή εκπαίδευση στα θέματα Ασφάλεια και Υγείας σε όλες της τις μορφές.
 1. Αρχές Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία (Διατάξεις Νομοθεσίας, Κανονισμοί περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, Επιτροπές Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας)
 2. Διαδικασία Εκτίμησης των Κινδύνων
 3. Βασικές αρχές επιθεώρησης χώρων εργασίας
 4. Τήρηση Αρχείου Ασφάλειας και Υγείας
 5. Ελάχιστες προδιαγραφές χώρων εργασίας
 6. Πυρασφάλεια (μέτρα αποφυγής πυρκαγιών και εκρήξεων, πυρόσβεση, κ.λπ.)
 7. Σχέδια δράσης και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης - Σήμανση
 8. Εργονομία – Μυοσκελετικές παθήσεις - Κίνδυνοι κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων
 9. Χημικοί και βιολογικοί παράγοντες
 10. Φυσικοί παράγοντες (θόρυβος, έκθεση σε θερμικό φορτίο, κραδασμοί, ακτινοβολία, αερισμός, φωτισμός κ.λπ.)
 11. Οθόνες Οπτικής Απεικόνισης
 12. Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι
 13. Μηχανικοί κίνδυνοι και εξοπλισμός εργασίας (Μηχανήματα - Εργαλεία χειρός – Συντήρηση - Εξοπλισμός υπό πίεση)
 14. Ηλεκτρικοί κίνδυνοι
 15. Ασφάλεια και υγεία στα κατασκευαστικά έργα και εργασίες σε ύψος
 16. Διακίνηση προσώπων και οχημάτων
 17. Μέσα ατομικής προστασίας
 18. Εκτίμηση των κινδύνων- Περιπτωσιακή μελέτη
 1. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ αποδέχεται δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν δεσμεύεται ότι θα αποδεχθεί εγγραφές που λαμβάνονται σε λιγότερο από 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 2. Γραπτές ακυρώσεις 3 εργάσιμες μέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου γίνονται αποδεκτές και σε περίπτωση πληρωμής επιστρέφεται πίσω ολόκληρο το ποσό. Ακυρώσεις που δεν εμπίπτουν στον πιο πάνω όρο τιμολογούνται κανονικά. Αντικαταστάσεις συμμετεχόντων είναι αποδεκτές νοούμενου ότι οι αντικαταστάτες πληρούν τα κριτήρια για συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
 3. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναβάλει εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέχρι και μια μέρα πριν την έναρξη του. Όλες οι προπληρωμές για το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιστρέφονται στους υποψήφιους συμμετέχοντες.
 4. Όλες οι εγγραφές είναι αυστηρά προπληρωτέες και το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν αποδέχεται την είσοδο των συμμετεχόντων στην αίθουσα αν δεν έχουν εξοφληθεί οι οικονομικές τους υποχρεώσεις.
 5. Συμμετέχοντες που έχουν παρουσίες κάτω από το 75% δεν μπορούν να επιχορηγηθούν από την ΑνΑΔ και σε τέτοια περίπτωση θα κληθούν να καταβάλουν το ποσό της επιχορήγησης (επιπλέον του δικού τους ποσού πληρωμής).
 6. Για τα επιχορηγημένα προγράμματα από την ΑνΑΔ όλα τα έντυπα της ΑνΑΔ θα πρέπει να αποστέλλονται στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 7. Πιστοποιητικά παρακολούθησης θα δίνονται στους συμμετέχοντες με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου νοούμενου ότι έχουν εξοφληθεί όλες τους οι οικονομικές υποχρεώσεις αναφορικά με τα έντυπα της ΑνΑΔ. Σε άλλη περίπτωση θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς μόλις ικανοποιηθούν όλες οι πιο πάνω προϋποθέσεις.