Πέμπτη, 20 Ιουνίου, 2024

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Το σεμινάριο έχει εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ
Έναρξη: 05/12/2024
Διάρκεια: 7 ώρες
Κόστος:€120 (Αρχική τιμή:€260 – Αναμενόμενη Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ:€140)

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Κ.Δ.Π. 158/2021), οι εργοδότες που απασχολούν πάνω από τρία (3) άτομα πρέπει να ορίζουν Αντιπροσώπους Ασφάλειας για την επιχείρησή τους. Επιπλέον, είναι υποχρεωτικό να συστήνεται Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας όταν ο αριθμός των εργαζομένων υπερβαίνει τους δέκα (10) (Κ.Δ.Π. 239/2021). Οι Αντιπρόσωποι Ασφάλειας και τα μέλη της Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας πρέπει να έχουν παρακολουθήσει καθορισμένη ελάχιστη εκπαίδευση σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας (Κ.Δ.Π. 238/2021). Το σεμινάριο «Εκπαίδευση Μελών Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας» καλύπτει όλες τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις για την εκπαίδευση των Αντιπροσώπων και των μελών της Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας, παρέχοντας στους συμμετέχοντες την απαραίτητη κατάρτιση σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθυντικά Στελέχη Εργοληπτικών Εταιρειών, Μηχανικούς όλων των κλάδων και Μέλη των Επιτροπών Ασφάλειας και Υγείας.
Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:
 1. Γνωρίζουν τα καθήκοντα και τις ευθύνες των εργαζομένων στο εργοτάξιο για τα θέματα Ασφάλεια και Υγεία.
 2. Ονομάζουν τις βασικές απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας καθώς και των σχετικών διαταγμάτων.
 3. Αναγνωρίζουν τα επικίνδυνα σημεία.
 4. Εφαρμόζουν κατάλληλα μέτρα για αποτελεσματική μείωση του επαγγελματικού κινδύνου και πρόληψη των ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.
 5. Χρησιμοποιούν τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας ανάλογα με το είδος της εργασίας.
 6. Συνεργάζονται με τον εργοδότη όσον αφορά τις υποχρεώσεις τους και τα δικαιώματα τους.
 7. Ευαισθητοποιηθούν στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας.
 8. Υποστηρίζουν το θεσμό της Συντονιστικής Επιτροπής Ασφάλειας.
 9. Υιοθετούν τις Αρχές Ασφάλειας και Υγείας.
1. Νομοθεσία για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία - Κανονισμοί Διαχείρισης θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας - Επιτροπές Ασφάλειας και Υγείας στους χώρους εργασίας
2. Διαδικασία Εκτίμησης των Κινδύνων στην Εργασία
3. Κυριότεροι Κίνδυνοι στην εργασία: κτηριακές εγκαταστάσεις, μηχανήματα / εξοπλισμός εργασίας, πυρκαγιά, οθόνες οπτικής απεικόνισης, χειρωνακτική διακίνηση φορτίων, χημικοί και βιολογικοί παράγοντες, ηλεκτρισμός, θόρυβος - δονήσεις, εργασίες σε ύψος, ψυχοκοινωνικοί,
4. Περιπτωσιακή Μελέτη Εκτίμησης των Κινδύνων
 1. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ αποδέχεται δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν δεσμεύεται ότι θα αποδεχθεί εγγραφές που λαμβάνονται σε λιγότερο από 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 2. Γραπτές ακυρώσεις 3 εργάσιμες μέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου γίνονται αποδεκτές και σε περίπτωση πληρωμής επιστρέφεται πίσω ολόκληρο το ποσό. Ακυρώσεις που δεν εμπίπτουν στον πιο πάνω όρο τιμολογούνται κανονικά. Αντικαταστάσεις συμμετεχόντων είναι αποδεκτές νοούμενου ότι οι αντικαταστάτες πληρούν τα κριτήρια για συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
 3. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναβάλει εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέχρι και μια μέρα πριν την έναρξη του. Όλες οι προπληρωμές για το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιστρέφονται στους υποψήφιους συμμετέχοντες.
 4. Όλες οι εγγραφές είναι αυστηρά προπληρωτέες και το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν αποδέχεται την είσοδο των συμμετεχόντων στην αίθουσα αν δεν έχουν εξοφληθεί οι οικονομικές τους υποχρεώσεις.
 5. Συμμετέχοντες που έχουν παρουσίες κάτω από το 75% δεν μπορούν να επιχορηγηθούν από την ΑνΑΔ και σε τέτοια περίπτωση θα κληθούν να καταβάλουν το ποσό της επιχορήγησης (επιπλέον του δικού τους ποσού πληρωμής).
 6. Για τα επιχορηγημένα προγράμματα από την ΑνΑΔ όλα τα έντυπα της ΑνΑΔ θα πρέπει να αποστέλλονται στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 7. Πιστοποιητικά παρακολούθησης θα δίνονται στους συμμετέχοντες με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου νοούμενου ότι έχουν εξοφληθεί όλες τους οι οικονομικές υποχρεώσεις αναφορικά με τα έντυπα της ΑνΑΔ. Σε άλλη περίπτωση θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς μόλις ικανοποιηθούν όλες οι πιο πάνω προϋποθέσεις.