Πέμπτη, 25 Απριλίου, 2024

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

Το σεμινάριο έχει εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ
Έναρξη: 13/03/2024, 16/03, 20/03, 23/03, 27/03, 30/03, 03/04, 06/04/2024
Διάρκεια: 35 ώρες (Τετάρτες 16:00-19:15, Σάββατα 08:00-14:30)
Κόστος: €400 (Αρχική τιμή:€1100 – Αναμενόμενη Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ:€700)

Η υποχρεωτική θερμομόνωση των κτιρίων απαιτεί γνώση τοποθέτησης των θερμομονωτικών υλικών στο κέλυφος και σε άλλα μέρη ενός κτιρίου.
Τα κτίρια καταναλώνουν περίπου 40% της ηλεκτρικής ενέργειας.
Για θέρμανση και δροσισμό καταναλώνεται το 75% της ενέργειας ενός κτιρίου.
Με τη σωστή και μελετημένη θερμομόνωση του κελύφους επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας.
Η θερμομόνωση είναι υποχρεωτική στα κτίρια, ωστόσο το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα της Κύπρου δεν είναι ενεργειακά αποδοτικό μιας και τα περισσότερα κτίρια κατασκευάζονταν χωρίς θερμομόνωση.
Στο πρόγραμμα θα παρουσιαστούν το Νομοθετικό Πλαίσιο για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων, υλικά και μέθοδοι αναβάθμισης της Ενεργειακή Απόδοσης των Κτιρίων , θα γίνει αναφορά στα μέτρα Ασφάλειας και Υγείας και τέλος θα γίνει πρακτική εφαρμογή των μεθόδων και των υλικών που θα παρουσιαστούν.
Θα γίνει επίσκεψη σε εργοτάξιο η οποία θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αντιληφθούν καλύτερα όσα θα διδαχθούν στο εργαστήριο στα πλαίσια του προγράμματος κατάρτισης.

