Πολιτική Απορρήτου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Ο ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ» Κ.Ε.Π.Ο. ΛΤΔ

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

13 Ιουλίου 2021

Το Κέντρο Εκπαίδευσης «Ο Οικοδόμος» Κ.Ε.Π.Ο. ΛΤΔ  (αναφερόμενο ως «εμείς», «το Κ.Ε.Π.Ο.») δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητά σας και να χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με δίκαιο και διαφανή τρόπο. Το Κ.Ε.Π.Ο. κατά την εκτέλεση της αποστολής του, δηλαδή την παροχή υψηλής ποιότητας προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στους εργαζομένους της Οικοδομικής Βιομηχανίας και την πιστοποίηση των εργαζομένων στα Πρότυπα Επαγγελματικά Προσόντα, συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Η Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων:

• παρέχει μια επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο το Κ.Ε.Π.Ο. συλλέγει ή/και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας και σας ενημερώνει για τα δικαιώματά σας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

• απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία επωφελήθηκαν, επωφελούνται ή προτίθενται να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες του Κ.Ε.Π.Ο., είτε αυτά τα πρόσωπα παρείχαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα ίδια απευθείας στο Κ.Ε.Π.Ο. είτε μέσω τρίτων (π.χ. μέσω του εργοδότη τους),

• απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που διατηρούν οποιαδήποτε συμβασιακή ή συμβατική σχέση ή είχαν οποιαδήποτε συμβασιακή ή συμβατική σχέση με το Κ.Ε.Π.Ο.  στο παρελθόν, και σε φυσικά πρόσωπα τα οποία εργάζονται ή συνεργάζονται με τρίτα πρόσωπα (είτε φυσικά είτε νομικά) τα οποία διατηρούν συμβατική σχέση ή είχαν συμβατική σχέση με το Κ.Ε.Π.Ο. στο παρελθόν,

• περιέχει πληροφορίες σχετικά με το πότε θα γίνεται γνωστοποίηση/ανταλλαγή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε άλλους συνεργάτες και άλλα πρόσωπα εκτός του Κ.Ε.Π.Ο. , όπως για παράδειγμα, την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) ,

• απευθύνεται σε επισκέπτες της ιστοσελίδας του Κ.Ε.Π.Ο..

Σε αυτή την Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα δεδομένα σας αναφέρονται ως  «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα», «προσωπικά δεδομένα» ή «προσωπικές πληροφορίες». Γίνεται επίσης αναφορά συλλογικά σε «επεξεργασία» αυτών των προσωπικών δεδομένων, η οποία δυνατόν να αφορά τη συλλογή, τον χειρισμό, τη μεταβολή, τη προσαρμογή, την ανάκτηση, τη διαγραφή, την προστασία και την αποθήκευση/φύλαξη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Για τους σκοπούς αυτής της Πολιτικής, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοούνται  οποιεσδήποτε πληροφορίες που αφορούν εσάς ως φυσικά πρόσωπα, με τις οποίες εξακριβώνεται ή μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητά σας και οι οποίες περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, το όνομα, τη διεύθυνσή σας, τον αριθμό τηλεφώνου σας ή τον αριθμό ταυτότητάς σας.

Είναι σημαντικό για εμάς να διαβάσετε αυτή την Πολιτική μαζί με οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο τυχόν σας παρέχουμε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που θα συλλέγουμε ή επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αναφορικά με εσάς, ώστε να είστε πλήρως ενήμεροι ως προς τον τρόπο και το λόγο για τον οποίo χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας.

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε

Προσωπικά δεδομένα ορίζονται οποιεσδήποτε πληροφορίες που αφορούν εσάς, με τις οποίες  εξακριβώνεται ή μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητά σας. Δεν περιλαμβάνει πληροφορίες από τις οποίες έχει αφαιρεθεί η ταυτότητα κάποιου φυσικού προσώπου, δηλαδή έχουν καταστεί ανώνυμα.

