Πέμπτη, 25 Απριλίου, 2024

ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Το σεμινάριο έχει εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ
Έναρξη: 20 & 27/02/2024
Διάρκεια: 10 ώρες (09:00-14:30)
Κόστος: €150 (Αρχική τιμή:€350 – Αναμενόμενη Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ:€200)

Η παρακίνηση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί, στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον, ένα από τα πιο ουσιώδη θέματα της Διοίκησης του Ανθρωπίνου Δυναμικού σε όλους τους τομείς της Βιομηχανίας.

Η παρακίνηση είναι στενά συνδεδεμένη με την ανθρώπινη συμπεριφορά , την απόδοση και κατ’επέκταση την Παραγωγικότητα των εργαζομένων στο χώρο εργασίας.

Ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο μέσα στις επιχειρήσεις σήμερα. Η ανάγκη συμμετοχής του στις αλλαγές που συντελούνται αυξάνει και το ενδιαφέρον για την μελέτη της παραμέτρου της παρακίνησης.

Το μεγάλο βάρος σε όλη αυτή την διαδικασία πέφτει στους Υπεύθυνους/Επιβλέποντες/Συντονιστές/Διευθυντές. Αυτοί θα πρέπει να διαμορφώσουν το κατάλληλο κλίμα μέσα από διαφορετικές κουλτούρες ανθρώπων και μέσω ενός κοινού οράματος ώστε να παρακινήσουν και να εμπνεύσουν τους ανθρώπους υλοποιώντας τους στόχους που έχουν θέσει.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη που Διευθύνουν, Εποπτεύουν Συντονίζουν ή/και Επιβλέπουν προσωπικό, που καθορίζουν στόχους, που παρακολουθούν την εξέλιξη και την πρόοδο των διαφόρων δραστηριοτήτων /εργασιών ενός Έργου, όπως επίσης και σε στελέχη του Ανθρώπινου Δυναμικού και στελέχη που ασκούν Διοίκηση.
Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:
 1. Κατανοήσουν την σημασία της παρακίνησης στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.
 2. Κατανοήσουν τους παράγοντες που κοινοποιούν τους εργαζόμενους για να πετυχαίνουν εξαιρετικά αποτελέσματα σε σχέση με το έργο.
 3. Διακρίνουν τους διαφορετικούς χαρακτήρες των εργαζομένων και τα ανάλογα κίνητρα που τους παρακινούν σύμφωνα με την προσωπικότητα, την οικογενειακή κατάσταση τους κ.α.
 4. Αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα της σωστής επικοινωνίας μεταξύ των εργαζομένων.
 5. Προσδιορίζουν τους παράγοντες που δημιουργούν το αίσθημα ευθύνης και συμμετοχής.
 6. Περιγράφουν την σημασία της ενδυνάμωσης και ανάπτυξης των εργαζομένων.
 7. Εκτελούν τις βασικές τεχνικές παρακίνησης.
 8. Επεξηγούν τους διαφορετικούς χαρακτήρες των εργαζομένων και τα ανάλογα κίνητρα που τους παρακινούν.
 9. Διαχειριστούν εργαζομένους με διαφορετικές κουλτούρες.
 10. Αποδεχτούν ότι η παρακίνηση των υφισταμένων είναι μια διαρκής διεργασία.
 11. Υιοθετήσουν θετικές συμπεριφορές απέναντι στους εργαζομένους υποστηρίζοντας τους κάνοντας τους να νιώθουν αυτοπεποίθηση.
 12. Παρακινούν τους υφισταμένους τους να εργάζονται σε κλίμα ομαδικότητας.
 13. Υιοθετήσουν την τακτική της συχνής ανατροφοδότησης στους εργαζομένους.
 14. Αισθανθούν την σημασία που έχει για κάθε εργαζόμενο η εργασία του να είναι ενδιαφέρουσα και να έχει προοπτικές ανέλιξης και ανάπτυξης μέσα από αυτή.
1. Εισαγωγή Τι είναι Παρακίνηση. Τι οδηγεί τους εργαζόμενους να δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό στο εργασιακό τους περιβάλλον. Τι προκαλεί τους εργαζόμενους να μην θέλουν να δώσουν πέρα του νομικού συμφωνηθέντα πλαισίου. Η ενδυνάμωση και ανάπτυξη των εργαζομένων Αναγνωρίζοντας τους παράγοντες κινητοποίησης των εργαζομένων για εξαιρετικές επιδόσεις .
