Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου, 2023

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Το σεμινάριο έχει εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ
Έναρξη: 07/11/2023
Διάρκεια: 7 ώρες
Κόστος: €81 (Αρχική τιμή:€200 – Αναμενόμενη Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ:€119)

 

Στην Οικοδομική Βιομηχανία υπάρχουν κίνδυνοι τους οποίους, σύμφωνα με την Νομοθεσία Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, οι ανάδοχοι του κατασκευαστικού έργου έχουν την υποχρέωση να εντοπίσουν, να καταγράψουν και να εκτιμήσουν ώστε να τους εξαλείψουν ή να τους μειώσουν στα επιθυμητά επίπεδα. Η πιο πάνω διαδικασία επιτυγχάνεται με την εκπόνηση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας για το κάθε Έργο ξεχωριστά.
Οι εργαζόμενοι πρέπει να εκπαιδεύονται για τον εντοπισμό και την καταγραφή των επικίνδυνων καταστάσεων, ούτως ώστε να είναι σε θέση να διεξάγουν τακτές εσωτερικές επιθεωρήσεις οι οποίες απορρέουν από νομοθετικές διατάξεις και διατάγματα, και οι οποίες επιπρόσθετα συμβάλλουν στην βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την μείωση των εργατικών ατυχημάτων.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν τα αποτελέσματα της Μελέτης Εκτίμησης των Κινδύνων που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας, προς αποφυγή ή μείωση των κινδύνων στα επιθυμητά επίπεδα. Επίσης, οι εργαζόμενοι οφείλουν να γνωρίζουν τις διαδικασίες που πηγάζουν από το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας, μία από τις οποίες είναι η διεξαγωγή τακτών εσωτερικών επιθεωρήσεων για τον εντοπισμό των επικίνδυνων καταστάσεων.
Συνεπώς, με την εκπαίδευση των στελεχών των κατασκευαστικών έργων, των αντιπροσώπων των εργαζομένων στις Επιτροπές Ασφάλειας και Υγείας και των Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης, πετυχαίνουμε την συνεχή βελτίωση των επιπέδων Ασφάλειας και Υγείας ως ορίζει και η σχετική νομοθεσία αλλά και οι απαιτήσεις του εκάστοτε Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθυντικά Στελέχη Εργοληπτικών Εταιρειών, Μηχανικούς όλων των κλάδων και Μέλη των Επιτροπών Ασφάλειας και Υγείας.
Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:
 1. Γνωρίζουν τα καθήκοντα και τις ευθύνες των εργαζομένων στο εργοτάξιο για τα θέματα Ασφάλεια και Υγεία.
 2. Ονομάζουν τις βασικές απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας καθώς και των σχετικών διαταγμάτων.
 3. Αναγνωρίζουν τα επικίνδυνα σημεία.
 4. Εφαρμόζουν κατάλληλα μέτρα για αποτελεσματική μείωση του επαγγελματικού κινδύνου και πρόληψη των ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.
 5. Χρησιμοποιούν τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας ανάλογα με το είδος της εργασίας.
 6. Συνεργάζονται με τον εργοδότη όσον αφορά τις υποχρεώσεις τους και τα δικαιώματα τους.
 7. Ευαισθητοποιηθούν στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας.
 8. Υποστηρίζουν το θεσμό της Συντονιστικής Επιτροπής Ασφάλειας.
 9. Υιοθετούν τις Αρχές Ασφάλειας και Υγείας.
1. Βασικές Αρχές Πρόληψης Εκτίμηση Κινδύνου στην εργασία Στατιστικά ατυχημάτων – Βασικές αιτίες ατυχημάτων
2. Ασφάλεια Εργοταξίου – Κίνδυνοι και Μέτρα Περίφραξη Εργοταξίου / Σημάνσεις Ασφάλειας και Υγείας Τάξη και ευημερία Πτώσεις από ύψος Κίνδυνοι από τον ηλεκτρισμό Πυρασφάλεια Φυσικοί Παράγοντες Χημικοί και Βιολογικοί Παράγοντες Εργασία με αμιαντούχα υλικά Χειρωνακτική και μηχανική διακίνηση φορτίων Διακίνηση οχημάτων και πεζών Εκσκαφές Ασφάλεια μηχανημάτων Μέσα Ατομικής Προστασίας
3. Γενικές υποχρεώσεις εργοδοτών και εργοδοτουμένων, δικαιώματα εργοδοτουμένων - Εξουσίες Επιθεωρητών Γενικές υποχρεώσεις Εργοδοτών Υποχρεώσεις Eργοδοτουμένων Δικαιώματα Eργοδοτουμένων [Ο περί Εργοδοτούμενων στην Οικοδομική Βιομηχανία (Βασικοί Όροι Υπηρεσίας) Νόμος του 2020 [Ν.52(Ι)/2020] Εξουσίες Επιθεωρητή
4. Διαχείριση / Συντονισμός θεμάτων ασφάλειας και υγείας – Διαβούλευση Αρμόδια πρόσωπα για θέματα ασφάλειας και υγείας Έγγραφα και Αρχεία Ασφάλειας και Υγείας Σχέδιο Δράσης Συντονιστική Επιτροπή Ασφάλειας Εργατικά Ατυχήματα, Επαγγελματικές Ασθένειες και Επικίνδυνα Συμβάντα
5. Πρακτικά Παραδείγματα Ατυχημάτων - Συζήτηση
 1. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ αποδέχεται δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν δεσμεύεται ότι θα αποδεχθεί εγγραφές που λαμβάνονται σε λιγότερο από 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 2. Γραπτές ακυρώσεις 3 εργάσιμες μέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου γίνονται αποδεκτές και σε περίπτωση πληρωμής επιστρέφεται πίσω ολόκληρο το ποσό. Ακυρώσεις που δεν εμπίπτουν στον πιο πάνω όρο τιμολογούνται κανονικά. Αντικαταστάσεις συμμετεχόντων είναι αποδεκτές νοούμενου ότι οι αντικαταστάτες πληρούν τα κριτήρια για συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
 3. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναβάλει εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέχρι και μια μέρα πριν την έναρξη του. Όλες οι προπληρωμές για το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιστρέφονται στους υποψήφιους συμμετέχοντες.
 4. Όλες οι εγγραφές είναι αυστηρά προπληρωτέες και το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν αποδέχεται την είσοδο των συμμετεχόντων στην αίθουσα αν δεν έχουν εξοφληθεί οι οικονομικές τους υποχρεώσεις.
 5. Συμμετέχοντες που έχουν παρουσίες κάτω από το 75% δεν μπορούν να επιχορηγηθούν από την ΑνΑΔ και σε τέτοια περίπτωση θα κληθούν να καταβάλουν το ποσό της επιχορήγησης (επιπλέον του δικού τους ποσού πληρωμής).
 6. Για τα επιχορηγημένα προγράμματα από την ΑνΑΔ όλα τα έντυπα της ΑνΑΔ θα πρέπει να αποστέλλονται στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 7. Πιστοποιητικά παρακολούθησης θα δίνονται στους συμμετέχοντες με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου νοούμενου ότι έχουν εξοφληθεί όλες τους οι οικονομικές υποχρεώσεις αναφορικά με τα έντυπα της ΑνΑΔ. Σε άλλη περίπτωση θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς μόλις ικανοποιηθούν όλες οι πιο πάνω προϋποθέσεις.