Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Το σεμινάριο έχει εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ
Έναρξη: 27/06/2024
Διάρκεια: 7ώρες (08:00-15:30)
Κόστος:€120 (Αρχική τιμή:€260 – Αναμενόμενη Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ:€140)

Με βάση του στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών για το 2030 και ειδικά το στόχο 11 Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκινήσει την έκδοση μια σειράς προτύπων για την βιωσιμότητα και αειφορία στις κατασκευές και τα κριτήρια επιλογής υλικών ώστε αυτά να καταστούν βιώσιμα και φιλικά προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα.

Ως εκ τούτου, η εκπαίδευση των ενδιαφερόμενων σε αυτό το θέμα είναι ζωτικής σημασίας καθώς αυτή η υποχρέωση των  χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ολοένα και περισσότερο διευρύνει τον κύκλο εργασιών των εταιριών του τομέα και βοηθά στην καλύτερη ανάπτυξη των πόλεων και αστικών κέντρων με επίκεντρο το περιβάλλον και την κυκλική οικονομία.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθυντές και Υπεύθυνους Τμημάτων εταιρειών δομικών υλικών, Αρχιτέκτονες, Πολίτικους Μηχανικούς, Εργοληπτικές Εταιρείες (Οικοδομικά και Τεχνικά Έργα) και Λατομεία.
Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:  
 1. Ερμηνεύει τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής ένωσης για βιώσιμη ανάπτυξη.
 2. Συσχετίζει τα πρότυπα της Ε.Ε με τις εργασίες του στις κατασκευές.
 3. Εξηγεί τον όρο βιωσιμότητα και αειφόρα ανάπτυξη.
 4. Επιλέγει τα κατάλληλα δομικά προϊόντα για βιώσιμη ανάπτυξη.
 5. Ταξινομεί τα υλικά κατασκευής ανάλογα με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα τους.
 6. Επεξηγεί τις απαιτήσεις για αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη.
 7. Διορθώνει μεθόδους κατασκευής ενός κτιρίου.
 8. Αποδεικνύει την καταλληλόλητα ενός υλικού.
 9. Χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για την περιβαλλοντική πιστοποίηση δομικών προϊόντων.
 10. Συντάσσει περιγραφή για ανάλυση κύκλου ζωής ενός κτιρίου.
 11. Ελέγχει την εγκυρότητα πιστοποίησης ενός υλικού ως περιβαλλοντικά αποδεκτό.
 12. Εφαρμόζει τις απαιτήσεις της Ε.Ε όσον αφορά την βιώσιμη ανάπτυξη.
 13. Απορρίπτει δομικά προϊόντα της αγοράς που επιβαρύνουν το περιβάλλον.
 14. Υποκινά τους κατασκευαστές για εφαρμογή των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 15. Εκτιμά την καταλληλόλητα του προϊόντος ανάλογα με την εργασία.
 16. Υποστηρίζει τις αρμόδιες αρχές στην εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας
1. Εισαγωγή   Εναρκτήρια Συνάντηση : Παγοθραύστης, Ανάλυση σκοπού και στόχων, Συμβόλαιο δέσμευσης. Βασικοί Ορισμοί – Στόχοι Ε.Ε και ΟΗΕ για το 2030 Υποχρεώσεις χωρών μελών την Ε.Ε  
2. Βιωσιμότητα και αειφόρος ανάπτυξης Ανάλυση της βιωσιμότητα και αειφόρος ανάπτυξης Ανάλυση της έννοιας κυκλική οικονομία Κύκλος ζωής δομικών υλικών και κατασκευής Πιστοποιήσεις κατασκευών με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα Αποφάσεις της Ε.Ε και πρότυπα για αειφόρο ανάπτυξη  
3. Βιωσιμότητα και αειφόρος ανάπτυξης(Preparing for Conict Before It Happens ) Ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι για θέματα που αφορούν την αειφόρο ανάπτυξη. Κυκλική οικονομία και οι στόχοι που έθεσε η χώρα μας Προγράμματα πιστοποίησης και ελέγχου υλικών και κτιρίων  
4. Βιώσιμο και αειφόρο κτίριο Η βιώσιμη ανάπτυξη σε ανεπτυγμένες χώρες Ανάλυση κύκλου ζωής κτιρίου Ανθρακικό αποτύπωμα κτιρίου Προδιαγραφές για ένα βιώσιμο και αειφόρο κτίριο  
5. Σήμανση CE Σύνδεση με προηγούμενα Σήμανση CE / Δήλωση επίδοσης και Πιστοποιητικά συμμόρφωσης δομικών προϊόντων και περιβαλλοντικές αξιολογήσεις Μέθοδοι Αξιολόγησης της συμμόρφωσης προϊόντων Ηλεκτρονικά εργαλεία και χρήση διαδικτύου.  
6. Καταληκτική συνάντηση  Κατηγοριοποίηση υλικών Βιώσιμα και αειφόρα κτίρια σε χώρες του εξωτερικού Φορείς περιβαλλοντικής πιστοποίησης Ανακεφαλαίωση Συμπεράσματα Αξιολόγηση
1. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ αποδέχεται δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν δεσμεύεται ότι θα αποδεχθεί εγγραφές που λαμβάνονται σε λιγότερο από 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. 2. Γραπτές ακυρώσεις 3 εργάσιμες μέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου γίνονται αποδεκτές και σε περίπτωση πληρωμής επιστρέφεται πίσω ολόκληρο το ποσό. Ακυρώσεις που δεν εμπίπτουν στον πιο πάνω όρο τιμολογούνται κανονικά. Αντικαταστάσεις συμμετεχόντων είναι αποδεκτές νοούμενου ότι οι αντικαταστάτες πληρούν τα κριτήρια για συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. 3. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναβάλει εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέχρι και μια μέρα πριν την έναρξη του. Όλες οι προπληρωμές για το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιστρέφονται στους υποψήφιους συμμετέχοντες. 4. Όλες οι εγγραφές είναι αυστηρά προπληρωτέες και το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν αποδέχεται την είσοδο των συμμετεχόντων στην αίθουσα αν δεν έχουν εξοφληθεί οι οικονομικές τους υποχρεώσεις. 5. Συμμετέχοντες που έχουν παρουσίες κάτω από το 75% δεν μπορούν να επιχορηγηθούν από την ΑνΑΔ και σε τέτοια περίπτωση θα κληθούν να καταβάλουν το ποσό της επιχορήγησης (επιπλέον του δικού τους ποσού πληρωμής). 6. Για τα επιχορηγημένα προγράμματα από την ΑνΑΔ όλα τα έντυπα της ΑνΑΔ θα πρέπει να αποστέλλονται στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ πριν την έναρξη του σεμιναρίου. 7. Πιστοποιητικά παρακολούθησης θα δίνονται στους συμμετέχοντες με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου νοούμενου ότι έχουν εξοφληθεί όλες τους οι οικονομικές υποχρεώσεις αναφορικά με τα έντυπα της ΑνΑΔ. Σε άλλη περίπτωση θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς μόλις ικανοποιηθούν όλες οι πιο πάνω προϋποθέσεις.