Πέμπτη, 25 Απριλίου, 2024

ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ ΣΕΠ/CYQF/EQF4

Το σεμινάριο έχει εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ
Έναρξη: 18/06/2024, 22/06, 25/06, 29/06, 02/07, 06/07, 09/07, 13/07, 16/07, 20/07, 23/07, 27/07/2024
Διάρκεια:  60ώρες (Τρίτες 16:00-19:15, Σάββατο 08:00-15:30)
Κόστος: €500 (Αρχική τιμή:€1700 – Αναμενόμενη Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ:€1200)

Η κατάρτιση όλων των εργαζομένων στην Οικοδομική Βιομηχανία διασφαλίζει τη ποιότητα των έργων, τη τήρηση των Νομοθεσιών και την Ασφάλεια και Υγεία των εργαζομένων.

Οι χρωματισμοί και τα διακοσμητικά επιχρίσματα προσθέτουν αισθητική και ποιοτική αξία στα έργα και η ορθή και επιμελής εκτέλεση των εργασιών αυτών διασφαλίζει την ποιότητα και την αντοχή των έργων στον χρόνο.

Η κατάρτιση του προσωπικού που εργάζεται στον τομέα των χρωματισμών και διακοσμητικών επιχρισμάτων θα βοηθήσει στην ορθή επεξεργασία των επιφανειών και στην εφαρμογή των υλικών με ποιοτικά αποτελέσματα.

