Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024

ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΣΕΠ/CYQF/EQF5

Το σεμινάριο έχει εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ
Έναρξη: 12/03, 16/03, 19/03, 23/03, 26/03, 30/03, 02/04, 06/04, 09/04, 13/04, 16/04, 20/04/2024
Διάρκεια:  60ώρες (Τρίτες 15:00-19:15, Σάββατα 08:00-14:30)
Κόστος:€500 (Αρχική τιμή:€1700 – Αναμενόμενη Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ:€1200)

Η επαγγελματική κατάρτιση όλων των εργαζομένων στην Οικοδομική Βιομηχανία διασφαλίζει τη ποιότητα των έργων, τη τήρηση των Νομοθεσιών και την Ασφάλεια και Υγεία των εργαζομένων.

Η κατάρτιση του προσωπικού στον τομέα της οικοδομικής θα βοηθήσει στην ορθή εφαρμογή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων σε ένα μεγάλο φάσμα εργασιών που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα των έργων και την παραγωγικότητα.

Η αναγνώριση των οικοδομικών υλικών και των χρήσεων τους, η ερμηνεία των αρχιτεκτονικών και άλλων σχεδίων, η οργάνωση των εργασιών και η τήρηση των κανόνων ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια είναι βασικές προϋποθέσεις για την εκτέλεση των έργων στον χρόνο την ποιότητα και το κόστος που προβλέπεται στα συμβόλαια.