Στο πλαίσιο επιτυχούς και διασφαλισμένης εκτέλεσης των δραστηριοτήτων του Κ.Ε.Π.Ο., συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

• Δημογραφικά Δεδομένα όπως Όνομα, Επώνυμο, Φύλο, Ημερομηνία Γέννησης, Ηλικία

• Δεδομένα Επικοινωνίας όπως Αριθμός Τηλεφώνου, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, Διεύθυνση

• Δεδομένα Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων όπως Κατάσταση απασχόλησης, Είδος απασχόλησης

• Δεδομένα Εισοδήματος όπως Εισόδημα ανά νοικοκυριό, Εισόδημα ανά άτομο

• Δεδομένα Ταυτότητας όπως Αριθμός πελάτη ή υπαλλήλου, IBAN, Αριθμός ασφάλισης

• Δεδομένα για Εκπαίδευση και Κατάρτιση όπως Ίδρυμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης, Μαθήματα, Πιστοποιήσεις

• Φωτογραφικά / Οπτικογραφημένα Δεδομένα όπως Κλειστό Κύκλωμα Παρακολούθησης CCTV

• Δεδομένα με Κοινωνικά Αναγνωριστικά όπως Κάρτα Πολίτη, Ταυτότητα, ΑΦΤ, Διαβατήριο.

• Δεδομένα σχετικά με αστικές αγωγές

• Δεδομένα σχετικά με ανηλίκους

• Δεδομένα οικογενειακής κατάστασης

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και δυνατόν να κοινοποιούμε Συγκεντρωτικά Δεδομένα όπως στατιστικά ή δημογραφικά δεδομένα στα πλαίσια της εκτέλεσης της αποστολής μας. Παρόλο που τα εν λόγω Συγκεντρωτικά Δεδομένα προκύπτουν από τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, δεν θεωρούνται ως τέτοια αφού δεν αποκαλύπτουν άμεσα ή έμμεσα την ταυτότητά σας.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, επίσης, τις ακόλουθες «ειδικές κατηγορίες» προσωπικών δεδομένων, οι οποίες απαιτούν μεγαλύτερο βαθμό προστασίας:

• Ιατρικά Δεδομένα

• Δεδομένα Φυλής ή Εθνικότητα

• Δεδομένα Θρησκευτικών Πεποιθήσεων

• Δεδομένα Συμμετοχής σε Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

• Δεδομένα οικογενειακής κατάστασης

Περαιτέρω, το Κ.Ε.Π.Ο. δύναται να συλλέξει και να επεξεργαστεί Δεδομένα Ποινικού Μητρώου τα

οποία περιλαμβάνουν προηγούμενες καταδίκες ή αδικήματα.

Τρόποι συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε διάφορα είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία

λαμβάνουμε από:

• εσάς αυτοπροσώπως ως υφιστάμενους ή δυνητικούς χρήστες των υπηρεσιών μας μέσω της συμπλήρωσης εντύπων και αιτήσεων (είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή) και συνοδευτικών εγγράφων, καθώς και προσωπικών συνεντεύξεων για συμμετοχή σας σε προγράμματα και άλλες δραστηριότητες οι οποίες αναλαμβάνονται από το Κ.Ε.Π.Ο..

• εκπροσώπους σας οι οποίοι είναι δεόντως εξουσιοδοτημένοι από εσάς ώστε να μας παρέχουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μέσω συμπλήρωσης εντύπων και αιτήσεων (είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή) και συνοδευτικών εγγράφων για συμμετοχή σας σε προγράμματα και άλλες δραστηριότητες οι οποίες αναλαμβάνονται από το Κ.Ε.Π.Ο.. Τέτοιοι εκπρόσωποι περιλαμβάνουν και τους εργοδότες σας.

• τρίτα πρόσωπα τα οποία σας έχουν ενημερώσει για το γεγονός ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας δύνανται να μεταβιβαστούν σε τρίτα πρόσωπα, περιλαμβανομένου του Κ.Ε.Π.Ο. και της ΑνΑΔ, βάσει συμβατικής ή άλλης σχέσης που έχουμε μαζί τους. Τέτοια τρίτα πρόσωπα δύνανται να είναι κρατικές ή μη οντότητες, όπως για παράδειγμα συντεχνίες, Τμήμα Φορολογίας, Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τμήμα Εργασίας.

• πηγές που είναι διαθέσιμες δημόσια, στο ευρύτερο κοινό (ο τύπος, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το διαδίκτυο) τα οποία αποκτούμε νόμιμα και επιτρέπεται να επεξεργαζόμαστε.

Προσωπικά Δεδομένα αναφορικά με παιδιά

Κατανοούμε τη σημασία της προστασίας προσωπικών δεδομένων που αφορούν παιδιά.

