Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕΠ/CYQF/EQF5 - ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1

Το σεμινάριο έχει εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ (Εξ αποστάσεως – Ηλεκτρονική Μάθηση & Δια ζώσης)
Έναρξη: 17/05/2024
Διάρκεια: 85 ώρες 
Κόστος: €600 (Αρχική τιμή:€2300 – Αναμενόμενη Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ:€1700)

To πρόγραμμα αφορά εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης που δεν διαθέτουν καθόλου εκπαιδευτική πείρα ή δεν τεκμηριώνουν εκπαιδευτική πείρα και στοχεύει στην ανάπτυξή τους ούτως ώστε να πιστοποιηθούν με βάση το πρότυπο της ΑΝΑΔ «Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης – Επίπεδο ΣΕΠ/ CYQF/EQF 5».

Οι εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων και συνδράμουν στην αύξηση της παραγωγικότητας όλων των οικονομικών τομέων της Κυπριακής Οικονομίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος οι εκπαιδευτές θα αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες (key competences) ούτως ώστε να εντοπίζουν ανάγκες κατάρτισης, να σχεδιάζουν αποτελεσματικά καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα, να τα υλοποιούν με βάση τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων και να τα αξιολογούν με βάση τη μεθοδολογία της αξιολόγησης προγραμμάτων. Επιπρόσθετα θα ενδυναμωθούν
στάσεις, όπως να αντιλαμβάνονται τη μάθηση των ενηλίκων ως ένα σύνθετο φαινόμενο και να ενσωματώνουν την τεχνολογία στην επαγγελματική τους πρακτική. Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι να προετοιμαστούν οι συμμετέχοντες συστηματικά ώστε να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στο ρόλο τους ως Εκπαιδευτές/Εκπαιδεύτριες Επαγγελματικής Κατάρτισης και να αποκτήσουν το επαγγελματικό προσόν του Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης μέσω της καθορισμένης διαδικασίας εξέτασης και πιστοποίησης.

To πρόγραμμα απευθύνεται σε πρόσωπα τα οποία δεν διαθέτουν επαρκή εκπαιδευτική πείρα και θα ήθελαν να καταρτιστούν για να ενταχθούν στη διαδικασία αξιολόγησης μέσω της Διαδρομής 1 για να πιστοποιηθούν ως Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης με βάση το πρότυπο της ΑνΑΔ ΣΕΠ/CyQF/EQF 5
Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:  
 1. Συλλέγουν τις κατάλληλες πληροφορίες από τις πηγές πληροφοριών για τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας
 2. Ταξινομούν και συσχετίζουν τις πληροφορίες από τις πηγές πληροφοριών για τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας
 3. Περιγράφουν διαρθρωτικά και άλλα προβλήματα των τομέων
 4. Επιλέγουν τους κατάλληλους θεματικούς τομείς αναγκών κατάρτισης, βάση του προβλήματος τομέα
 5. Προτείνουν τις κατά περίπτωση κατάλληλες τεχνικές συλλογής στοιχείων για τον εντοπισμό προβλημάτων
 6. Ορίζουν τα προβλήματα που σχετίζονται με ανάγκες κατάρτισης οργανισμού
 7. Διατυπώνουν τις συλλογικές ανάγκες κατάρτισης των οργανισμών
 8. Προσδιορίζουν τα δημογραφικά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά των καταρτιζομένων
 9. Εντοπίζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των καταρτιζομένων
 10. Απαριθμούν τα κίνητρα μάθησης των καταρτιζομένων
 11. Επιλέγουν τις κατά περίπτωση κατάλληλες τεχνικές συλλογής στοιχείων
 12. Ερμηνεύουν τα αποτελέσματα της έρευνας
 13. Εξηγούν τα συμπεράσματα της έρευνας
 14. Διατυπώνουν τον σκοπό κατάρτισης με σαφήνεια, συντομία και περιεκτικότητα
 15. Καθορίζουν τους στόχους κατάρτισης
