Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024

Οργάνωση & Χρονικός Προγραμματισμός Έργων Ετοιμασία Χρονοδιαγράμματος με Χρήση Εξειδικευμένου Λογισμικού (MS PROJECT)

Το σεμινάριο έχει εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ
Έναρξη: 23 & 30/10/2024
Διάρκεια:  14 ώρες (08:00-15:30)
Κόστος: €180 (Αρχική τιμή:€460 – Αναμενόμενη Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ:€280)

Σύμφωνα με τα νέα Συμβόλαια της ΜΕΔΣΚ – Κυρίως Εργολαβίας, ο Εργολάβος έχει υποχρέωση να ετοιμάζει, υποβάλει και αναθεωρεί πλήρες αναλυτικό και λεπτομερές πρόγραμμα, το οποίο θα πρέπει να καθορίζει τις κρίσιμες ημερομηνίες (critical dates) και την κρίσιμη διαδρομή (critical path) στην πορεία της εκτέλεσης των εργασιών καθώς και το απαιτούμενο εργατικό δυναμικό και τα απαιτούμενα δομικά μηχανήματα σε κάθε οικοδομικό επάγγελμα.

Η κατάρτιση των εμπλεκομένων στο εξειδικευμένο λογισμικό, θα βοηθήσει στην κατανόηση όλων των παραμέτρων για την ετοιμασία, παρακολούθηση και αναθεώρηση του Προγράμματος Εργασίας  προβλέποντας  έγκαιρα τα προβλήματα που προκύπτουν ώστε να τα επιλύουν.

