Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024

AUTOCAD

Το σεμινάριο έχει εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ
Έναρξη: 20/02, 22/02, 27/02, 29/02, 05/03, 07/03/2024
Διάρκεια: 25 ώρες (13:00-17:15)
Κόστος: €200 (Αρχική τιμή:€700 – Αναμενόμενη Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ:€500)

Το AutoCAD θεωρείται ως το κορυφαίο αρχιτεκτονικό σχεδιαστικό πρόγραμμα με ιδιαίτερη ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Στόχος του σεμιναρίου “Σχεδίαση 2D με AutoCAD” είναι να κατανοήσει ο εκπαιδευόμενος με γρήγορο και μεθοδικό τρόπο τη δυνατότητα χρήσης του προγράμματος AutoCAD έτσι ώστε να μπορεί να σχεδιάζει, να τροποποιεί σχέδια και να τα εκτυπώνει. Απευθύνεται σε αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους, τοπογράφους, διακοσμητές, σχεδιαστές και γενικά σε όσους χρειάζεται να δημιουργήσουν γραμμικά σχέδια.

Η ύλη ξεκινάει απο αρχάριο επίπεδο και προχωράει βήμα βήμα. Γίνεται πρακτική εφαρμογή με ασκήσεις για σωστή κατανόηση της ύλης. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Μηχανικούς όλων των Κλάδων που εργοδοτούνται σε Εργοληπτικές Εταιρείες και σε εργαζομένους σε Τεχνικά Γραφεία που ασχολούνται με τη σχεδίαση.
Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:
 1. γνωρίσουν το περιβάλλον του προγράμματος.
 2. κατανοήσουν τη λογική της λειτουργίας του προγράμματος.
 3. επιλέγουν τις ορθές εντολές σχεδίασης.
 4. αξιοποιούν τις δυνατότητες του προγράμματος.
 5. διορθώνουν σχέδια.
 6. κατασκευάζουν ολοκληρωμένα σχέδια με τη χρήση του AUTOCAD
 7. προτιμούν τη σχεδίαση με το AUTOCAD.
 8. αισθάνονται ικανοί να σχεδιάζουν με το AUTOCAD.
ενθαρρύνουν τους συνεργάτες τους να χρησιμοποιούν το AUTOCAD
1. Γενική εισαγωγή στις δυνατότητες του προγράμματος, και χρήση απλών σχεδιαστικών εντολών όπως line, circle, arc.
2. Εξάσκηση με τις σχεδιαστικές εντολές pline, Rectangle. Εισαγωγή στις εντολές modify όπως erase, move, copy.  
3. Τρόποι επιλογής αντικειμένων (window, crossing, fence, all, previous κλπ.). Εντολές τύπου modify για τα εξής: chamfer, fillet, break, align.  
 4. Εντολές Utility για την εύρεση εμβαδών, αποστάσεων κλπ. Εισαγωγή στην εντολή text και mtext. Τρόπος τοποθέτησης του κειμένου ως προς το alignment (στοίχιση).  
5. Εισαγωγή στην χρήση μονάδων (m, mm, cm) και στις κλίμακες με ειδική αναφορά στην χρήση τους στο AutoCAD. Η χρήση των σχεδιαστικών εντολών hatch, donut, και των εντολών επεξεργασίας όπως  
6. Η χρήση της εντολής block Εξάσκηση με τα σχεδιαστικά εργαλεία και δημιουργία blocks  
7. Η Χρήση της εντολής array με παραδείγματα. Οι εντολές scale, rotate και οι χρήσεις τους αναλυτικά.
8. Τα Layers Ιδιότητες και παραδείγματα. Ιδιότητες αντικειμένων, όπως το color, linetype, lineweight και η χρήση τους μέσα από παραδείγματα.  
9. Διαστασιολόγηση Οι διάφοροι τύποι Διαστασιολόγησης (linear, angular, radius, diameter κλπ.) και η χρήση τους με παραδείγματα.  
10. Ομαδοποίηση αντικειμένων, φιλτράρισμα και εργαλεία γενικά διευκόλυνσης στις επιλογές αντικειμένων
11. Εξάσκηση στη σχεδίαση Ασκήσεις και παράλληλη εισαγωγή σε περισσότερες εντολές σχεδίασης και επεξεργασίας αντικειμένων.
12. Χρήση των layouts Ιδιότητες τους και εξάσκηση στην αντιγραφή, δημιουργία, εξοικείωση με το περιβάλλον τους.  
13. Εισαγωγή στις εκτυπώσεις και περεταίρω ανάλυση αναφορικά με τις κλίμακες Εξάσκηση και εκτυπώσεις σε μορφή pdf.  
14. Εξάσκηση σε σχέδιο προσαρμοσμένο με τις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε υποψηφίου, με έμφαση στη χρήση των κατάλληλων εντολών και εργαλείων, με απώτερο σκοπό την απόκτηση ταχύτητας και αποτελεσματικότητας στην εργασία αυτή. Ανακεφαλαίωση Συμπεράσματα
 1. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ αποδέχεται δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν δεσμεύεται ότι θα αποδεχθεί εγγραφές που λαμβάνονται σε λιγότερο από 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 2. Γραπτές ακυρώσεις 3 εργάσιμες μέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου γίνονται αποδεκτές και σε περίπτωση πληρωμής επιστρέφεται πίσω ολόκληρο το ποσό. Ακυρώσεις που δεν εμπίπτουν στον πιο πάνω όρο τιμολογούνται κανονικά. Αντικαταστάσεις συμμετεχόντων είναι αποδεκτές νοούμενου ότι οι αντικαταστάτες πληρούν τα κριτήρια για συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
 3. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναβάλει εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέχρι και μια μέρα πριν την έναρξη του. Όλες οι προπληρωμές για το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιστρέφονται στους υποψήφιους συμμετέχοντες.
 4. Όλες οι εγγραφές είναι αυστηρά προπληρωτέες και το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν αποδέχεται την είσοδο των συμμετεχόντων στην αίθουσα αν δεν έχουν εξοφληθεί οι οικονομικές τους υποχρεώσεις.
 5. Συμμετέχοντες που έχουν παρουσίες κάτω από το 75% δεν μπορούν να επιχορηγηθούν από την ΑνΑΔ και σε τέτοια περίπτωση θα κληθούν να καταβάλουν το ποσό της επιχορήγησης (επιπλέον του δικού τους ποσού πληρωμής).
 6. Για τα επιχορηγημένα προγράμματα από την ΑνΑΔ όλα τα έντυπα της ΑνΑΔ θα πρέπει να αποστέλλονται στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 7. Πιστοποιητικά παρακολούθησης θα δίνονται στους συμμετέχοντες με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου νοούμενου ότι έχουν εξοφληθεί όλες τους οι οικονομικές υποχρεώσεις αναφορικά με τα έντυπα της ΑνΑΔ. Σε άλλη περίπτωση θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς μόλις ικανοποιηθούν όλες οι πιο πάνω προϋποθέσεις.