Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΧωρίς κατηγορίαPact4Youth Erasmus+ Programme

Pact4Youth Erasmus+ Programme

Υποστήριξη του Συμφώνου για τις Δεξιότητες. Θεμέλια για την απασχολησιμότητα των νέων στον Κατασκευαστικό τομέα (2022-2024)

Τίτλος έργου: Pact4Youth. Υποστήριξη του Συμφώνου για τις Δεξιότητες. Θεμέλια για την απασχολησιμότητα των νέων στον Κατασκευαστικό τομέα.

Κωδικός έργου: 101087631

Διάρκεια έργου: έναρξη: 01/23 , λήξη: 12/24 (24 μήνες)

Προϋπολογισμός έργου: 691,198.00 €.

Συντονιστής εταίρος: Fundación Laboral de la Construcción (Ισπανία)

Εταίροι:

Iσπανία: Confederación Nacional de la Construcción

Ελλάδα: ΠΕΔΜΕΔΕ (Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων) & Unicert Solutions

Ιταλία: Formedil & Associazione Nazionale Costruttori Edili ,

Κύπρος: Κέντρο Εκπαίδευσης “O Oικοδόμος” K.Ε.Π.Ο LTD (Κύπρος) & Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου -Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.

Σύντομη περιγραφή:

Ο Ευρωπαϊκός Κατασκευαστικός τομέας υστερεί στην ανανέωση των γενεών, αλλά ταυτόχρονα, το ποσοστό ανεργίας των νέων δεν είναι βιώσιμο. Αυτή η ανισορροπία είναι σαφώς επιζήμια, οπότε ο κύριος στόχος του παρόντος έργου είναι να δράσει υπέρ της απασχολησιμότητας των νέων στον κατασκευαστικό τομέα, εστιάζοντας στις δεξιότητες, καθώς η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση παρουσιάζουν σημαντικές ευκαιρίες για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον τομέα, ο οποίος θα χρειαστεί μεγάλο αριθμό εργαζομένων με τις κατάλληλες δεξιότητες.

Στο πλαίσιο αυτό, οι κυριότεροι κλαδικοί οργανισμοί της ΕΕ έχουν δρομολογήσει το “the Pact for Skills for Construction” με σκοπό να στηρίξουν μια δίκαιη και ανθεκτική ανάκαμψη και να συμβάλουν στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, μεταξύ άλλων παραγόντων και στις βασικές αρχές του οποίου περιλαμβάνεται η προσέλκυση νέων στον τομέα. Το έργο ευθυγραμμίζεται και υποστηρίζει αυτό το Σύμφωνο αναπτύσσοντας συγκεκριμένες δράσεις για την αύξηση των ευκαιριών για τους νέους στον τομέα, την αντιμετώπιση της έλλειψης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και την προετοιμασία του δρόμου για την προσαρμογή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στο μελλοντικό πλαίσιο.

Οι χώρες που συμμετέχουν στο έργο (Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία, χώρες της Νότιας Ευρώπης) μοιράζονται κοινές προκλήσεις σε σχέση με τον κατασκευαστικό κλάδο, ιδίως όσον αφορά την έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, την έλλειψη νέων εργαζομένων και γυναικών και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων σε εθνικό επίπεδο. Το προφίλ των εταίρων αντιστοιχεί σε κλαδικές οργανώσεις εργοδοτών και παρόχους ΕΕΚ.

Αποτελέσματα:

Το έργο θα αναπτύξει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Οδικός χάρτης και σχέδιο δράσης για την απασχολησιμότητα των νέων
Υπηρεσίες διαμεσολάβησης και συνοδευτικά μέτρα
Υπογραφή συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ ΜΜΕ και κέντρων κατάρτισης για την υλοποίηση προγραμμάτων μάθησης με βάση την εργασία
Ημέρες πρακτικής κατάρτισης για την αύξηση του ενδιαφέροντος των νέων για τον Κατασκευαστικό τομέα
Αύξηση της συμμετοχής των ΜΜΕ στις διαδικασίες μαθητείας
Εκστρατείες ευαισθητοποίησης, επικοινωνίας και διάδοσης που απευθύνονται σε ΜΜΕ και νέους
Τήρηση του Συμφώνου για τις δεξιότητες

Γιατί είναι ενδιαφέρον το Pact4Youth;

Ο τομέας πιέζεται σήμερα από εξωτερικές συνθήκες (νέες συστάσεις και κανονισμοί σε ευρωπαϊκό/εθνικό επίπεδο σχετικά με τη βιωσιμότητα, την ψηφιοποίηση, την καινοτομία στα υλικά και την εργασία κ.λπ.), καθώς και από την αναζήτηση καινοτόμων μεθόδων κατάρτισης, ιδίως μετά την πρόσφατη πανδημία. Το έργο αποσκοπεί στην καθιέρωση νέων προσεγγίσεων και εργαλείων, όχι με στόχο την αλλαγή του απώτερου σκοπού του κατασκευαστικού τομέα, που είναι η παροχή στέγασης και υποδομών στην κοινωνία, αλλά την αλλαγή του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται ο σκοπός αυτός.

Οι ανάγκες του Κατασκευαστικού κλάδου σε προσόντα είναι γνωστές σε όλους τους φορείς που εμπλέκονται στον κλάδο (ενδιαφερόμενα μέρη, επιχειρηματικές οργανώσεις, φορείς παροχής ΕΕΚ, εθνικοί και ευρωπαϊκοί φορείς), και επί του παρόντος, οι περισσότερες από αυτές τις ανάγκες σχετίζονται με τις βιώσιμες κατασκευές, την ενεργειακή απόδοση, την κυκλική οικονομία, την ψηφιοποίηση, εκτός φυσικά, από τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας, τις ειδικές τεχνικές δεξιότητες για τα διάφορα επαγγέλματα και τις διακλαδικές και “ήπιες” δεξιότητες.

Ομοίως, έχουν εντοπιστεί ορισμένες προκλήσεις και εμπόδια και μπορεί να δηλωθεί ότι επί του παρόντος ένα από τα κύρια εμπόδια είναι η έλλειψη ελκυστικότητας του τομέα, η οποία δεν βοηθά ούτε τις κατασκευαστικές εταιρείες (ιδίως τις ΜΜΕ) να προσλαμβάνουν νέο εξειδικευμένο προσωπικό για τα έργα τους, ούτε τα κέντρα κατάρτισης να εγγράφουν σπουδαστές στα προγράμματά τους. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν πανευρωπαϊκές εκστρατείες για τη βελτίωση της εικόνας του κατασκευαστικού τομέα, οι οποίες θα απευθύνονται ιδίως στους νέους με στόχο να τους ενθαρρύνουν να εισέλθουν στον τομέα μέσω της κατάρτισης.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.