Ενδέχεται να συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα σε σχέση με τα παιδιά μόνο με την προϋπόθεση ότι έχουμε λάβει πρώτα τη συγκατάθεση των γονέων ή του νόμιμου κηδεμόνα τους, εκτός εάν, σε διαφορετική περίπτωση, αυτό επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία για προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Μπορεί να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για παιδιά από τους γονείς ή νόμιμους κηδεμόνες τους στα πλαίσια συμβασιακής σχέσης ή/και νομικής υποχρέωσης του Κ.Ε.Π.Ο.. Για τους σκοπούς αυτής της Πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων, «παιδιά» θεωρούνται τα άτομα ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών.

Γιατί πρέπει να μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα

Προκειμένου να είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε σε πραγματοποίηση της παροχής των υπηρεσιών που ζητούνται για την εκπλήρωση της αποστολής του Κ.Ε.Π.Ο. όπως προβλέπεται από τον περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμο του 1999 (Ν. 125(I)/1999) όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται, της ανάπτυξης δηλαδή του ανθρώπινου δυναμικού σε όλες τις βαθμίδες και τομείς απασχόλησης μέσα στα πλαίσια και προτεραιότητες της εκάστοτε οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας, ζητούμε την παροχή και επεξεργαζόμαστε εκείνα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, τα οποία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της υποχρέωσής μας.

Σε περίπτωση που δεν μας παρέχετε τα απαιτούμενα στοιχεία δυνατό να μην μπορούμε να συνάψουμε συμβατική σχέση μαζί σας για την παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών, περιλαμβανομένων χορηγήσεων, πιστοποιήσεων και κατάρτισης καθότι δεν θα μπορούμε να εξετάσουμε εάν τυχόν αίτημά σας ικανοποιεί τις σχετικές προϋποθέσεις.

Η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, δεσμευόμαστε να προστατεύουμε την ιδιωτικότητά σας και να χειριζόμαστε τα δεδομένα σας με ανοιχτό, δίκαιο και διαφανή τρόπο. Ως εκ τούτου, σας ενημερώνουμε με την παρούσα ότι επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους και σύμφωνα πάντα με την κείμενη νομοθεσία για προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

(α) Για την εκτέλεση σύμβασης

Επεξεργαζόμαστε τις πιο κάτω κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνουμε με την συμπλήρωση αιτήσεων για συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης ή για να επωφεληθείτε από οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες παρέχονται από το Κ.Ε.Π.Ο., προκειμένου να είμαστε σε θέση να συνάψουμε και να εκτελέσουμε τις πρόνοιες της σχετικής σύμβασης μεταξύ μας, πραγματοποιώντας όλες τις απαραίτητες δραστηριότητες ώστε να προσφέρουμε τις προβλεπόμενες υπηρεσίες:

• Δημογραφικά Δεδομένα

• Δεδομένα Επικοινωνίας

• Δεδομένα Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων

• Δεδομένα Εισοδήματος

• Δεδομένα Ταυτότητας

• Δεδομένα για Εκπαίδευση και Κατάρτιση

• Φωτογραφικά / Οπτικογραφημένα Δεδομένα

• Δεδομένα με Κοινωνικά Αναγνωριστικά

• Δεδομένα σχετικά με Αστικές Αγωγές

• Δεδομένα σχετικά με Ανηλίκους

• Δεδομένα Οικογενειακής Κατάστασης

Περαιτέρω, όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση συμβατικών υποχρεώσεων του Κ.Ε.Π.Ο., θα επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

• Ιατρικά δεδομένα

(β) Για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση

Το Κ.Ε.Π.Ο. υπόκειται σε αριθμό νομικών υποχρεώσεων που απορρέουν από σχετικούς νόμους, κανονισμούς, οδηγίες, διατάγματα και άλλα νομικά δεσμευτικά έγγραφα. Αυτά περιλαμβάνουν και νομοθετήματα διαφόρων εποπτικών και άλλων αρχών όπως π.χ. του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Τμήματος Φορολογίας, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κτλ. Η αναγκαιότητα για συμμόρφωση με τις πιο πάνω διατάξεις των ως άνω νομοθετημάτων επιβάλλουν την εκτέλεση των απαραίτητων δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες ενέργειες: πιστωτικοί έλεγχοι, επαλήθευση ταυτότητας, συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις/δικαστικά διατάγματα, υποχρεώσεις αναφοράς της φορολογικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας κοινωνικών ασφαλίσεων ή άλλης νομοθεσίας, καθώς και συμμόρφωσης με τα κριτήρια έγκρισης ανά πρόγραμμα κατάρτισης.