2. Η δύναμη του Οράματος στην παρακίνηση των εργαζομένων.   Παρακινώντας και κινητοποιώντας τους εργαζόμενους μέσω ενός κοινού οράματος. Αναπτύσσουν οι ηγέτες συναισθηματικές σχέσεις μέσω του οράματος. Συναισθηματική νοημοσύνη και ηγεσία . Αναγνωρίστε , επιβραβεύστε χωρίς ‘’αλλά’’, δίνοντας θετικό feedback με κάθε ευκαιρία. Αρνητική κριτική.  
3. Κουλτούρα και Παρακίνηση στο εργασιακό περιβάλλον . (Shaping the Future of Outstanding Leaders)   Ορισμός της εταιρική κουλτούρα . Είναι η κουλτούρα πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος ή μειονεκτήματος στις εταιρείες ; Εξασφαλίζει την ατομική πρωτοβουλία και αυτοπειθαρχία του εργαζομένου η κουλτούρα στο εργασιακό περιβάλλον;  
4. Η σημασία της Ομάδα στην Παρακίνηση του Ανθρώπινου Δυναμικού Setting achievable goals, elevating your team micromanagement is a thing of the past   Η δύναμη της ομάδας στην υλοποίηση και στην επίτευξη στόχων που τίθενται Κατανοώντας την ετοιμότητα του ατόμου σε σχέση με το έργο που αναλαμβάνει. Η σημασία του ομαδάρχη στην παρακίνηση των εργαζομένων . Κάνε την εργασία ενδιαφέρουσα για τους εργαζόμενους σου , ενισχύοντας το αίσθημα ευθύνης και συμμετοχής. Κάντε τους συνεργάτες να αισθάνονται αυτοπεποίθηση και υποστήριξε τους.  
5. Καταληκτική Συνάντηση   Ανακεφαλαίωση Συμπεράσματα Αξιολόγηση Κλείσιμο  
 1. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ αποδέχεται δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν δεσμεύεται ότι θα αποδεχθεί εγγραφές που λαμβάνονται σε λιγότερο από 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 2. Γραπτές ακυρώσεις 3 εργάσιμες μέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου γίνονται αποδεκτές και σε περίπτωση πληρωμής επιστρέφεται πίσω ολόκληρο το ποσό. Ακυρώσεις που δεν εμπίπτουν στον πιο πάνω όρο τιμολογούνται κανονικά. Αντικαταστάσεις συμμετεχόντων είναι αποδεκτές νοούμενου ότι οι αντικαταστάτες πληρούν τα κριτήρια για συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
 3. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναβάλει εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέχρι και μια μέρα πριν την έναρξη του. Όλες οι προπληρωμές για το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιστρέφονται στους υποψήφιους συμμετέχοντες.
 4. Όλες οι εγγραφές είναι αυστηρά προπληρωτέες και το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν αποδέχεται την είσοδο των συμμετεχόντων στην αίθουσα αν δεν έχουν εξοφληθεί οι οικονομικές τους υποχρεώσεις.
 5. Συμμετέχοντες που έχουν παρουσίες κάτω από το 75% δεν μπορούν να επιχορηγηθούν από την ΑνΑΔ και σε τέτοια περίπτωση θα κληθούν να καταβάλουν το ποσό της επιχορήγησης (επιπλέον του δικού τους ποσού πληρωμής).
 6. Για τα επιχορηγημένα προγράμματα από την ΑνΑΔ όλα τα έντυπα της ΑνΑΔ θα πρέπει να αποστέλλονται στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 7. Πιστοποιητικά παρακολούθησης θα δίνονται στους συμμετέχοντες με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου νοούμενου ότι έχουν εξοφληθεί όλες τους οι οικονομικές υποχρεώσεις αναφορικά με τα έντυπα της ΑνΑΔ. Σε άλλη περίπτωση θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς μόλις ικανοποιηθούν όλες οι πιο πάνω προϋποθέσεις.