 16. Προσδιορίζουν τις έννοιες κλειδιά του προγράμματος ή της ενότητας κατάρτισης
 17. Προσδιορίζουν τη δομή των ενοτήτων κατάρτισης
 18. Διατυπώνουν σωστά στόχους γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων
 19. Επιλέγουν τα κατάλληλα υλικά, μεθόδους, τεχνικές και μέσα κατάρτισης
 20. Περιγράφουν τις αρχές τοποθέτησης μέσων κατάρτισης
 21. Διαλέγουν τον κατά περίπτωση τύπο αξιολόγησης, τα κατάλληλα εργαλεία και τις αντιπροσωπευτικές τεχνικές αξιολόγησης
 22. Επιλέγουν τους άξονες αξιολόγησης
 23. Ξεχωρίζουν και επιλέγουν τους κατάλληλους τύπους ερωτήσεων και κλίμακες μέτρησης
 24. Καθορίζουν και επιλέγουν τους αποδέκτες των αποτελεσμάτων αξιολόγησης
 25. Επιλέγουν τρόπους κοινοποίησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης
 26. Εντοπίζουν πηγές πληροφοριών για τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας
 27. Συλλέγουν και αξιοποιούν πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται στους τομείς οικονομικής δραστηριότητας
 28. Διακρίνουν διαρθρωτικά και άλλα προβλήματα των τομέων οικονομικής δραστηριότητας
 29. Εντοπίζουν θεματικούς τομείς αναγκών κατάρτισης
 30. Εφαρμόζουν τις κατά περίπτωση κατάλληλες τεχνικές συλλογής στοιχείων για τον εντοπισμό προβλημάτων
 31. Συλλέγουν και αξιολογούν πληροφορίες που αναφέρονται στα χαρακτηριστικά των οργανισμών
 32. Διακρίνουν τα προβλήματα που σχετίζονται με ανάγκες κατάρτισης οργανισμού
 33. Προβαίνουν σε ομαδοποίηση αναγκών κατάρτισης οργανισμού
 34. Διαχειρίζονται τις πληροφορίες που αφορούν τα δημογραφικά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά των καταρτιζομένων
 35. Αναπτύσσουν το πρόγραμμα κατάρτισης λαμβάνοντας υπόψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των καταρτιζόμενων
 36. Προσδιορίζουν τα κίνητρα μάθησης των καταρτιζομένων
 37. Εφαρμόζουν τις κατά περίπτωση κατάλληλες τεχνικές συλλογής στοιχείων
 38. Προβαίνουν σε ανάλυση των αποτελεσμάτων
 39. Καταλήγουν σε συγκεκριμένα συμπεράσματα
 40. Σχεδιάζουν την εναρκτήρια και καταληκτική συνάντηση
 41. Οργανώνουν τη δομή των ενοτήτων κατάρτισης με εξελικτικό και αποτελεσματικό τρόπο
 42. Παρουσιάζουν με σαφήνεια το υλικό κατάρτισης, με σωστούς τρόπους επικοινωνίας και γλώσσα σώματος
 43. Αναπτύσσουν και εφαρμόζουν τις μεθόδους και τεχνικές κατάρτισης
 44. Διαχειρίζονται τα μέσα και υλικά κατάρτισης
 45. Εφαρμόζουν τις αρχές τοποθέτησης μέσων κατάρτισης
 46. Προβαίνουν σε αποτελεσματική διαρρύθμιση του χώρου κατάρτισης
 47. Διασφαλίζουν την ελάχιστη επιφάνεια χώρου ανά άτομο στην αίθουσα κατάρτισης
 48. Ελέγχουν κατά πόσο λειτουργούν τα μέσα κατάρτισης
 49. Διασφαλίζουν τις κατά περίπτωση κατάλληλες συνθήκες κατάρτισης
 50. Εφαρμόζουν τις αρχές διαχείρισης και εμψύχωσης της ομάδας
 51. Δημιουργούν κλίμα μάθησης
 52. Διαχειρίζονται αποτελεσματικά τον χρόνο
 53. Χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την προφορική επικοινωνία και γλώσσα σώματος
 54. Προσαρμόζουν την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των καταρτιζομένων
 55. Εφαρμόζουν τον κατά περίπτωση τύπο αξιολόγησης, τα κατάλληλα εργαλεία και τις αντιπροσωπευτικές τεχνικές αξιολόγησης
 56. Εφαρμόζουν τους κατάλληλους τύπους ερωτήσεων και κλίμακες αξιολόγησης
 57. Αναλύουν και επεξεργάζονται τα ευρήματα της αξιολόγησης
 58. Κοινοποιούν και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στους αποδέκτες
 59. Διακρίνουν και καταγράφουν τα σημεία τα οποία χρήζουν βελτίωσης.