Για αυτό το λόγο είναι δυνατό να συλλέγουμε τις πιο κάτω κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

• Δημογραφικά Δεδομένα

• Δεδομένα Επικοινωνίας

• Δεδομένα Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων

• Δεδομένα Εισοδήματος

• Δεδομένα Ταυτότητας

• Δεδομένα για Εκπαίδευση και Κατάρτιση

• Φωτογραφικά / Οπτικογραφημένα Δεδομένα

• Δεδομένα με Κοινωνικά Αναγνωριστικά

• Δεδομένα σχετικά με Αστικές Αγωγές

• Δεδομένα σχετικά με Ανηλίκους

• Δεδομένα Οικογενειακής Κατάστασης

Περαιτέρω, όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων του Κ.Ε.Π.Ο. ή εσάς στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας και εφόσον επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία, θα επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

• Ιατρικά Δεδομένα

• Δεδομένα Φυλής ή Εθνικότητα

• Δεδομένα Θρησκευτικών Πεποιθήσεων

• Δεδομένα Συμμετοχής σε Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

• Ποινικό μητρώο

(γ) Για το δημόσιο συμφέρον

Bάσει του άρθρου 8 του περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμου του 1999 (Ν. 125(I)/1999) ως αυτός εκάστοτε τροποποιείται, η ΑνΑΔ δύναται όποτε θεωρηθεί αναγκαίο για τους σκοπούς άσκησης των αρμοδιοτήτων της, να ζητήσει με έγγραφη ειδοποίηση:

(1) από οποιοδήποτε εργοδότη όπως, μέσα σε τέτοια χρονική περίοδο που θα ορίζεται στην  ειδοποίηση, δίνει πληροφορίες αναφορικά προς οποιοδήποτε πρόσωπο που εργοδοτείται από αυτόν,

(2) από οποιοδήποτε κέντρο, ίδρυμα ή οργανισμό κατάρτισης, επιχείρηση, εργοδοτούμενο, διοικητικό σύμβουλο ή άλλο αξιωματούχο, εκπαιδευτή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχει ή είχε σχέση ή ανάμειξη με πρόγραμμα κατάρτισης ή σχέδιο ή άλλη δραστηριότητα της Αρχής, ή από καταρτισθέντες ή καταρτιζόμενους που συμμετέχουν ή συμμετείχαν σε πρόγραμμα κατάρτισης, ή σχέδιο ή άλλη δραστηριότητα της Αρχής, όπως, μέσα σε τέτοια χρονική περίοδο που θα ορίζεται στην ειδοποίηση, δίνουν πληροφορίες αναφορικά με οποιαδήποτε προγράμματα κατάρτισης ή σχέδια ή άλλες δραστηριότητες της Αρχής.

Ως εκ τούτου και για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον και

κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στην ΑνΑΔ δύναται να επεξεργαζόμαστε τις

ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων:

• Δημογραφικά Δεδομένα

• Δεδομένα Επικοινωνίας

• Δεδομένα Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων

• Δεδομένα Εισοδήματος

• Δεδομένα Ταυτότητας

• Δεδομένα για Εκπαίδευση και Κατάρτιση

• Φωτογραφικά / Οπτικογραφημένα Δεδομένα

• Δεδομένα με Κοινωνικά Αναγνωριστικά

• Δεδομένα σχετικά με Αστικές Αγωγές

• Δεδομένα σχετικά με Ανηλίκους

• Δεδομένα Οικογενειακής Κατάστασης

Οι σκοποί για τους οποίους θα επεξεργαζόμαστε τέτοια δεδομένα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους σκοπούς:

• Διασφάλιση της νόμιμης εφαρμογής των δραστηριοτήτων της ΑνΑΔ

• Εξέταση αιτήσεων που αφορούν πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων, Κέντρων και Δομών, έγκριση Προγραμμάτων Κατάρτισης και Προδιαγραφών, Καταβολή Χορηγήματοςκαι συμμετοχή σε Σχέδια

• Σύναψη ασφαλιστηρίων συμβολαίων, όπως Ομαδική Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων, Ζωής, Προσωπικών Ατυχημάτων κλπ, ατόμων που συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης

• Διεξαγωγή Ελέγχων Εφαρμογής Προγραμμάτων Κατάρτισης

• Διεξαγωγή ερευνών πεδίου αναφορικά με την αξιολόγηση των επιδράσεων των Σχεδίων/Δραστηριοτήτων της ΑνΑΔ στο ανθρώπινο δυναμικό της Κύπρου

