Πέμπτη, 25 Απριλίου, 2024

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ

Το σεμινάριο έχει εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ και είναι 100% Επιχορηγημένο
Ημερομηνίες: 31/05/2024 (13:00-19:30), 01/06/2024 (09:00-16:00) Διαμονή για δύο βράδια, σε δίκλινο δωμάτιο, με ημιδιατροφή.
Διάρκεια: 12 ώρες +4 ώρες επίσκεψη σε κάθε συμμετέχοντα
Κόστος: €0.00 (Αρχική τιμή:€1600 – Αναμενόμενη Επιχορήγηση ΑΝΑΔ:€1600) 

Τα τελευταία χρόνια λόγω του αυξημένου κόστους της ενέργειας αλλά και λόγω των πολλών περιβαλλοντικών ανησυχιών, στον γενικότερο προβληματισμό για την αρχιτεκτονική σύνθεση των κτιρίων, έρχεται να προστεθεί και το πώς αυτά μπορούν να σχεδιαστούν ώστε να είναι ενεργειακά πιο αποδοτικά, στοχεύοντας στην δημιουργία ενός λειτουργικά και μορφολογικά άρτιου κτιρίου, χαμηλής ή / και σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παροχή στους συμμετέχοντες ενός σύντομου και εύχρηστου οδηγού αναφοράς, στον οποίο αναφέρονται μέθοδοι ελαχιστοποίησης – μηδενισμού του ενεργειακού κόστους λειτουργίας έκαστου κτιρίου και ο επηρεασμός του βιοκλιματικού σχεδιασμού ώστε οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να σχεδιάσει ή / και να κατασκευάσει ένα κτήριο που να απαιτεί μηδενικό κόστος λειτουργίας ή να κάνει επεμβάσεις σε ένα υφιστάμενο, να μπορεί να αναζητήσει εύκολα ιδέες και λύσεις. Επίσης στο σεμινάριο θα αναφερθούν και εν συντομία διάφοροι τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, παθητικοί και ενεργητικοί.

Θα γίνει ανάλυση και παρουσίαση των μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά) οι οποίες μπορούν να έχουν αποδοτική εφαρμογή σε κτιριακές εγκαταστάσεις καθώς και των ενεργειακά αποδοτικών κτιριακών Η/Μ εγκαταστάσεων και συσκευών , με παράθεση των τελευταίων τεχνολογικών και θεσμικών εξελίξεων παρουσιάζοντας σχετική νομοθεσία.

Πράσινες Κατασκευές και Σύγχρονες Τάσεις στο Σχεδιασμό και στη Κατασκευή τους

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθυντικό και Επιστημονικό Προσωπικό Εργοληπτικών Εταιρειών, Μηχανικοί όλων των κλάδων, Μελετητές, Επιβλέποντες, Εργοδηγοί, Υπεύθυνοι Εργοταξίων, Επιθεωρητές Εργοταξίων, Τεχνικοί Διευθυντές, Μηχανικοί Δήμων και άλλων Δημόσιων Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που θέλουν να γνωρίσουν και να εμβαθύνουν στο αντικείμενο των ενεργειακών βέλτιστων οικονομικών πρακτικών που οδηγούν σε κτίρια μηδενικού κόστους λειτουργίας.
Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:
 1. Γνωρίζουν την ενεργειακή Νομοθεσία σε σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια.
 2. Κατανοούν τα περιεχόμενα της έκθεσης ενεργειακού ελέγχου.
 3. Προσδιορίζουν τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση με δυναμική ανάλυση του κτιρίου.
 4. Επιλέγουν δομικά υλικά και συστήματα για βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.
 5. Γνωρίζουν τον κύκλο ζωής των υλικών.
 6. Υπολογίζουν την ηλιακή ακτινοβολία.
 7. Προσδιορίζουν το Ενεργειακό Αποτύπωμα μέσω της μεθόδου ανάλυσης κύκλου ζωής (ΑΚΖ) ISO 14040.