 60. Εκτιμούν την εγκυρότητα των επιλεγόμενων πηγών πληροφοριών για τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας
 61. Στέκονται κριτικά έναντι των πληροφοριών που συλλέγουν από τις επιλεγμένες πηγές πληροφοριών
 62. Δικαιολογούν την επιλογή τους αναφορικά με τις κατάλληλες πηγές πληροφοριών για τους τομείς
 63. Υποστηρίζουν με επιχειρήματα την επιλογή των κατάλληλων θεματικών τομέων αναγκών κατάρτισης
 64. Αντιπαραβάλλουν τις κατά περίπτωση κατάλληλες τεχνικές συλλογής στοιχείων για τον εντοπισμό προβλημάτων στο επίπεδο οργανισμού
 65. Συζητούν τα προβλήματα που σχετίζονται με ανάγκες κατάρτισης οργανισμού
 66. Υπερασπίζονται την ομαδοποίηση αναγκών κατάρτισης οργανισμού στην οποία προέβησαν
 67. Σέβονται τα προσωπικά δεδομένα των καταρτιζομένων
 68. Αντιμετωπίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των καταρτιζομένων
 69. Αποδέχονται τα κίνητρα μάθησης των καταρτιζομένων ως μέρος των ατομικών τους αναγκών.
 70. Κρίνουν την καταλληλόλητα τις κατά περίπτωση τεχνικές συλλογής στοιχείων για τη διερεύνηση και ανάλυση των ατομικών αναγκών κατάρτισης
 71. Ανοχή (επιδεικνύουν σεβασμό) στο πόρισμα των αποτελεσμάτων της διερεύνησης και ανάλυσης των ατομικών αναγκών των καταρτιζομένων
 72. Αποδέχονται τα συμπεράσματα των αποτελεσμάτων της διερεύνησης και ανάλυσης των ατομικών αναγκών των καταρτιζομένων
 73. Αντιμετωπίζουν με επαγγελματισμό όλους τους καταρτιζομένους
 74. Υιοθετούν τη συνέπεια στην εργασία τους
 75. Συνειδητοποιούν ότι είναι πρότυπο επαγγελματισμού
 76. Χειρίζονται με ευελιξία τις ανάγκες των καταρτιζομένων κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του εκπαιδευτικού υλικού
 77. Αναπροσαρμόζουν την επιλογή των τεχνικών, μεσών και υλικών κατάρτισης κατά τη διάρκεια της εφαρμογής
 78. Δικαιολογούν την άποψή τους σχετικά με τις αρχές τοποθέτησης μέσων κατάρτισης ανα περίπτωση
 79. Ενθαρρύνουν θετικό κλίμα μάθησης
 80. Εκτιμούν την αξία και σημασία της αξιολόγησης
 81. Αποδέχονται την αξιολόγηση και ανατροφοδότηση ως μηχανισμό βελτίωσης
 82. Προωθούν την εποικοδομητική αξιολόγηση