• Ενημέρωση της Στατιστικής Υπηρεσίας και άλλων αρμόδιων φορέων

• Προστασία των έννομων συμφερόντων μας σε τυχόν δικαστική διαμάχη (Αγωγές/ Προσφυγές)

• Έλεγχο, συντήρηση και βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών μας, των συστημάτων πληροφοριών, δεδομένων και επικοινωνιών

• Διασφάλιση ασφάλειας δικτύου και πληροφοριών, περιλαμβανομένου του ελέγχου πρόσβασης για σκοπούς αποτροπής κυβερνο – επιθέσεων, εξουσιοδοτημένη χρήση των τηλεπικοινωνιακών μας συστημάτων και ιστοσελίδας, αποτροπή και ανίχνευση εγκλημάτων, ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων και μέτρων προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

• Διασφάλιση επιχειρηματικής συνέχειας και αποκατάσταση μετά από βλάβη ή καταστροφή

• Έλεγχο και επίβλεψη των εγκαταστάσεών μας με την χρήση συστημάτων οπτικογράφησης (CCTV) για αποτροπή εγκληματικών ενεργειών και απάτη, δίωξη των παρανομούντων, αναγνώριση ατυχημάτων και περιστατικών

• Επικοινωνία με νομικούς συμβούλους

• Επισκόπηση προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στα συστήματα και φακέλους που τηρούνται από το Κ.Ε.Π.Ο. κατά τη διεξαγωγή των εργασιών ΕσωτερικούΕλέγχου

• Ενημέρωση οργανισμών/υπηρεσιών που συνεργάζονται με το Κ.Ε.Π.Ο.όπως είναι η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, το Τμήμα Εργασίας, η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, η Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΜΕΚΤ), η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΕΠΣΑ), η Διεύθυνση Επαληθεύσεων και Πιστοποίησης (Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας) και οι Ελεγκτικές Υπηρεσίες της Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περαιτέρω, το Κ.Ε.Π.Ο. δύναται να επεξεργάζεται τις πιο κάτω ειδικές κατηγορίες δεδομένων  προσωπικού χαρακτήρα όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος καθώς και για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, σεβόμενη πάντα την ουσία του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων:

• Ιατρικά Δεδομένα

• Δεδομένα Φυλής ή Εθνικότητα

(δ) Στη βάση της συγκατάθεσής σας

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, πιθανό να χρειαστεί η ρητή σας συγκατάθεση για την επεξεργασία συγκεκριμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα σας παρέχεται η πλήρης περιγραφή του σκοπού επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και θα σας δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης της παροχής ή όχι της συγκατάθεσής σας γι’ αυτό τον σκοπό. Εφόσον μας έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία, η νομιμότητα της

επεξεργασίας θα βασίζεται στη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στην ενότητα με τα δικαιώματά σας πιο κάτω. Σημειώστε όμως ότι οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει διεξαχθεί πριν από την παραλαβή της ανάκλησής σας δεν θίγεται.

Ποιοι λαμβάνουν τα προσωπικά δεδομένα σας

Κατά την εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών/κανονιστικών υποχρεώσεών μας καθώς και για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος κατά την εκτέλεση της αποστολής μας, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας ενδέχεται να δοθούν στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Διάφοροι πάροχοι υπηρεσιών/συνεργάτες μπορούν επίσης να λαμβάνουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας προκειμένου να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών και οι συνεργάτες συνάπτουν συμβάσεις με το Κ.Ε.Π.Ο., με τις οποίες αναλαμβάνουν να τηρούν την εμπιστευτικότητα και την προστασία των δεδομένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Πρέπει να τονίσουμε ότι μπορεί να παραχωρήσουμε δεδομένα σχετικά με εσάς για οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω. Όλοι οι εκτελούντες την επεξεργασία που έχουν διοριστεί από το Κ.Ε.Π.Ο. για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό μας δεσμεύονται με σύμβαση για συμμόρφωση με τις διατάξεις του της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, οι αποδέκτες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να είναι:

• Ασφαλιστικές Εταιρείες

• Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας

• Σύμβουλοι και Προμηθευτές τεχνικών και άλλων υπηρεσιών και προϊόντων προς τον Οργανισμό

