Πέμπτη, 25 Απριλίου, 2024

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Το σεμινάριο έχει εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ
Έναρξη: 13/06/2024
Διάρκεια: 7 ώρες (08:00-15:45)
Κόστος: €120 (Αρχική τιμή:€260 – Αναμενόμενη Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ:€140)

Ο Κανονισμός 305/2011/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέθηκε σε εφαρμογή από την 1/6/2013 και αναφέρεται στη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας δομικών προϊόντων εντός της Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας και ο διανομέας είναι νομικά υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση του προϊόντος με τις σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας και τη σήμανση CE για το προϊόν.

Ως εκ τούτου, η εκπαίδευση των ενδιαφερόμενων σε αυτό το θέμα είναι ζωτικής σημασίας καθώς αυτή η υποχρέωση της Νομοθεσίας ολοένα και περισσότερο διευρύνει τον κύκλο εργασιών των εταιριών του τομέα και βοηθά στον καλύτερο έλεγχο της αγοράς και εξασφαλίζει την σταθερότητα της επίδοσης και την ποιότητα του προϊόντος.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθυντές και Υπεύθυνους Τμημάτων εταιρειών δομικών υλικών, Αρχιτέκτονες, Πολίτικους Μηχανικούς, Εργοληπτικές Εταιρείες (Οικοδομικά και Τεχνικά Έργα) και Λατομεία.
Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:
 1. Ερμηνεύει τις απαιτήσεις του κανονισμού εμπορίας δομικών προϊόντων.
 2. Συσχετίζει τα πρότυπα της Ε.Ε με τα αντίστοιχα δομικά προϊόντα.
 3. Εξηγεί την πιστοποίηση δομικών υλικών.
 4. Επιλέγει τα κατάλληλα δομικά προϊόντα με σήμανση CE.
 5. Επαληθεύει τα αποτελέσματα των δοκιμών σύμφωνα με την δήλωση επίδοσης.
 6. Επεξηγεί τις απαιτήσεις για πιστοποίηση ενός δομικού προϊόντος και Ελέγχου Παραγωγής Εργοστασίου.
 7. Διορθώνει τις τεχνικές προδιαγραφές ενός δομικού προϊόντος.
 8. Αποδεικνύει την καταλληλόλητα ενός εργαστηρίου δοκιμών.
 9. Χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για την πιστοποίηση δομικών προϊόντων.
 10. Συντάσσει τα βασικά στοιχεία της δήλωση επίδοσης.
 11. Ελέγχει την εγκυρότητα ενός πιστοποιητικού συμμόρφωσης, της δήλωσης επίδοσης και της σήμανσης CE.
 12. Εφαρμόζει τις απαιτήσεις της Ε.Ε όσον αφορά τα δομικά προϊόντα.
 13. Απορρίπτει δομικά προϊόντα της αγοράς.
 14. Υποκινά τους κατασκευαστές για εφαρμογή του κανονισμού.
 15. Εκτιμά την καταλληλόλητα του προϊόντος ανάλογα με την εργασία.
 16. Υποστηρίζει τις αρμόδιες αρχές στην εφαρμογή του κανονισμού δομικών προϊόντων 305/2011.
1. Εισαγωγή Βασικοί Ορισμοί – Γενικές διατάξεις κανονισμού 305/2011 Υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων. Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές.
2. Οργανισμοί τεχνικής αξιολόγησης και απλουστευμένες διαδικασίες. Κοινοποιούσες αρχές και κοινοποιημένοι οργανισμοί. Εποπτεία της αγοράς και διαδικασίες διασφάλισης. Παραρτήματα του κανονισμού. Αποφάσεις της Ε.Ε και κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμοί.
3. Ενεργοποιητής Ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι για θέματα που αφορούν δομικά προϊόντα. Κυπριακή νομοθεσία και διατάγματα. Εναρμονισμένα πρότυπα δομικών προϊόντων.
4. Ευρωπαϊκά πρότυπα για δομικά προϊόντα. Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση (ΕΤΑ). Καθήκοντα των κατασκευαστών. Καθήκοντα κοινοποιημένων φορέων.
5. Σύνδεση με προηγούμενα Σήμανση CE / Δήλωση επίδοσης και Πιστοποιητικά συμμόρφωσης δομικών προϊόντων. Μέθοδοι Αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Ηλεκτρονικά εργαλεία και χρήση διαδικτύου.
6. Απαιτήσεις δοκιμών για πιστοποίηση προϊόντων Απαιτήσεις εργαστηρίων για εκτέλεση δοκιμών. Κοινοποιημένοι φορείς πιστοποίησης.
7. Ανακεφαλαίωση – Συμπεράσματα – Αξιολόγηση
 1. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ αποδέχεται δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν δεσμεύεται ότι θα αποδεχθεί εγγραφές που λαμβάνονται σε λιγότερο από 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 2. Γραπτές ακυρώσεις 3 εργάσιμες μέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου γίνονται αποδεκτές και σε περίπτωση πληρωμής επιστρέφεται πίσω ολόκληρο το ποσό. Ακυρώσεις που δεν εμπίπτουν στον πιο πάνω όρο τιμολογούνται κανονικά. Αντικαταστάσεις συμμετεχόντων είναι αποδεκτές νοούμενου ότι οι αντικαταστάτες πληρούν τα κριτήρια για συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
 3. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναβάλει εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέχρι και μια μέρα πριν την έναρξη του. Όλες οι προπληρωμές για το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιστρέφονται στους υποψήφιους συμμετέχοντες.
 4. Όλες οι εγγραφές είναι αυστηρά προπληρωτέες και το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν αποδέχεται την είσοδο των συμμετεχόντων στην αίθουσα αν δεν έχουν εξοφληθεί οι οικονομικές τους υποχρεώσεις.
 5. Συμμετέχοντες που έχουν παρουσίες κάτω από το 75% δεν μπορούν να επιχορηγηθούν από την ΑνΑΔ και σε τέτοια περίπτωση θα κληθούν να καταβάλουν το ποσό της επιχορήγησης (επιπλέον του δικού τους ποσού πληρωμής).
 6. Για τα επιχορηγημένα προγράμματα από την ΑνΑΔ όλα τα έντυπα της ΑνΑΔ θα πρέπει να αποστέλλονται στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 7. Πιστοποιητικά παρακολούθησης θα δίνονται στους συμμετέχοντες με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου νοούμενου ότι έχουν εξοφληθεί όλες τους οι οικονομικές υποχρεώσεις αναφορικά με τα έντυπα της ΑνΑΔ. Σε άλλη περίπτωση θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς μόλις ικανοποιηθούν όλες οι πιο πάνω προϋποθέσεις.