1. Εισαγωγή:   Ø  Παγοθραύστης Ø  Περιεχόμενο προγράμματος και εξέτασης Ø  Σκοπός και στόχοι του προγράμματος Ø  Συμβόλαιο δέσμευσης Ø  Αρχές της μάθησης – Θεωρίες της μάθησης, μάθηση ενηλίκων Ø  Παρουσίαση του προτύπου Ø  Παρουσίαση της αξιολόγησης  
2. Διάγνωση Αναγκών Κατάρτισης:   Ø  Προσδιορισμός ευρύτερων αναγκών κατάρτισης τομέων οικονομικής δραστηριότητας Εισήγηση/ διάλεξη για ένταξη νέας γνώσης, μελέτες περίπτωσης ως ολοκληρωμένα παραδείγματα από διάφορους οικονομικούς τομείς, επίδειξη εύρεσης και χρήσης πηγών και παρουσίαση του θέματος, πρακτική ατομική άσκηση για εύρεση και παρουσίαση έγκυρων πηγών πληροφοριών και επεξήγηση της χρήση τους, αναγνώριση και επεξήγηση προβλημάτων του τομέα τους των κατάλληλων θεματικών τομέων. Ατομική ετεροαξιολόγηση και αξιολόγηση από τον εκπαιδευτή και ανατροφοδότηση. Διερεύνηση Συλλογικών αναγκών κατάρτισης οργανισμών Εισήγηση/ διάλεξη για ένταξη νέας γνώσης, ερωτήσεις-απαντήσεις για συντρέχουσα αξιολόγηση. Καταιγισμός ιδεών για αξιολόγηση προϋπάρχουσας γνώσης και κατηγοριοποίηση κύριων σημείων στην ανάλυση του θέματος. Περαιτέρω ανάλυση εφαρμογής, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε τεχνικής μέσω εργασίας σε ομάδες – χιονοστιβάδας Γραπτές μελέτες περίπτωσης για πιο σύνθετη ανάλυση και λύση προβλημάτων σχετικά με το θέμα. Επίδειξη εργασίας (υπόδυση ρόλων) και αιτιολόγηση μέσω εισήγησης. Υπόδυση ρόλων και μελέτη περίπτωσης σε ομαδική εργασία. Διερεύνηση και ανάλυση των ατομικών αναγκών κατάρτισης των καταρτιζομένων Καταιγισμός ιδεών για ανάδειξη και αξιολόγηση προϋπάρχουσας γνώσης, ανάλυσης του θέματος και κατηγοριοποίησης σημείων π.χ. τύπων ερωτήσεων, μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα κτλ. Εισήγηση/ διάλεξη για ένταξη νέας γνώσης, μελέτες περίπτωσης ως ολοκληρωμένα παραδείγματα και αντιπαραδείγματα. Πρακτική άσκηση εργαλείου ερωτηματολογίου σχετικά με το πρώτο πρόγραμμα που θα αναπτύξουν, ατομικές παρουσιάσεις με ανατροφοδότηση. Ø  Οργανωμένη πρακτική άσκηση σε οργανισμό για διάγνωση αναγκών κατάρτισης μέσω προγραμματισμένων επισκέψεων, με βάση δομημένα εργαλεία διάγνωσης αναγκών.  