• Νομικός Σύμβουλος

• Στατιστικές Υπηρεσίες

• Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

• Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

• Υπουργείο Οικονομικών

• Δικηγορικά Γραφεία

• Τμήμα Φορολογίας

• Συντεχνίες

• Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

• Εργοδότες

• Συνεργάτες Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης

• Ανάδοχος Σύμβασης και Ομάδα Έργου για τους Ελέγχους Εφαρμογής Προγραμμάτων Κατάρτισης

• Ανάδοχοι οργανισμοί που αναλαμβάνουν την εφαρμογή προγραμμάτων για λογαριασμό του Κ.Ε.Π.Ο. και τους οργανισμούς όπου τοποθετούνται άτομα για πρακτική κατάρτιση

• Ανάδοχος Σύμβασης και Ομάδα Έργου για τη διεξαγωγή ερευνών πεδίου

• Αξιολογητές

• Κέντρα Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων

• Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης

• Εκπαιδευτές

Το Κ.Ε.Π.Ο. δεν θα μοιράζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας με τρίτους για τους δικούς τους σκοπούς.

Περιπτώσεις διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή Οργανισμό εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες, δηλαδή σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, μπορεί να πραγματοποιηθεί για τους λόγους που αναφέρονται ως νομικές βάσεις ανωτέρω.

Σε τέτοια περίπτωση, το Κ.Ε.Π.Ο. θα εξασφαλίσει ότι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας ή εκτελούντες την  επεξεργασία οι οποίοι βρίσκονται σε τρίτες χώρες, θα υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τα ίδια επίπεδα και πρότυπα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως αυτά ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να παρέχουν κατάλληλες διασφαλίσεις σε σχέση με τη διαβίβαση των δεδομένων σας.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δυνατό να μεταβιβάζουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς νοουμένου ότι η μεταβίβαση είναι απαραίτητη για σημαντικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος είτε για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων

Η λήψη αποφάσεων με αυτοματοποιημένη διαδικασία πραγματοποιείται όταν ένα ηλεκτρονικό σύστημα επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για τη λήψη απόφασης, χωρίς τη μεσολάβηση ανθρώπινης παρέμβασης.

Το Κ.Ε.Π.Ο. δεν προβαίνει προς το παρόν σε τέτοιου είδους επεξεργασία. Σε περίπτωση κατά την οποία αυτό είναι απαραίτητο, θα ενημερωθείτε εγγράφως πριν οποιαδήποτε τέτοια επεξεργασία λάβει χώρα.

Διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων

Το Κ.Ε.Π.Ο. θα διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο διάστημα είναι αναγκαίο για τους σκοπούς που έχουν συλλεχθεί, περιλαμβανομένου για σκοπούς ικανοποίησης και συμμόρφωσης με νομικές, λογιστικές, ελεγκτικές και εποπτικές υποχρεώσεις, για όσο χρονικό διάστημα αυτό απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία (π.χ. τη Νομοθεσία περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων) ή για την περίοδο που είναι δυνατό να εγερθεί μία πιθανή νομική αγωγή ή έρευνα εκ μέρους κυβερνητικού τμήματος ή/και της ΑνΑΔ. Για να καθορίσουμε την κατάλληλη περίοδο διατήρησης των προσωπικών δεδομένων, θα εξετάζουμε τη φύση και ιδιαιτερότητα των προσωπικών δεδομένων, το πιθανό ρίσκο ζημιάς σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας, τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, εάν μπορούμε να πετύχουμε τους εν λόγω σκοπούς μέσω άλλων μέσων και τυχόν νομικές υποχρεώσεις.

Ποια είναι τα δικαιώματα που σας παρέχει η Νομοθεσία

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το Κ.Ε.Π.Ο. τηρεί για εσάς:

Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό σας δίνει το δικαίωμα να ζητήσετε και να πάρετε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σας, και να επαληθεύσετε ότι η επεξεργασία τους γίνεται με νόμιμο τρόπο και όπως σας έχει γνωστοποιηθεί.

Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση και συμπλήρωση των προσωπικών σας δεδομένων.

Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας επιτρέπει να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας όταν δεν υπάρχει κανένας βάσιμος νόμιμος λόγος επεξεργασίας από το Κ.Ε.Π.Ο..

Δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ή «δικαίωμα εναντίωσης»). Σε περίπτωση υποβολής ένστασης από εσάς σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη βάση της εκπλήρωσης καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στην ΑνΑΔ, η ΑνΑΔ δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα δεδομένα σας, εκτός αν είναι σε θέση να αναφερθεί και να αποδείξει ότι η επεξεργασία τους γίνεται για νόμιμους λόγους, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.

