Πέμπτη, 25 Απριλίου, 2024

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΣΕΠ/CYQF/EQF6

Το σεμινάριο έχει εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ
Έναρξη: 09/05/2024, 16/05, 23/05, 30/05, 06/06, 13/06, 20/06, 27/06, 04/07, 11/07/2024
Διάρκεια: 60 ώρες 
Κόστος: €400 (Αρχική τιμή:€1600 – Αναμενόμενη Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ:€1200)

Η κατάρτιση των στελεχών των Εργοληπτικών Εταιρειών που ασχολούνται με την Διεύθυνση/Εποπτεία Έργου  θα βοηθήσει στην εμβάθυνση των εξειδικευμένων γνώσεων  και δεξιοτήτων  που απαιτούνται σε διάφορους τομείς και εργασίες που καλύπτουν  ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που επιτελούνται στα εργοτάξια από την παραλαβή του χώρου από τον Εργολάβο μέχρι και τη Προσωρινή και Τελική Παραλαβή του Έργου.

Οι  αλλαγές στις Νομοθεσίες και οι ψηλές ποιοτικές απαιτήσεις των σύγχρονων Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων προϋποθέτουν ψηλό επίπεδο γνώσεων σε πολλούς τομείς όπως είναι η εγκατάσταση και οργάνωση εργοταξίου, η κατανόηση των αρχιτεκτονικών, στατικών και άλλων σχεδίων, των δομικών προϊόντων,  η οργάνωση και ο συντονισμός του προσωπικού, η κατανόηση των εγγράφων των Συμβολαίων Εργολαβίας,  η συνεργασία με όλους τους συντελεστές ενός Έργου και πληθώρα άλλων θεμάτων.

Η πρακτική κατάρτιση σε συνθήκες εργαστηρίου ή/και εργοταξίου θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και εφαρμογή των προνοιών του πρότυπου επαγγελματικού προσόντος.

Η κατάρτιση των στελεχών των Εργοληπτικών Εταιρειών που ασχολούνται με την Διεύθυνση/Εποπτεία Έργου θα βοηθήσει στην εμβάθυνση των εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται σε διάφορους τομείς και εργασίες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που επιτελούνται στα εργοτάξια από την παραλαβή του χώρου από τον Εργολάβο μέχρι και τη Προσωρινή και Τελική Παραλαβή του Έργου. Οι αλλαγές στις Νομοθεσίες και οι ψηλές ποιοτικές απαιτήσεις των σύγχρονων Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων προϋποθέτουν ψηλό επίπεδο γνώσεων σε πολλούς τομείς όπως είναι η εγκατάσταση και οργάνωση εργοταξίου, η κατανόηση των αρχιτεκτονικών, στατικών και άλλων σχεδίων, των δομικών προϊόντων, η οργάνωση και ο συντονισμός του προσωπικού, η κατανόηση των εγγράφων των Συμβολαίων Εργολαβίας, η συνεργασία με όλους τους συντελεστές ενός Έργου και πληθώρα άλλων θεμάτων. Η πρακτική κατάρτιση σε συνθήκες εργαστηρίου ή/και εργοταξίου θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και εφαρμογή των προνοιών του πρότυπου επαγγελματικού προσόντος
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθυντικά Στελέχη Εργοληπτικών Εταιρειών, Μηχανικούς όλων των Κλάδων και Εργοδηγούς που επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους μέσα από παρουσιάσεις και επιλύσεις πρακτικών εφαρμογών από την καθημερινή πράξη στα εργοτάξια και να αποκτήσουν μια σφαιρική αντίληψη για την Διεύθυνση/Εποπτεία Έργου.
 1. Εγκατάσταση και οργάνωση εργοταξίου.
 2. Αναγνώριση των δομικών υλικών και κατανόηση των ιδιοτήτων τους.
 3. Επίσκεψη σε εργοτάξιο.
 4. Αναγνώριση και κατανόηση αρχιτεκτονικών, στατικών, μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών σχεδίων και απεικόνιση λεπτομερειών.
 5. Μετρήσεις ποσοτήτων και κοστολογήσεις εργασιών.
 6. Παραγγελίες, παραλαβές και αποθήκευση υλικών.
 7. Πρακτική εφαρμογή στο εργαστήριο ή/και στο εργοτάξιο.
 8. Παρακολούθηση εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας και το χρονοδιάγραμμα συμπλήρωσης του έργου.
 9. Οργάνωση προσωπικού και καταμερισμός εργασίας .
 10. Οδηγίες για εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με τα σχέδια, το πρόγραμμα εργασίας και τις προδιαγραφές του έργου.
 11. Έλεγχος της ποιότητας των εργασιών.
 12. Καταγραφή ωραρίου, πρόσθετες εργασίες και ημερολόγιο έργου.
 13. Κατανόηση της λειτουργίας και συντήρηση μηχανημάτων και εξοπλισμού.
 14. Διοίκηση συντελεστών έργων.
 15. Συνεργασία με υπεύθυνο εργοταξίου, επιβλέποντα μηχανικό, αρχιτέκτονα και άλλους συντελεστές έργου.
 16. Συντονισμός υπεργολάβων και υπηρεσιών που εμπλέκονται στο έργο.
 17. Ασφάλεια και υγεία στην εργασία και προστασία του περιβάλλοντος.
 18. Κατανόηση εγγράφων συμβολαίων, συλλογικών συμβάσεων και ασφαλιστικών εγγράφων.
 19. Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.
 20. Τεχνική ορολογία στην αγγλική γλώσσα.
 1. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ αποδέχεται δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν δεσμεύεται ότι θα αποδεχθεί εγγραφές που λαμβάνονται σε λιγότερο από 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 2. Γραπτές ακυρώσεις 3 εργάσιμες μέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου γίνονται αποδεκτές και σε περίπτωση πληρωμής επιστρέφεται πίσω ολόκληρο το ποσό. Ακυρώσεις που δεν εμπίπτουν στον πιο πάνω όρο τιμολογούνται κανονικά. Αντικαταστάσεις συμμετεχόντων είναι αποδεκτές νοούμενου ότι οι αντικαταστάτες πληρούν τα κριτήρια για συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
 3. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναβάλει εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέχρι και μια μέρα πριν την έναρξη του. Όλες οι προπληρωμές για το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιστρέφονται στους υποψήφιους συμμετέχοντες.
 4. Όλες οι εγγραφές είναι αυστηρά προπληρωτέες και το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν αποδέχεται την είσοδο των συμμετεχόντων στην αίθουσα αν δεν έχουν εξοφληθεί οι οικονομικές τους υποχρεώσεις.
 5. Συμμετέχοντες που έχουν παρουσίες κάτω από το 75% δεν μπορούν να επιχορηγηθούν από την ΑνΑΔ και σε τέτοια περίπτωση θα κληθούν να καταβάλουν το ποσό της επιχορήγησης (επιπλέον του δικού τους ποσού πληρωμής).
 6. Για τα επιχορηγημένα προγράμματα από την ΑνΑΔ όλα τα έντυπα της ΑνΑΔ θα πρέπει να αποστέλλονται στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 7. Πιστοποιητικά παρακολούθησης θα δίνονται στους συμμετέχοντες με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου νοούμενου ότι έχουν εξοφληθεί όλες τους οι οικονομικές υποχρεώσεις αναφορικά με τα έντυπα της ΑνΑΔ. Σε άλλη περίπτωση θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς μόλις ικανοποιηθούν όλες οι πιο πάνω προϋποθέσεις.