Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024

ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΈΛΕΓΧΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Το σεμινάριο έχει εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ
Έναρξη: 23 & 30/05/2024
Διάρκεια:  10 ώρες (08:00-15:30 & 09:00-12:15)
Κόστος: €150 (Αρχική τιμή:€350 – Αναμενόμενη Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ:€200)

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση των συμμετεχόντων στις μεθόδους ποιοτικού ελέγχου των διάφορων δομικών υλικών ανάλογα με την εργασία και τις συνθήκες που θα χρησιμοποιηθούν.

Επίσης η κατανόηση της χρησιμότητας και αναγκαιότητας των ελέγχων αυτών στην ετοιμότητα των κατασκευών να δεχτούν τα φορτία για τα οποία κατασκευάστηκαν χωρίς να υπάρχει κίνδυνος παραμόρφωσης ή κατάρρευσης.

Οι έλεγχοι γίνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Κυπριακών Προτύπων (CYS, ΕΝ) ή άλλα πρότυπα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Πολιτικούς Μηχανικούς, Εργολάβους, Επιστάτες και Εργοδηγούς της Οικοδομικής Βιομηχανίας (Τεχνικά και Οικοδομικά έργα) και περιλαμβάνει περιγραφή ή / και επίδειξη των ποιοτικών ελέγχων των υλικών σε εργαστήριο.
Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:
 1. Γνωρίζουν τους ποιοτικούς ελέγχους ανά υλικό που θα χρησιμοποιήσουν.
 2. Αναφέρουν τις συσκευές που χρησιμοποιούνται σε κάθε ποιοτικό έλεγχο.
 3. Συγκρίνουν τα αποτελέσματα με τις προδιαγραφές των Προτύπων .
 4. Εκτελούν τους βασικούς ποιοτικούς ελέγχους.
 5. Ελέγχουν τα αποτελέσματα των ποιοτικών ελέγχων.
 6. Επιλέγουν τους σωστούς ποιοτικούς ελέγχους ανάλογα με την εργασία που θα εκτελέσουν.
 7. Ευαισθητοποιηθούν στα διασφάλισης της ποιότητας των κατασκευών.
 8. Υποστηρίζουν τον έλεγχο των υλικών που χρησιμοποιούν.
Αποδέχονται την αναγκαιότητα των ποιοτικών ελέγχων
1. Εισαγωγή, γνωριμία, παγοθραύστης, σκοπός και στόχος προγράμματος, συμβόλαιο δέσμευσης. Έγγραφα Συμβολαίου Κατάλογος υλικών - προδιαγραφές  
2. Εργαστηριακές Δοκιμές αδρανών υλικών Μέγεθος αδρανών – Κοκκομετρική διαβάθμιση (Ξηρή) Δοκιμή Los Angeles Περιεκτικότητα παιπάλης Πυκνότητα και υδατο - απορροφητικότητας αδρανών υλικών Δοκιμή Ισοδύναμου άμμου Προδιαγραφές ποιότητας υλικών Συσκευές, όργανα και υλικά Πορεία εκτέλεσης των δοκιμών Υπολογισμοί Αξιολόγηση αποτελεσμάτων  
3. Εργαστηριακές Δοκιμές σκυροδέματος Παρασκευή και συντήρηση δοκιμίων από νωπό σκυρόδεμα Κάθιση σκυροδέματος Συντελεστής συμπύκνωσης Θλιπτική αντοχή κύβων Χρήση του κρουσίμετρου για έλεγχο της επιφανειακής αντοχής του σκυροδέματος Σχεδιασμός σύνθεσης σκυροδέματος Προδιαγραφές ποιότητας υλικών Συσκευές, όργανα και υλικά Πορεία εκτέλεσης των δοκιμών Υπολογισμοί Αξιολόγηση αποτελεσμάτων  
 4. Εργαστηριακές Δοκιμές εδαφών Περιεκτικότητα σε υγρασία Όρια Atterberg Ειδικό βάρος Όριο συρρικνώσεως Μέγιστη ξηρή πυκνότητα εδαφών – Πρότυπη δοκιμή Πρόκτορ Δείκτης Καλιφόρνιας (CBR) Επί τόπου πυκνότητα εδάφους Προδιαγραφές ποιότητας υλικών Συσκευές, όργανα και υλικά Πορεία εκτέλεσης των δοκιμών Υπολογισμοί Αξιολόγηση αποτελεσμάτων  
5. Καταληκτική Συνάντηση Επίσκεψη σε εργαστήριο ποιοτικών ελέγχων Ανακεφαλαίωση Συμπεράσματα  
 1. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ αποδέχεται δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν δεσμεύεται ότι θα αποδεχθεί εγγραφές που λαμβάνονται σε λιγότερο από 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 2. Γραπτές ακυρώσεις 3 εργάσιμες μέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου γίνονται αποδεκτές και σε περίπτωση πληρωμής επιστρέφεται πίσω ολόκληρο το ποσό. Ακυρώσεις που δεν εμπίπτουν στον πιο πάνω όρο τιμολογούνται κανονικά. Αντικαταστάσεις συμμετεχόντων είναι αποδεκτές νοούμενου ότι οι αντικαταστάτες πληρούν τα κριτήρια για συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
 3. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναβάλει εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέχρι και μια μέρα πριν την έναρξη του. Όλες οι προπληρωμές για το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιστρέφονται στους υποψήφιους συμμετέχοντες.
 4. Όλες οι εγγραφές είναι αυστηρά προπληρωτέες και το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν αποδέχεται την είσοδο των συμμετεχόντων στην αίθουσα αν δεν έχουν εξοφληθεί οι οικονομικές τους υποχρεώσεις.
 5. Συμμετέχοντες που έχουν παρουσίες κάτω από το 75% δεν μπορούν να επιχορηγηθούν από την ΑνΑΔ και σε τέτοια περίπτωση θα κληθούν να καταβάλουν το ποσό της επιχορήγησης (επιπλέον του δικού τους ποσού πληρωμής).
 6. Για τα επιχορηγημένα προγράμματα από την ΑνΑΔ όλα τα έντυπα της ΑνΑΔ θα πρέπει να αποστέλλονται στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 7. Πιστοποιητικά παρακολούθησης θα δίνονται στους συμμετέχοντες με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου νοούμενου ότι έχουν εξοφληθεί όλες τους οι οικονομικές υποχρεώσεις αναφορικά με τα έντυπα της ΑνΑΔ. Σε άλλη περίπτωση θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς μόλις ικανοποιηθούν όλες οι πιο πάνω προϋποθέσεις.