Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Το σεμινάριο έχει εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ
Έναρξη: 11/04, 18/04/2024
Διάρκεια: 14 ώρες (08:00-15:30)
Κόστος: €180 (Αρχική τιμή:€460 – Αναμενόμενη Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ:€280)

Στο πρόγραμμα θα γίνει παρουσίαση των βασικών αρχών αντισεισμικού σχεδιασμού μεταλλικών και σύμμικτων φορέων, όπως και των βημάτων, των κινδύνων και των κρίσιμων λεπτομερειών που συμβάλλουν στην επίβλεψη ανέγερσης με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα των κατασκευαστικών λεπτομερειών της μελέτης και του έργου στο σύνολο του.
Θα παρουσιαστούν μελέτες και οι φάσεις υλοποίησης τους, ώστε οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν εμπειρίες από τον σχεδισμό και την ανέγερση μεταλλικών και σύμμικτων κτηρίων.
Θα γίνει παρουσίαση και συζήτηση πραγματικών περιπτώσεων κατασκευών όπως και των προβλημάτων που παρουσίασαν κατά την ανέγερση τους.                                                                                                                                                        Στόχος του σεμιναρίου είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες στην λογική του αντισεισμικού σχεδιασμού μεταλλικών και σύμμικτων κατασκευών, όπως και της άρτιας και ασφαλούς επίβλεψης της ανέγερσης παρόμοιων φορέων.
Κατά την διάρκεια του προγράμματος θα δοθεί μία πλήρης εικόνα των προκλήσεων και των ευθυνών που αναλαμβάνουν οι συμμετέχοντες κατά την ανάληψη τέτοιων έργων.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διευθυντές, Τεχνικοί Διευθυντές, Πολιτικοί Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες, Επιστάτες και Επόπτες Κατασκευαστικών Έργων
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:
 • Περιγράφουν το σχεδιασμό κατασκευών από χάλυβα.
 • Διατυπώνουν πρότυπες συνδέσεις μεταλλικών τεμαχίων.
 • Απαριθμούν μηχανικά χαρακτηριστικά των μεταλλικών προφίλ.
 • Επεξηγούν τη στατική συμπεριφορά μεταλλικών προφίλ.
 • Οργανώνουν τα εργοτάξια σύμφωνα με τις απαιτήσεις για ανέγερση μεταλλικών κατασκευών.
 • Τεκμηριώνουν τις θεωρητικές τους γνώσεις με πραγματικές μελέτες και προβλήματα.
 • Συνεργάζονται για τη ορθή κατασκευή σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
 • Συνεργάζονται για τη ορθή κατασκευή σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
 • Συμμετέχουν σε επιτροπές για την ασφάλεια και υγεία σε μεταλλικές κατασκευές.
 • Αντιπαραβάλουν επιχειρήματα για την ασφάλεια των μεταλλικών κατασκευών.
 1. Εναρκτήρια Συνάντηση
 2. Εισαγωγή στο σχεδιασμό Μεταλλικών Φορέων
 3. Βασικές Αρχές Μόρφωσης Μεταλλικών Φορέων
 4. Επιλογή Συνδεσμολογίας και παρουσίαση των αντίστοιχων προδιαγραφών
 5. Παρουσίαση Μελέτης και κατασκευαστικών λεπτομερειών εφαρμογής Μεταλλικού Υποστέγου
 6. Παρουσίαση Μελέτης και κατασκευαστικών λεπτομερειών εφαρμογής Μεταλλικού Σύμμικτου Πολυώροφου Κτηρίου
 7. Επίβλεψη Μεταλλικού Κτηρίου
 8. Καταληκτική συνάντηση
 1. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ αποδέχεται δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν δεσμεύεται ότι θα αποδεχθεί εγγραφές που λαμβάνονται σε λιγότερο από 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 2. Γραπτές ακυρώσεις 3 εργάσιμες μέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου γίνονται αποδεκτές και σε περίπτωση πληρωμής επιστρέφεται πίσω ολόκληρο το ποσό. Ακυρώσεις που δεν εμπίπτουν στον πιο πάνω όρο τιμολογούνται κανονικά. Αντικαταστάσεις συμμετεχόντων είναι αποδεκτές νοούμενου ότι οι αντικαταστάτες πληρούν τα κριτήρια για συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
 3. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναβάλει εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέχρι και μια μέρα πριν την έναρξη του. Όλες οι προπληρωμές για το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιστρέφονται στους υποψήφιους συμμετέχοντες.
 4. Όλες οι εγγραφές είναι αυστηρά προπληρωτέες και το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν αποδέχεται την είσοδο των συμμετεχόντων στην αίθουσα αν δεν έχουν εξοφληθεί οι οικονομικές τους υποχρεώσεις.
 5. Συμμετέχοντες που έχουν παρουσίες κάτω από το 75% δεν μπορούν να επιχορηγηθούν από την ΑνΑΔ και σε τέτοια περίπτωση θα κληθούν να καταβάλουν το ποσό της επιχορήγησης (επιπλέον του δικού τους ποσού πληρωμής).
 6. Για τα επιχορηγημένα προγράμματα από την ΑνΑΔ όλα τα έντυπα της ΑνΑΔ θα πρέπει να αποστέλλονται στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 7. Πιστοποιητικά παρακολούθησης θα δίνονται στους συμμετέχοντες με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου νοούμενου ότι έχουν εξοφληθεί όλες τους οι οικονομικές υποχρεώσεις αναφορικά με τα έντυπα της ΑνΑΔ. Σε άλλη περίπτωση θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς μόλις ικανοποιηθούν όλες οι πιο πάνω προϋποθέσεις.