Η πρακτική κατάρτιση σε συνθήκες εργαστηρίου ή/και εργοταξίου θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και εφαρμογή των προνοιών του πρότυπου προσόντος.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Επιστάτες, Βοηθούς Εργοδηγούς, Τεχνίτες και Βοηθούς Τεχνίτες που επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους μέσα από παρουσιάσεις και συζήτηση πρακτικών παραδειγμάτων από την καθημερινή πράξη στα εργοτάξια και να αποκτήσουν μια σφαιρική αντίληψη για το αντικείμενο Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με τρόπο ώστε να βοηθήσει όσους στοχεύουν να πιστοποιηθούν στο επαγγελματικό πεδίο Οικοδομικά ΣΕΠ/CYQF/EQF5.
Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση:
 • Να πιστοποιηθούν από την ΑνΑΔ, στο επαγγελματικό προσόν «Οικοδομικά, Επίπεδο 5».
 • Να αναγνωρίζουν τα καθήκοντα και τις ευθύνες του κάθε μέλους της ομάδας.
 • Να επεξηγούν τους Κανονισμούς και την ισχύουσα Νομοθεσία Ασφάλειας και Υγείας που αφορά την εργασία τους.
 • Να περιγράφουν τις εργασίες εκτέλεσης και τις κατατάσσουν με βάση προτεραιότητας .
 • Να οργανώνουν, προετοιμάζουν το χώρο εργασίας και προγραμματίζουν τη σειρά εργασιών.
 • Να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα εργαλεία, μηχανήματα και υλικά ανάλογα με την εργασία που θα εκτελεστεί.
 • Να εντοπίζουν και επιλύουν προβλήματα σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του τμήματος και τους συναδέλφους τους.
 • Να ευαισθητοποιηθούν στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας και προστασίας του Περιβάλλοντος.
 • Να υποστηρίζουν την ομαδική εργασία και παρακινούν το προσωπικό για καλύτερη απόδοση στην εργασία.
Να αποδέχονται την ευθύνη για εργασίες που εκτελούν και τα αποτελέσματα τους.
 1. Αναγνώριση και κατανόηση αρχιτεκτονικών, στατικών, μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών σχεδίων και απεικόνιση λεπτομερειών.
 2. Μετρήσεις ποσοτήτων και κοστολογήσεις εργασιών.
 3. Αναγνώριση οικοδομικών υλικών και κατανόηση των ιδιοτήτων τους.
 4. Εκτέλεση βοηθητικών εργασιών - σε άλλους τεχνίτες - και προετοιμασία επιφανειών καθώς και άλλων χώρων ώστε να δεχθούν τα απαραίτητα υλικά.
 5. Αποτελεσματική χρήση πρώτων υλών και οργάνων.
 6. Ασφάλεια και υγεία στο χώρο εργασίας και προστασία του περιβάλλοντος.
 7. Πρακτική εφαρμογή στο εργαστήριο ή/και στο εργοτάξιο.
 8. Προετοιμασία χώρου εργασίας.
 9. Υψόμετρα, μετρήσεις, χάραξη.
 10. Εκτέλεση.
 11. Βοηθητικές εργασίες ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 12. Συντήρηση εργαλείων, μηχανημάτων.
 13. Στοιχειώδης έλεγχος ποιότητας κατασκευής.
 14. Εντοπισμός και επίλυση προβλημάτων.
 15. Πρακτική εφαρμογή στο εργαστήριο ή/και στο εργοτάξιο.
 16. Χτίσιμο τοίχου.
 17. Σοβάτισμα.
 18. Ανακεφαλαίωση ενοτήτων σκελετού, τοιχοποιίας και σοβατισμάτων.
 19. Κατασκευή πεζοδρομίων και περιφράξεων.
 20. Κατασκευή υποστρωμάτων και τοποθέτηση δαπέδων και σκαλοπατιών.
 21. Τοποθέτηση εσωτερικών επενδύσεων.
 22. Προγραμματισμός έλεγχος έργου και καταγραφή ημερήσιων εκτελεσθέντων εργασιών.
 23. Οργάνωση η εποπτεία καθοδήγηση και κατάρτιση προσωπικού.
 24. Μετρήσεις τοιχοποιίας/επιμετρήσεις, μετρήσεις σκυροδέματος/επιμετρήσεις, κοστολόγηση.
 25. Κατασκευή εξωτερικών αποχετεύσεων.
 26. Τοποθέτηση εξωτερικών επενδύσεων.
 27. Τοποθέτηση επικαλύψεων σε στέγες.
 28. Επεξεργασία και χτίσιμο πέτρας.
 1. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ αποδέχεται δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν δεσμεύεται ότι θα αποδεχθεί εγγραφές που λαμβάνονται σε λιγότερο από 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 2. Γραπτές ακυρώσεις 3 εργάσιμες μέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου γίνονται αποδεκτές και σε περίπτωση πληρωμής επιστρέφεται πίσω ολόκληρο το ποσό. Ακυρώσεις που δεν εμπίπτουν στον πιο πάνω όρο τιμολογούνται κανονικά. Αντικαταστάσεις συμμετεχόντων είναι αποδεκτές νοούμενου ότι οι αντικαταστάτες πληρούν τα κριτήρια για συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
 3. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναβάλει εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέχρι και μια μέρα πριν την έναρξη του. Όλες οι προπληρωμές για το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιστρέφονται στους υποψήφιους συμμετέχοντες.
 4. Όλες οι εγγραφές είναι αυστηρά προπληρωτέες και το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν αποδέχεται την είσοδο των συμμετεχόντων στην αίθουσα αν δεν έχουν εξοφληθεί οι οικονομικές τους υποχρεώσεις.
 5. Συμμετέχοντες που έχουν παρουσίες κάτω από το 75% δεν μπορούν να επιχορηγηθούν από την ΑνΑΔ και σε τέτοια περίπτωση θα κληθούν να καταβάλουν το ποσό της επιχορήγησης (επιπλέον του δικού τους ποσού πληρωμής).
 6. Για τα επιχορηγημένα προγράμματα από την ΑνΑΔ όλα τα έντυπα της ΑνΑΔ θα πρέπει να αποστέλλονται στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 7. Πιστοποιητικά παρακολούθησης θα δίνονται στους συμμετέχοντες με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου νοούμενου ότι έχουν εξοφληθεί όλες τους οι οικονομικές υποχρεώσεις αναφορικά με τα έντυπα της ΑνΑΔ. Σε άλλη περίπτωση θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς μόλις ικανοποιηθούν όλες οι πιο πάνω προϋποθέσεις.