Θερμοπρόσοψη

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθυντές Εργοληπτικών Εταιρειών, Επιστάτες, Τεχνίτες / Βοηθούς Τεχνίτες που εργάζονται στον κατασκευαστικό τομέα και επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους προκειμένου να γίνεται σωστή εγκατάσταση της θερμομόνωσης σε υφιστάμενα ή νέα κτίρια.
Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:
 1. Προσδιορίζουν τους πολλαπλούς παράγοντες που συμβάλλουν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων.
 2. Προσδιορίζουν τις βασικές αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και τη σχέση του με την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων.
 3. Αξιολογούν την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου.
 4. Εντοπίζουν πιθανές θερμικές γέφυρες.
 5. Προσδιορίζουν το βαθμό θερμομόνωσης διαφορετικών δομικών στοιχείων που ανήκουν στο θερμικό περίβλημα αυτόνομων κτιριακών τμημάτων.
 6. Προσδιορίζουν προβλήματα και δίνουν λύσεις για το μετριασμό των θερμικών γεφυρών και τη συμπύκνωση υδρατμών.
 7. Κατανοούν νομικούς όρους που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση.
 8. Προσδιορίζουν εάν μια συγκεκριμένη θερμομονωτική λύση συμμορφώνεται με τις νόμιμες απαιτήσεις θερμικής, ακουστικής και πυρασφάλειας.
 9. Συμβουλεύουν πιθανούς πελάτες για ελάχιστες απαιτήσεις και κτήρια σχεδόν μηδενικής ενέργειας.
 10. Συγκρίνουν διαφορετικών υλικών μόνωσης.
 11. Αναλύουν το κόστος, την απόδοση και τη διάρκεια ζωής κάθε υλικού.
 12. Επιλέγουν τον κατάλληλο γύψο για κάθε εφαρμογή.
 13. Υπολογίζουν της ποσότητας υλικών που απαιτούνται για κάθε εφαρμογή.
 14. Εφαρμόζουν θερμομόνωση σε κτίρια.
 15. Επιλέγουν την κατάλληλη τεχνική για θερμομόνωση ανάλογα με τις ανάγκες του κτιρίου.
 16. Διακρίνουν τη θερμική γέφυρα κατά την κατασκευή και δίνει λύσεις.
 17. Υπολογίζουν το κόστος εργασίας.
 18. Συμβουλεύουν για την καταλληλότερη θερμομόνωση (υλικό και τεχνική) για κάθε εφαρμογή.
 19. Εφαρμόζουν θερμομόνωση σε νέους και υφιστάμενους τοίχους.
 20. Υπολογίζουν μονώσεις και πάχος σοβάδων για να επιτύχει τις ελάχιστες τιμές u.
 21. Τοποθετούν μονωτικού δικτύου.
 22. Ενημερώνει τους πελάτες για τη μηχανική αντίσταση του θερμομονωτικού υλικού.
 23. Εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών για πράσινες στέγες.
 24. Καθορίζουν τα εργαλεία και τον εξοπλισμό που απαιτείται για τη θερμομόνωση.
 25. Ελέγχουν θέση και λειτουργικότητα της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και νερού.
 26. Προετοιμάζουν περιοχής εγκατάστασης.
 27. Τοποθετούν θερμομόνωσης σε υφιστάμενο ή νέο κτίριο.
 28. Εντοπίζουν λύσεις σε προβλήματα θερμομόνωσης.
 29. Λαμβάνουν μέτρα για την προστασία της θερμομόνωσης.
1. Εισαγωγή Εναρκτήρια Συνάντηση : Παγοθραύστης, Ανάλυση σκοπού και στόχων, Συμβόλαιο δέσμευσης. Βασικά σημεία κατασκευών (αρμοί, σημεία σύνδεσης) Βασικά Στοιχεία Γεωμετρίας
2. Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων Νομοθετικό Πλαίσιο για την Ενεργειακή Απόδοσης των Κτιρίων Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης
3. Μετάδοση Θερμότητας Θερμική Άνεση, Μετάδοση θερμότητας Συντελεστής Θερμοπερατότητας Θερμικές Απώλειες Θερμογέφυρες Συμπύκνωση Υδρατμών
4. Θερμομονωτικά Υλικά Ταξινόμηση Θερμομονωτικών Υλικών Πιστοποίηση Θερμομονωτικών Υλικών Ιδιότητες Θερμομονωτικών Υλικών Φυσικές Ιδιότητες Θερμομονωτικών Υλικών Κύρια Θερμομονωτικά Υλικά Βαριά Θερμομονωτικά υλικά Θερμομονωτικός σοβάς
5. Εφαρμογή Συστημάτων Θερμομόνωσης Θερμοπρόσοψη Τοιχοποιίας [Υφιστάμενη – Νέα] Θερμομόνωση Οροφής [Δώματος & Στέγης] Θερμομόνωση Δαπέδου Συμβατική Θερμομόνωση
5. Εργασιακό Περιβάλλον και οργάνωση Εργασίας Δομή Εργοταξίου (Οργανόγραμμα εργοταξίου, ωράριο) Οργάνωση Εργοταξίου Ανακεφαλαίωση – Συμπεράσματα – Αξιολόγηση
6. Ασφάλεια και Υγεία στη Εργασία και προστασία Περιβάλλοντος Τήρηση Πολιτικής Ασφάλειας και Υγείας στη Εργασία, Νομοθεσίας και Εσωτερικών Κανονισμών Εργοταξίου Ενέργειες σε περιπτώσεις ατυχημάτων και έκτακτων καταστάσεων, μέτρα ασφαλείας, μέτρα ατομικής προστασίας, Δελτία δεδομένων χημικών ουσιών Ασφαλής Χρήση σταθερών και κινητών ικριωμάτων, εξέδρων εργασίας και φορητών σκαλών και πρακτική άσκηση, έλεγχος ικριωμάτων, οδηγίες χρήσης μηχανημάτων Αναγνώριση πιθανών κινδύνων στο χώρο εργασίας, εκτίμηση κινδύνων και λήψη προληπτικών και προστατευτικών μέτρων, θερμική καταπόνηση Ανακεφαλαίωση – Συμπεράσματα – Αξιολόγηση Προστασία Περιβάλλοντος, ανακυκλώσιμα υλικά, επαναχρησιμοποίηση, Περιβαλλοντικές Νομοθεσίες Υλικά φιλά προς το περιβάλλον, μονωτικά υλικά, υλικά επικόλλησης και χημικές ουσίες Κύκλος ζωής υλικών και κυκλική οικονομία
7. Πρακτική Άσκηση (Εργαστήριο) Θερμομόνωση οριζόντιας οροφής. Τοποθέτηση πολυστερίνης. Τοποθέτηση σκύρων. Τοποθέτηση πλάκας με ενσωματωμένη πολυστερίνη.
8. Πρακτική Άσκηση (Εργαστήριο) Θερμομόνωση τοιχοποιίας Κατασκευή θερμοπρόσοψης σε τοίχο σχήματος Ζ με ένα παράθυρο
9. Ανακεφαλαίωση – Συμπεράσματα – Τελική Απολογιστική Αξιολόγηση
 1. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ αποδέχεται δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν δεσμεύεται ότι θα αποδεχθεί εγγραφές που λαμβάνονται σε λιγότερο από 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 2. Γραπτές ακυρώσεις 3 εργάσιμες μέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου γίνονται αποδεκτές και σε περίπτωση πληρωμής επιστρέφεται πίσω ολόκληρο το ποσό. Ακυρώσεις που δεν εμπίπτουν στον πιο πάνω όρο τιμολογούνται κανονικά. Αντικαταστάσεις συμμετεχόντων είναι αποδεκτές νοούμενου ότι οι αντικαταστάτες πληρούν τα κριτήρια για συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
 3. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναβάλει εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέχρι και μια μέρα πριν την έναρξη του. Όλες οι προπληρωμές για το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιστρέφονται στους υποψήφιους συμμετέχοντες.
 4. Όλες οι εγγραφές είναι αυστηρά προπληρωτέες και το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν αποδέχεται την είσοδο των συμμετεχόντων στην αίθουσα αν δεν έχουν εξοφληθεί οι οικονομικές τους υποχρεώσεις.
 5. Συμμετέχοντες που έχουν παρουσίες κάτω από το 75% δεν μπορούν να επιχορηγηθούν από την ΑνΑΔ και σε τέτοια περίπτωση θα κληθούν να καταβάλουν το ποσό της επιχορήγησης (επιπλέον του δικού τους ποσού πληρωμής).
 6. Για τα επιχορηγημένα προγράμματα από την ΑνΑΔ όλα τα έντυπα της ΑνΑΔ θα πρέπει να αποστέλλονται στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 7. Πιστοποιητικά παρακολούθησης θα δίνονται στους συμμετέχοντες με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου νοούμενου ότι έχουν εξοφληθεί όλες τους οι οικονομικές υποχρεώσεις αναφορικά με τα έντυπα της ΑνΑΔ. Σε άλλη περίπτωση θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς μόλις ικανοποιηθούν όλες οι πιο πάνω προϋποθέσεις.