 8. Εφαρμόζουν μεθόδους για δημιουργία βιώσιμων κτιρίων.
 9. Εφαρμόζουν βιοκλιματικό και ενεργειακό σχεδιασμό.
 10. Ευαισθητοποιηθούν στα θέματα μηδενικής ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.
 11. Συγκρίνουν εναλλακτικό μοντέλο (τυπικής κατοικίας με ηλεκτρισμό από Φωτοβολταϊκά πάνελ) με το βασικό μοντέλο τυπικής κατοικίας (με ηλεκτρισμό από το σημερινό υπάρχον δίκτυο). Το εναλλακτικό μοντέλο μπορεί να θεωρηθεί ως κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.
 12. Ενθαρρύνουν τη χρήση υλικών και συστημάτων για βέλτιστη ενεργειακή απόδοση.
 13. Υποστηρίζουν το βιοκλιματικό και ενεργειακό σχεδιασμό.
 14. Περιγράφουν τις βασικές αρχές κατασκευής και λειτουργίας των κτιρίων.
 15. Απαριθμούν και περιγράφουν τα τοπικά βιοκλιματικά χαρακτηριστικά.
 16. Καθορίζουν τα μέτρα βιοκλιματικής κατασκευής των κτιρίων.
 17. Καθορίζουν παραμέτρους ενεργειακής και βιοκλιματικής κατασκευής και λειτουργίας κτηρίων.
 18. Προσδιορίζουν τις δυνατότητες ένταξης των ΑΠΕ στα κτίρια.
 19. Κατανοήσουν τις πρακτικές που ακολουθούνται για τη δημιουργία κτιρίων μηδενικής ενεργειακής απόδοσης.
 20. Κατηγοριοποιούν τις βασικές παραμέτρους ενεργειακής κατανάλωσης.
 21. Υιοθετούν ορθολογιστικές προσεγγίσεις για τον υπολογισμό Ενεργειακής και βιοκλιματικής απόδοσης κτηρίων.
 22. Υπολογίζουν το ενεργειακό ισοζύγιο κτιρίου.
 23. Επιλέγουν τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να μετατρέψουν τα έργα τους σε κτίρια μηδενικού κόστους λειτουργίας.
 24. Ελέγχουν χρηματοοικονομικά τη μετατροπή υφιστάμενου και νέου κτιρίου σε κτίριο με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
 25. Βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση των έργων τους.
 26. Προσομοιώνουν το κτίριο και να υπολογίζουν την ενεργειακή πραγματική και θεωρητική κατανάλωση ενέργειας.
 27. Συντάσσουν ενεργειακή και βιοκλιματική έκθεση κατασκευής και λειτουργίας κτιρίου.
 28. Υπολογίζουν με τεχνοοικονομικά χαρακτηριστικά την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια.
 29. Εκτελούν συστάσεις ενεργειακής και βιοκλιματικής κατασκευής και λειτουργίας νέων και υφιστάμενων κτιρίων.
 30. Προσδιορίζουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα μιας τυπικής κατοικίας μέσω των υλικών και διεργασιών της σε ολόκληρο το κύκλο ζωής της.
1. Εναρκτήρια Συνάντηση Παγοθραύστης, σύντομη παρουσίαση καταρτιζόμενων Ανάλυση σκοπού και στόχου Συμβόλαιο δέσμευσης Εισαγωγή
2. Παρουσίαση ενεργειακής νομοθεσίας σε σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Θεσμικό πλαίσιο για ενεργειακές επιθεωρήσεις. Ευρωπαϊκές οδηγίες. Εθνική νομοθεσία. Θεσμικό πλαίσιο για ενεργειακούς ελέγχους. Περιεχόμενα έκθεσης ενεργειακού ελέγχου. Θεσμικό πλαίσιο για φωτοβολταϊκά συστήματα. Φωτοβολταϊκά στις στέγες και στα δώματα. Ενεργειακός συμψηφισμός (Net metering).
