Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024

Γραφεία

Το Κέντρο Εκπαίδευσης «Ο Οικοδόμος» στεγάζεται σε σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις 577m2 , αποτελούμενες από δυο άρτια εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας και ένα εργαστήριο, γραφεία εκπαιδευτών, χώρους εκτόνωσης, χώρους στάθεμευσης κλπ., που βρίσκονται στην Λεωφόρο Λεμεσού 289, στη Νήσου, στη Λευκωσία