Η πρακτική κατάρτιση σε συνθήκες εργαστηρίου ή/και εργοταξίου θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και εφαρμογή των προνοιών του πρότυπου προσόντος.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Τεχνίτες και Βοηθούς Τεχνίτες στον Κατασκευαστικό Τομέα που επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους μέσα από παρουσιάσεις και συζήτηση πρακτικών παραδειγμάτων από την καθημερινή πράξη στα εργοτάξια και πρακτική άσκηση. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με τρόπο ώστε να βοηθήσει όσους στοχεύουν να πιστοποιηθούν στο επαγγελματικό πεδίο Ξηρά Δόμηση ΣΕΠ/CYQF/EQF4.
Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:
 1. Αναγνωρίζουν τις ποιοτικές απαιτήσεις και τις προδιαγραφές των έργων.
 2. Επεξηγούν τους Κανονισμούς και την ισχύουσα Νομοθεσία Ασφάλειας και Υγείας που αφορά την εργασία τους.
 3. Περιγράφουν την ορθή διαδικασία συλλογής και απόρριψης των ανακυκλώσιμων υλικών.
 4. Οργανώνουν, προετοιμάζουν το χώρο εργασίας και προγραμματίζουν τη σειρά εργασιών.
 5. Χρησιμοποιεί τα κατάλληλα εργαλεία και μηχανήματα ανάλογα με την εργασία που θα εκτελεστεί.
 6. Εφαρμόζουν ορθές πρακτικές για την εφαρμογή της Ξηράς Δόμησης.
 7. Ευαισθητοποιηθούν στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας και προστασίας του Περιβάλλοντος.
 8. Υποστηρίζουν την ομαδική εργασία.
 9. Αποδέχονται την ευθύνη για εργασίες που εκτελούν και τα αποτελέσματα τους.
1. Εναρκτήρια Συνάντηση : Παγοθραύστης, Ανάλυση σκοπού και στόχου, Συμβόλαιο δέσμευσης.   Εισαγωγή, Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων.   Αναγνώριση και κατανόηση των ιδιοτήτων υλικών και σχετικών εξαρτημάτων. αναγνώριση των δομικών στοιχείων του φέροντα οργανισμού και άλλων ευαίσθητων σημείων.  
2. Ανάγνωση και κατανόηση αρχιτεκτονικών και κατασκευαστικών σχεδίων   Στοιχεία φέροντα οργανισμού,  υλικά των στοιχείων του φέροντα οργανισμού -     χαλύβδινος οπλισμός,  σκυρόδεμα,  ξύλο,  χαλύβδινες διατομές.   Πρακτική Άσκηση      
3. Ασφάλεια και υγεία στην εργασία και προστασία του περιβάλλοντος   Τήρηση πολιτικής ασφάλειας και υγείας στην εργασία νομοθεσίας και εσωτερικών κανονισμών εργοταξίου,  ενέργειες σε περιπτώσεις ατυχημάτων και εκτάκτων καταστάσεων Ασφαλής χρήση σταθερών και κινητών ικριωμάτων,  εξεδρών εργασίας και φορητών σκαλών Αναγνώριση πιθανών κινδύνων στον χώρο εργασίας,  εκτίμηση κινδύνων και λήψη προληπτικών και προστατευτικών μέτρων Προστασία του περιβάλλοντος  
4. Παραλαβή, μεταφορά, αποθήκευση και ανύψωση υλικών στο έργο   Βασική οργάνωση ατομικής εργασίας,  παραλαβή  υλικών στο έργο,  εργασίες αποθήκευσης,  μεταφορά και ανύψωση στον χώρο τοποθέτησης.   Εργαλεία χειρός,  καρότσι,   ηλεκτρικά εργαλεία χεριού,  πλατφόρμες μεταφοράς,  μικρές ανυψωτικές μηχανές.   Συνοδευτικά έγγραφα υλικών: πιστοποιητικά συμμόρφωσης υλικών,  προδιαγραφή υλικών, οδηγίες εφαρμογής.   Πρακτική Άσκηση  
5. Αποτύπωση τοιχοποιίας, ψευδοροφής και επενδύσεων. Τοποθέτηση σταθερών και κινητών διαχωριστικών κατασκευών   Βασική οργάνωση ατομικής εργασίας,  αποτύπωση στοιχείων ξηράς δόμησης, χάραξη εργασίας,  εξωτερική τοιχοποιία,  εσωτερική τοιχοποιία.   Εργαλεία και όργανα μέτρησης   Πρακτική Άσκηση  
6. Τοποθέτηση αναρτώμενων κατασκευών Τοποθέτηση επενδυτικών κατασκευών   Βασική οργάνωση ατομικής εργασίας, χάραξη εργασίας, τοποθέτηση υλικών, ετοιμασία υλικών και επιφανειών προς επένδυση,  τοποθέτηση υλικών  
7. Αποτελεσματική χρήση βελτιστοποίηση υλικών   Διαχείριση υλικών, αποφυγή φθορών στην επιφάνεια,  σχεδιασμός κοπής τεμαχίων,  ακεραιότητα πλακών στους αρμούς σύνδεσης
8. Εργασιακό περιβάλλον και οργάνωση εργασίας   Οργανωτική δομή και εσωτερικοί κανόνες εργασίας Συνεργασία με άλλες ειδικότητες,  τηρήσει τήρηση πρόγραμμα εργασίας και εφαρμογή οδηγιών, εντολών  και κανόνων ασφάλειας και υγείας στον χώρο εργασίας  
9. Πρακτική εφαρμογή στο εργαστήριο ή/και στο εργοτάξιο -          Προετοιμασία επιφάνειας -          Προετοιμασία υλικών -          Εφαρμογή υλικών,  κατασκευή εξωτερικού τοίχου -          Ποιοτικός έλεγχος  
10. Ανακεφαλαίωση και πρακτική εφαρμογή στο εργαστήριο -          Πρόγραμμα εργασίας -          Προμέτρηση εργασίας, προδιαγραφές υλικών -          Υποβολή υλικών για έγκριση -          Επιμέτρηση εργασιών -          Ημερολόγιο εργοταξίου -          Παράδοση έργου
 1. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ αποδέχεται δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν δεσμεύεται ότι θα αποδεχθεί εγγραφές που λαμβάνονται σε λιγότερο από 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 2. Γραπτές ακυρώσεις 3 εργάσιμες μέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου γίνονται αποδεκτές και σε περίπτωση πληρωμής επιστρέφεται πίσω ολόκληρο το ποσό. Ακυρώσεις που δεν εμπίπτουν στον πιο πάνω όρο τιμολογούνται κανονικά. Αντικαταστάσεις συμμετεχόντων είναι αποδεκτές νοούμενου ότι οι αντικαταστάτες πληρούν τα κριτήρια για συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
 3. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναβάλει εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέχρι και μια μέρα πριν την έναρξη του. Όλες οι προπληρωμές για το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιστρέφονται στους υποψήφιους συμμετέχοντες.
 4. Όλες οι εγγραφές είναι αυστηρά προπληρωτέες και το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν αποδέχεται την είσοδο των συμμετεχόντων στην αίθουσα αν δεν έχουν εξοφληθεί οι οικονομικές τους υποχρεώσεις.
 5. Συμμετέχοντες που έχουν παρουσίες κάτω από το 75% δεν μπορούν να επιχορηγηθούν από την ΑνΑΔ και σε τέτοια περίπτωση θα κληθούν να καταβάλουν το ποσό της επιχορήγησης (επιπλέον του δικού τους ποσού πληρωμής).
 6. Για τα επιχορηγημένα προγράμματα από την ΑνΑΔ όλα τα έντυπα της ΑνΑΔ θα πρέπει να αποστέλλονται στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 7. Πιστοποιητικά παρακολούθησης θα δίνονται στους συμμετέχοντες με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου νοούμενου ότι έχουν εξοφληθεί όλες τους οι οικονομικές υποχρεώσεις αναφορικά με τα έντυπα της ΑνΑΔ. Σε άλλη περίπτωση θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς μόλις ικανοποιηθούν όλες οι πιο πάνω προϋποθέσεις.