3. Ενεργειακή απόδοση δομικών υλικών & συστημάτων Επιλογή των δομικών υλικών και συστημάτων (CE, DOP) Κύκλος ζωής υλικών όπως το μπετόν, τα τούβλα, ο χάλυβας, το τσιμέντο και το αλουμίνιο. Ενεργειακά οφέλη από τη χρήση νέου προϊόντος εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων. Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ υλικών. Εφαρμογή βιοκλιματικού και ενεργειακού σχεδιασμού για την επιλογή κατάλληλων υλικών και συστημάτων κελύφους (αδιαφανών και διαφανών στοιχείων και συστημάτων ηλιοπροστασίας) και προσδιορισμός της βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης με δυναμική ανάλυση του κτιρίου ή των κτιριακών συνόλων.
4. Φωτοβολταϊκά συστήματα / Τεχνικά θέματα. Φωτοβολταϊκά συστήματα / Τεχνικά θέματα. Μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα φωτοβολταϊκών συστημάτων. Διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα. Απώλειες και φωτοβολταϊκό φαινόμενο. Βέλτιστη κλίση Φ/Β και σκίαση. Ηλιακή ακτινοβολία και παραδείγματα υπολογισμού της. Παραδείγματα υπολογισμού και παρουσίασης μελετών διασυνδεδεμένων φωτοβολταϊκών συστημάτων κάνοντας χρήση λογισμικού. Δημιουργία εναλλακτικού μοντέλου (τυπικής κατοικίας με ηλεκτρισμό από Φ Β πάνελ) το οποίο συγκρίνεται με το βασικό μοντέλο τυπικής κατοικίας ( με ηλεκτρισμό από το σημερινό υπάρχον δίκτυο) Το εναλλακτικό μοντέλο μπορεί να θεωρηθεί ως κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Κτίρια και ενεργειακό ισοζύγιο με σκοπό την αξιολόγηση ενεργειακών λύσεων για μηδενικό κόστος λειτουργίας. Παρουσίαση παραδειγμάτων. Κλιματικές επιδράσεις σε ένα κτίριο. Θερμοκρασιακή άνεση και ενέργεια. Παραδείγματα κατάταξης συστημάτων θέρμανσης Οικονομική αξιολόγηση λειτουργίας και αποδόσεις ποικιλίας συστημάτων θέρμανσης. Κατάταξη αυτών με βάση τα οικονομικά κριτήρια λειτουργίας έκαστου συστήματος θέρμανσης. Τι είναι η αντλία θερμότητας και οι αρχές λειτουργίας της.
5. Κτίρια και ενεργειακό ισοζύγιο με σκοπό την αξιολόγηση ενεργειακών λύσεων για μηδενικό κόστος λειτουργίας. Θερμική και ψυκτική μηχανή. Επεξήγηση βαθμών απόδοσης, COP και EER. Ευρωπαϊκή οδηγία που αφορά όλες τις συσκευές που καταναλώνουν ηλεκτρικό ρεύμα. Επεξήγηση ετικέτας αντλιών θερμότητας με βάση την Ευρωπαϊκή οδηγία. Σχεδίαση – μελέτη αντλίας θερμότητας για εγκατάσταση σε νεοαναγειρόμενο κτίριο. Σχεδίαση – μελέτη αντλίας θερμότητας για αντικατάσταση λέβητα σε υφιστάμενο κτίριο. Χρηματοοικονομική αξιολόγηση εγκατάστασης αντλίας θερμότητας. Παραδείγματα υπολογισμού. Υπολογισμός ενεργειακού ισοζυγίου κτιρίου. Παρουσίαση ενεργειακής λύσης εγκατάστασης συστημάτων οδηγώντας σε κτίριο μηδενικού κόστους λειτουργίας. Παραδείγματα υπολογισμού. Ενεργειακή αξιολόγηση αλλαγής στη θερμομόνωση του κτιρίου εξετάζοντας την κατανάλωση πετρελαίου. Παραδείγματα υπολογισμού. Ψυχομετρία. Παραδείγματα υπολογισμού. Ορθές πρακτικές με σκοπό οικονομικά κριτήρια βελτιστοποίησης κόστους λειτουργίας μεγάλων κτιρίων. Παραδείγματα υπολογισμού. Παθητικά κτίρια – Ορισμοί & Βασικές Αρχές