Δικαίωμα να αντιταχθείτε έχετε επίσης στην περίπτωση κατά την οποία η επεξεργασία γίνεται για σκοπούς προώθησης των υπηρεσιών μας. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εάν:

• Δεν είναι ακριβή

• Έχουν χρησιμοποιηθεί παράνομα, αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή τους

• Δεν χρειάζονται πλέον, αλλά θέλετε τη διατήρηση για χρήση τους σε πιθανές νομικές αξιώσεις

• Έχετε ζητήσει τον τερματισμό της χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι το Κ.Ε.Π.Ο. έχει νόμιμους λόγους χρησιμοποίησής τους.

Δικαίωμα λήψης των προσωπικών σας δεδομένων (ή «δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων»). Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να λάβετε ένα αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, για να τα διαβιβάσετε σε άλλους οργανισμούς ή να ζητήσετε να διαβιβαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα απευθείας από το Κ.Ε.Π.Ο. σε άλλους οργανισμούς που θα κατονομάσετε.

Δικαίωμα να αποσύρετε την αρχική συγκατάθεση που δώσατε για συγκεκριμένο είδος δεδομένων. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου δυνατό να παρείχατε τη συγκατάθεση σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για συγκεκριμένο σκοπό, έχετε το δικαίωμα να την αποσύρετε οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Μόλις λάβουμε την ειδοποίησή σας, δεν θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για αυτό το σκοπό ή σκοπούς που συναινέσατε αρχικά, εκτός και αν έχουμε οποιαδήποτε άλλη νόμιμη βάση να το κάνουμε.

Να σημειωθεί ότι οποιαδήποτε ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας στη βάση της αρχικής σας συγκατάθεσης, προτού αυτή αποσυρθεί ή ανακληθεί από εσάς.

Για την άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εκ μέρους μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κ.Ε.Π.Ο., στο τηλέφωνο 22 522052 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Δεν θα χρειάζεται να καταβάλετε οποιοδήποτε τέλος για να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (ή για να εξασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας). Όμως, είναι πιθανό να χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος εάν το αίτημά σας για πρόσβαση είναι προφανώς αβάσιμο ή υπερβολικό. Διαφορετικά, μπορεί να αρνηθούμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας σε τέτοιες περιστάσεις.

Κατά την υποβολή του αιτήματός σας και για να μας βοηθήσετε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και να εξασφαλίσουμε το δικαίωμά σας για πρόσβαση (καθώς και τα άλλα δικαιώματά σας) είναι δυνατό να σας ζητήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες ως κατάλληλο μέτρο ασφαλείας για να διασφαλιστεί ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε πρόσωπο το οποίο δεν έχει το δικαίωμα να τα λάβει.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Έχουμε διορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) για να επιβλέπει τη συμμόρφωση με την παρούσα δήλωση. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορίες αναφορικά με την παρούσα δήλωση ή με το πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον ΥΠΔ στο [email protected].

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Εάν αισθάνεστε ότι οι προβληματισμοί και οι ερωτήσεις σας δεν έτυχαν πλήρους απάντησης εκ μέρους μας σχετικά με τον τρόπο χρήσης των δεδομένων σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία.

Επίσης, έχετε κάθε έννομο δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στο Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην ιστοσελίδα http://www.dataprotection.gov.cy, η οποία αποτελεί την εποπτική αρχή για θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων στην Κύπρο.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Το Κ.Ε.Π.Ο. διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κριθεί απαραίτητο. Θα ειδοποιηθείτε δεόντως όταν υπάρξουν αλλαγές ή τροποποιήσεις στην παρούσα Πολιτική και θα διαφοροποιείται η ημερομηνία αναθεώρησης που αναγράφεται στην αρχική σελίδα. Συνιστάται ωστόσο, να επανεξετάζετε αυτή την Πολιτική περιοδικά, ώστε να τηρείστε πάντα ενήμεροι για τον τρόπο με τον οποίο το Κ.Ε.Π.Ο. επεξεργάζεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα.

Cookies

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί «cookies» προκειμένου να λειτουργεί καλύτερα και να βελτιώνει την εμπειρία σας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των cookies ανατρέξτε στην πολιτική  μας αναφορικά με τα cookies