3. Σχεδιασμός Προγραμμάτων Κατάρτισης: Ø  Σκοπός και στόχοι κατάρτισης Ø  Δομή ενοτήτων Ø  Εναρκτήρια και καταληκτική συνάντηση Ø  Μέθοδοι και τεχνικές κατάρτισης Ø  Μέσα και υλικά κατάρτισης   Πρακτική άσκηση (σχεδιασμός ειδικής εργασίας)  
4. Υλοποίηση Προγραμμάτων: Προετοιμασία πριν από την κατάρτιση Ø  Αρχές τοποθέτησης μέσων και διαρρύθμιση χώρου κατάρτισης Ø  Διαρρύθμιση χώρου κατάρτισης Ø  Ελάχιστη επιφάνεια χώρου Ø  Συνθήκες κατάρτισης Καλές πρακτικές παρουσιαστή Ø  Διαχείριση και εμψύχωση της ομάδας Ø  Δημιουργία θετικού κλίματος μάθησης Ø  Επικοινωνία και γλώσσα σώματος Πρακτική άσκηση  
5. Αξιολόγηση προγραμμάτων κατάρτισης Σχεδιασμός και διεξαγωγή αξιολόγησης Ø  Τύποι Αξιολόγησης Ø  Άξονες και εργαλεία αξιολόγησης Ø  Τεχνικές Αξιολόγησης Ø  Κλίμακες Μέτρησης Πρακτική ατομική άσκηση σχεδιασμού εργαλείων αξιολόγησης (τελικής αξιολόγηση και διαμορφωτική αξιολόγηση) με παρουσίαση μερικών εργασιών, ετεροαξιολόγιση, ατομική ανατροφοδότηση  
6. Εκτέλεση εργασίας σε συνθήκες προσομοίωσης με δειγματικό πρόγραμμα κατάρτισης – μικροδιδασκαλία Ø  Προετοιμασία και σχεδιασμός υλοποίησης της μικροδιδασκαλίας Ø  Παρουσίαση, οπτικογράφηση και παρακολούθηση των οπτικογραφημένων παρουσιάσεων. Ø  Αξιολόγηση μικροδιδασκαλιών μέσα από αυτοαξιολόγησης, ετεροαξιολόγηση και αξιολόγηση από τον εκπαιδευτή Ø  Ανατροφοδότηση Ø  Αξιολόγηση προγραμμάτων ή/και ενοτήτων κατάρτισης με αυτοαξιολόγηση, ετεροαξιολόγηση και ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτή  
7. Κλείσιμο προγράμματος: Επανάληψη και αξιολόγηση Ø  ατομική εργασία Ø  προσωπική συνέντευξη Ø  προφορική εξέταση – ετεροαξιολόγηση στην ολομέλεια Ø  γραπτή αξιολόγηση του προγράμματος κατάρτισης  
 1. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ αποδέχεται δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν δεσμεύεται ότι θα αποδεχθεί εγγραφές που λαμβάνονται σε λιγότερο από 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 2. Γραπτές ακυρώσεις 3 εργάσιμες μέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου γίνονται αποδεκτές και σε περίπτωση πληρωμής επιστρέφεται πίσω ολόκληρο το ποσό. Ακυρώσεις που δεν εμπίπτουν στον πιο πάνω όρο τιμολογούνται κανονικά. Αντικαταστάσεις συμμετεχόντων είναι αποδεκτές νοούμενου ότι οι αντικαταστάτες πληρούν τα κριτήρια για συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
 3. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναβάλει εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέχρι και μια μέρα πριν την έναρξη του. Όλες οι προπληρωμές για το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιστρέφονται στους υποψήφιους συμμετέχοντες.
 4. Όλες οι εγγραφές είναι αυστηρά προπληρωτέες και το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν αποδέχεται την είσοδο των συμμετεχόντων στην αίθουσα αν δεν έχουν εξοφληθεί οι οικονομικές τους υποχρεώσεις.
 5. Συμμετέχοντες που έχουν παρουσίες κάτω από το 75% δεν μπορούν να επιχορηγηθούν από την ΑνΑΔ και σε τέτοια περίπτωση θα κληθούν να καταβάλουν το ποσό της επιχορήγησης (επιπλέον του δικού τους ποσού πληρωμής).
 6. Για τα επιχορηγημένα προγράμματα από την ΑνΑΔ όλα τα έντυπα της ΑνΑΔ θα πρέπει να αποστέλλονται στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 7. Πιστοποιητικά παρακολούθησης θα δίνονται στους συμμετέχοντες με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου νοούμενου ότι έχουν εξοφληθεί όλες τους οι οικονομικές υποχρεώσεις αναφορικά με τα έντυπα της ΑνΑΔ. Σε άλλη περίπτωση θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς μόλις ικανοποιηθούν όλες οι πιο πάνω προϋποθέσεις.