Η βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των πόρων σε συνδυασμό με την παραγωγικότητα και την χρηματική ροή θα διασφαλίσει την αποπεράτωση των έργων σύμφωνα με τους Τεχνικούς Όρους και τις Προδιαγραφές.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθυντικά Στελέχη Εργοληπτικών Εταιρειών και νέους Μηχανικούς όλων των Κλάδων, Εργοδηγούς και Επόπτες κατασκευαστικών έργων που επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους μέσα από παρουσιάσεις και συζήτηση πρακτικών παραδειγμάτων από την καθημερινή πράξη στα εργοτάξια και να εφαρμόσουν πρακτικές αυστηρής τήρησης του προγράμματος εργασίας και ιδιαίτερα των εργασιών της κρίσιμης διαδρομής.
Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:
 1. Γνωρίσουν τους κανόνες προγραμματισμού ενός έργου.
 2. Κατανοήσουν τα Έγγραφα Συμβολαίου (Όροι, Προδιαγραφές, Σχέδια, Ασφάλειες).
 3. Επιλέγουν τις ορθές μεθοδολογίες στην εκτέλεση των εργασιών.
 4. Ασκούν διοίκηση με δίκαιο και τρόπο και να ενθαρρύνουν το προσωπικό για την επίτευξη του προγράμματος εργασίας.
 5. Αξιοποιούν τους πόρους ενός έργου κατά τον βέλτιστο τρόπο.
 6. Συγκρίνουν την παραγωγικότητα σε συνδυασμό με τις εργασίες της κρίσιμης διαδρομής και της χρηματικής ροής.
 7. Ευαισθητοποιηθούν στα θέματα ασφάλειας και υγείας.
 8. Υποστηρίζουν την ομαδική εργασία και παρακινούν το προσωπικό για καλύτερη απόδοση στην εργασία.
 9. Αποδέχονται την ευθύνη για εργασίες που εκτελούν και τα αποτελέσματα τους.
1. Εναρκτήρια Συνάντηση Παγοθραύστης, σύντομη παρουσίαση καταρτιζόμενων Ανάλυση σκοπού και στόχου Συμβόλαιο δέσμευσης Εγκαθίδρυση και Λειτουργία Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων στην Κύπρο Εισαγωγή Έγγραφα διαγωνισμού προσφορών και επιλογή Εργολάβου Συμβόλαια Εργολαβίας Παρακολούθηση εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας και το χρονοδιάγραμμα συμπλήρωσης του έργου Χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων του έργου Παρακολούθηση της προόδου εκτέλεσης των εργασιών Άσκηση προγραμματισμού έργου - Εργασίες κρίσιμης διαδρομής  
2. Οργάνωση προσωπικού και καταμερισμός εργασίας Επιλογή του προσωπικού που θα απασχοληθεί στις εργασίες Συγκρότηση των συνεργείων Καταμερισμός εργασιών στο προσωπικό   Οδηγίες για εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με τα σχέδια, το πρόγραμμα εργασίας και τις προδιαγραφές του έργου Προσδιορισμός των εργασιών και μεθοδολογία εκτέλεσης τους Οδηγίες εκτέλεσης των εργασιών Έλεγχος διάθεσης εντύπων και πληροφοριών Άσκηση προγραμματισμού έργου (συνέχεια)  
3. Καταγραφή ωραρίου, πρόσθετες εργασίες και ημερολόγιο έργου Ωράριο προσωπικού Επίτευξη ποιότητας και παραγωγικότητας Υποκίνηση των εργαζομένων Επικοινωνία Εκτέλεση πρόσθετων εργασιών Ημερολόγιο έργου Δελτίο Ποσοτήτων, Παραγωγικότητα, Χρηματική Ροή Καθυστερήσεις, τεκμηρίωση  
 4. Συνεργασία και συντονισμός με τους συντελεστές του έργου Συνεργασία με συντελεστές του έργου Συντονισμός Ασφάλεια και Υγεία   Άσκηση προγραμματισμού (συνέχεια)  
5. Συντονισμός υπεργολάβων και υπηρεσιών που εμπλέκονται στο έργο Συντονισμός εργασιών υπεργολάβων Συντονισμός των υπηρεσιών που εμπλέκονται σε ένα κατασκευαστικό έργο Συνεδριάσεις εργοταξίου Παράδειγμα συνεδρίασης εργοταξίου και πρακτικά Ανακεφαλαίωση
 1. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ αποδέχεται δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν δεσμεύεται ότι θα αποδεχθεί εγγραφές που λαμβάνονται σε λιγότερο από 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 2. Γραπτές ακυρώσεις 3 εργάσιμες μέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου γίνονται αποδεκτές και σε περίπτωση πληρωμής επιστρέφεται πίσω ολόκληρο το ποσό. Ακυρώσεις που δεν εμπίπτουν στον πιο πάνω όρο τιμολογούνται κανονικά. Αντικαταστάσεις συμμετεχόντων είναι αποδεκτές νοούμενου ότι οι αντικαταστάτες πληρούν τα κριτήρια για συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
 3. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναβάλει εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέχρι και μια μέρα πριν την έναρξη του. Όλες οι προπληρωμές για το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιστρέφονται στους υποψήφιους συμμετέχοντες.
 4. Όλες οι εγγραφές είναι αυστηρά προπληρωτέες και το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν αποδέχεται την είσοδο των συμμετεχόντων στην αίθουσα αν δεν έχουν εξοφληθεί οι οικονομικές τους υποχρεώσεις.
 5. Συμμετέχοντες που έχουν παρουσίες κάτω από το 75% δεν μπορούν να επιχορηγηθούν από την ΑνΑΔ και σε τέτοια περίπτωση θα κληθούν να καταβάλουν το ποσό της επιχορήγησης (επιπλέον του δικού τους ποσού πληρωμής).
 6. Για τα επιχορηγημένα προγράμματα από την ΑνΑΔ όλα τα έντυπα της ΑνΑΔ θα πρέπει να αποστέλλονται στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 7. Πιστοποιητικά παρακολούθησης θα δίνονται στους συμμετέχοντες με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου νοούμενου ότι έχουν εξοφληθεί όλες τους οι οικονομικές υποχρεώσεις αναφορικά με τα έντυπα της ΑνΑΔ. Σε άλλη περίπτωση θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς μόλις ικανοποιηθούν όλες οι πιο πάνω προϋποθέσεις.