Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

Το σεμινάριο έχει εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ
Έναρξη: 20/06, 22/06/2024
Διάρκεια: 14 ώρες (08:00-15:30)
Κόστος: €180 (Αρχική τιμή:€460 – Αναμενόμενη Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ:€280)

Η σωστή επιμέτρηση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ορθή υποβολή προσφοράς από τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις και κατ’ επέκταση στη κερδοφορία ενός έργου.

Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν σε βάθος την επιστήμη των Μετρήσεων Ποσοτήτων, να μετρούν και να κοστολογούν , εφαρμόζοντας σωστά τους σχετικούς κανονισμούς, να διαχειρίζονται το κόστος, να εκδίδουν διατακτικά – πιστοποιητικά πληρωμών, να προτείνουν εναλλακτικές λύσεις μείωσης του κόστους, να ετοιμάζουν το Δελτίο Ποσοτήτων και όλα τα έγγραφα που περιέχονται στα έγγραφα προσφοράς, να συμβουλεύουν τον πελάτη σχετικά με το είδος της σύμβασης που θα πρέπει να ακολουθηθεί για συγκεκριμένο έργο καθώς και για τον κατάλληλο τύπο του συμβολαίου,  να ελέγχουν την προόδου του έργου με σκοπό την έκδοση ενδιάμεσων πιστοποιητικών, να εκτιμούν το κόστος των μετατροπών / αλλαγών, να διαχειρίζονται ορθά τα συμβόλαια (επιπρόσθετο κόστος, παράταση χρόνου) και να αποκτήσουν εφόδια που θα τους βοηθήσουν στην περαιτέρω ανέλιξη τους στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθυντικά Στελέχη Εργοληπτικών Εταιρειών, Μηχανικούς όλων των Κλάδων και Εργοδηγούς/Επιστάτες που επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους μέσα από παρουσιάσεις και συζήτηση πρακτικών παραδειγμάτων.
Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:
 1. Γνωρίσουν τις βασικές πρόνοιες της Νομοθεσίας για Εργολάβους, τις τάξεις στις οποίες κατατάσσονται σύμφωνα με τη Νομοθεσία και τα κριτήρια κατάταξής τους.
 2. Ερμηνεύουν τους όρους και το περιεχόμενο στα Συμβόλαια Εργολαβίας.
 3. Μάθουν τα στάδια ετοιμασίας του δελτίου ποσοτήτων και τη χρήση των στηλών του.
 4. Ελέγχουν το κόστος οικοδομής με τις πρόχειρες μεθόδους εκτίμησης.
 5. Υπολογίζουν τις ποσότητες διαφόρων τμηματικών εργασιών απλών οικοδομών.
 6. Συμπληρώνουν έντυπα προσφορών, συμφωνητικά έγγραφα και πιστοποιητικά πληρωμής.
 7. Υποστηρίζουν και οργανώνουν την ομαδική εργασία.
 8. Ενθαρρύνουν τη χρησιμοποίηση των Συμβολαίων Εργολαβίας.
 9. Να ευαισθητοποιηθούν στην τήρηση των Νομοθεσιών.
1. Εναρκτήρια Συνάντηση   Εισαγωγή Τεχνική Ορολογία Νομοθεσία -  Σκοπός και χρησιμότητα Οικοδομική ομάδα Τεχνική Ορολογία Επιμετρητής ποσοτήτων Αρμοδιότητες - Ικανότητες Νομοθεσία Προσφορά Συμβόλαια - Πιστοποιητικά πληρωμών Προκαταβολή Κρατήσεις Περίοδος Συντήρησης Σχέδια  
2. Πρόχειρες μέθοδοι μέτρησης Αναλυτική μέθοδος μέτρησης (Δελτία αναφοράς- Δελτία Ποσοτήτων) Δελτία αναφοράς- καταχώριση - τετραγωνισμός Δελτία Ποσοτήτων – καταγραφή Τιμολόγηση – κοστολόγηση – Περίληψη Μέτρηση τμηματικών εργασιών αναλυτικά Πρακτική Άσκηση  
3. Καταληκτική Συνάντηση Ανακεφαλαίωση Παραδοτέα προγράμματος Συμπεράσματα Κλείσιμο
 
 1. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ αποδέχεται δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν δεσμεύεται ότι θα αποδεχθεί εγγραφές που λαμβάνονται σε λιγότερο από 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 2. Γραπτές ακυρώσεις 3 εργάσιμες μέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου γίνονται αποδεκτές και σε περίπτωση πληρωμής επιστρέφεται πίσω ολόκληρο το ποσό. Ακυρώσεις που δεν εμπίπτουν στον πιο πάνω όρο τιμολογούνται κανονικά. Αντικαταστάσεις συμμετεχόντων είναι αποδεκτές νοούμενου ότι οι αντικαταστάτες πληρούν τα κριτήρια για συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
 3. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναβάλει εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέχρι και μια μέρα πριν την έναρξη του. Όλες οι προπληρωμές για το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιστρέφονται στους υποψήφιους συμμετέχοντες.
 4. Όλες οι εγγραφές είναι αυστηρά προπληρωτέες και το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν αποδέχεται την είσοδο των συμμετεχόντων στην αίθουσα αν δεν έχουν εξοφληθεί οι οικονομικές τους υποχρεώσεις.
 5. Συμμετέχοντες που έχουν παρουσίες κάτω από το 75% δεν μπορούν να επιχορηγηθούν από την ΑνΑΔ και σε τέτοια περίπτωση θα κληθούν να καταβάλουν το ποσό της επιχορήγησης (επιπλέον του δικού τους ποσού πληρωμής).
 6. Για τα επιχορηγημένα προγράμματα από την ΑνΑΔ όλα τα έντυπα της ΑνΑΔ θα πρέπει να αποστέλλονται στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 7. Πιστοποιητικά παρακολούθησης θα δίνονται στους συμμετέχοντες με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου νοούμενου ότι έχουν εξοφληθεί όλες τους οι οικονομικές υποχρεώσεις αναφορικά με τα έντυπα της ΑνΑΔ. Σε άλλη περίπτωση θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς μόλις ικανοποιηθούν όλες οι πιο πάνω προϋποθέσεις.