6. Καταληκτική συνάντηση Ανακεφαλαίωση Συμπεράσματα Αξιολόγηση
7. Περιεχόμενο κατάρτισης ενδοεπιχειρησιακού μέρους 3η Μέρα : Επίσκεψη στην επιχείρηση του κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά (3,5 ώρες σε κάθε επιχείρηση) Θα μελετηθούν υφιστάμενα ή υπό κατασκευή έργα της κάθε επιχείρησης. Θα υπολογιστεί το ενεργειακό ισοζύγιο κτιρίου και θα συζητηθούν τρόποι με τους οποίους θα μπορούσαν να μετατραπούν σε κτίρια μηδενικού κόστους λειτουργίας. Θα προσδιοριστεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα μιας τυπικής κατοικίας μέσω των υλικών και διεργασιών της σε ολόκληρο το κύκλο ζωής της. Θα γίνει χρηματοοικονομική αξιολόγηση μετατροπής υφιστάμενου και νέου κτιρίου σε κτίριο με μηδενικό κόστος λειτουργίας. Θα συντάξουν ενεργειακή και βιοκλιματική έκθεση κατασκευής και λειτουργίας κτιρίου. Θα υπολογίζουν με τεχνοοικονομικά χαρακτηριστικά την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια. Θα μάθουν να εκτελούν συστάσεις ενεργειακής και βιοκλιματικής κατασκευής και λειτουργίας σε νέα και υφιστάμενα κτίρια.
 1. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ αποδέχεται δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν δεσμεύεται ότι θα αποδεχθεί εγγραφές που λαμβάνονται σε λιγότερο από 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 2. Γραπτές ακυρώσεις 3 εργάσιμες μέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου γίνονται αποδεκτές και σε περίπτωση πληρωμής επιστρέφεται πίσω ολόκληρο το ποσό. Ακυρώσεις που δεν εμπίπτουν στον πιο πάνω όρο τιμολογούνται κανονικά. Αντικαταστάσεις συμμετεχόντων είναι αποδεκτές νοούμενου ότι οι αντικαταστάτες πληρούν τα κριτήρια για συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
 3. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναβάλει εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέχρι και μια μέρα πριν την έναρξη του. Όλες οι προπληρωμές για το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιστρέφονται στους υποψήφιους συμμετέχοντες.
 4. Όλες οι εγγραφές είναι αυστηρά προπληρωτέες και το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν αποδέχεται την είσοδο των συμμετεχόντων στην αίθουσα αν δεν έχουν εξοφληθεί οι οικονομικές τους υποχρεώσεις.
 5. Συμμετέχοντες που έχουν παρουσίες κάτω από το 75% δεν μπορούν να επιχορηγηθούν από την ΑνΑΔ και σε τέτοια περίπτωση θα κληθούν να καταβάλουν το ποσό της επιχορήγησης (επιπλέον του δικού τους ποσού πληρωμής).
 6. Για τα επιχορηγημένα προγράμματα από την ΑνΑΔ όλα τα έντυπα της ΑνΑΔ θα πρέπει να αποστέλλονται στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 7. Πιστοποιητικά παρακολούθησης θα δίνονται στους συμμετέχοντες με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου νοούμενου ότι έχουν εξοφληθεί όλες τους οι οικονομικές υποχρεώσεις αναφορικά με τα έντυπα της ΑνΑΔ. Σε άλλη περίπτωση θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς μόλις ικανοποιηθούν όλες οι πιο πάνω προϋποθέσεις.