Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ MΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ TΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ

Το σεμινάριο έχει εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ και είναι 100% Επιχορηγημένο
Ημερομηνίες: 12/04/2024 (13:00-19:30), 13/04/2024 (09:00-16:00) Διαμονή για δύο βράδια, σε δίκλινο δωμάτιο, με ημιδιατροφή.
Διάρκεια: 12 ώρες +4 ώρες επίσκεψη σε κάθε συμμετέχοντα
Κόστος: €0.00 (Αρχική τιμή:€1600 – Αναμενόμενη Επιχορήγηση ΑΝΑΔ:€1600) 

Στο πρόγραμμα θα αναλυθούν το αντικείμενο και η σημασία της θερμικής και υγροσκοπικής θωράκισης των κατασκευών χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος, θα παρουσιαστούν εξειδικευμένα υλικά που συμβάλουν στη θερμική προστασία μια κατασκευής. Επίσης θα παρουσιαστούν τυπικές περιπτώσεις εφαρμογής θερμικής προστασίας του κελύφους της κατασκευής. Θα δοθεί ορισμός της θερμογέφυρας και οι επιπτώσεις στις κατασκευές και τρόποι αποφυγής. Θα περουσιαστούν οι Απαιτήσεις Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου – Απαιτήσεις Θερμομόνωσης σύμφωνα με τη Νομοθεσία. Επιπλέον θα αναλυθεί ο μηχανισμός εμφάνισης θερμογεφυρών και η υγροπροστασία των κτιρίων.

Μία από τις βασικότερες παραμέτρους του σύγχρονου και καινοτόμου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού είναι και η θερμική και υγροσκοπική θωράκιση των κατασκευών. Με την ανάγκη για θερμική προστασία των σύγχρονων κατασκευών χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος ο μελετητής καλείται να λάβει κατάλληλα μέτρα ώστε να ελαχιστοποιείται η διαφυγή της θερμικής ενέργειας από ένα χώρο προς την ατμόσφαιρα ή προς ένα άλλο, ψυχρότερο γειτονικό χώρο – ή αντίστροφα – και συγχρόνως δημιουργείται υψηλό αίσθημα θερμικής άνεσης και ευεξίας για τους χρήστες της κατασκευής καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Σε παλαιότερες εποχές, η ανάγκη για μια τέτοια πρόβλεψη δεν ήταν επιβεβλημένη, αφού οι βαριές κατασκευές του περιβλήματος (τοίχοι, στέγη), η διάταξη των χώρων καθώς και η σύνθεση των όγκων των παραδοσιακών κτισμάτων, ήταν καθοριστικοί παράγοντες ρύθμισης της θερμικής και υγροσκοπικής συμπεριφοράς των κατασκευών. Με την πάροδο του χρόνου, οι κατασκευές έγιναν ελαφρότερες, περισσότερο σύνθετες και λιγότερο ανθεκτικές στις καιρικές συνθήκες. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας η προστασία από τις θερμικές μεταβολές μεταβιβάστηκε στα διάφορα συστήματα ελέγχου του μικροκλίματος, όπως η κεντρική θέρμανση και ο κλιματισμός. Η κατανάλωση ενέργειας για τη λειτουργία των συστημάτων αυτών δεν αποτελούσε πρόβλημα μέχρι τη στιγμή που τα διαθέσιμα αποθέματα των συμβατικών καυσίμων – ουσιαστικά του πετρελαίου – μειώθηκαν και έπαψαν να είναι οικονομικά σκόπιμα και οι διεθνές δεσμεύσεις των χωρών οδήγησαν στην ανάγκη δημιουργίας κατασκευών με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα για την προστασία του περιβάλλοντος.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθυντικό & Επιστημονικό Προσωπικό Εργοληπτικών Εταιρειών, Μηχανικοί, Επιβλέποντες, Εργοδηγοί, Υπεύθυνοι Εργοταξίων , Επιθεωρητές Εργοταξίων, Τεχνικοί Διευθυντές, Μηχανικοί Δήμων και άλλων Δημόσιων Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:
 • Περιγράφουν το αντικείμενο και τη σημασία της θερμικής και υγροσκοπικής προστασίας.
 • Κατονομάζουν τις Βασικές Αρχές θερμικής και υγροσκοπικής προστασίας.
 • Διατυπώνουν τα στοιχεία μιας κατασκευής που είναι ευάλωτα στην θερμοδιαφυγή και στα φορτία υγρασίας.
 • Απαριθμούν τα κριτήρια επιλογής υλικών θερμικής και υγροσκοπικής προστασίας.
 • Επιλέγουν εξειδικευμένα υλικά ανάλογα με τις θερμικές, μηχανικές, υγροθερμικές και φυσικοχημικές καταπονήσεις του έργου τους.
 • Περιγράφουν τις βασικές έννοιες της θερμικής και υγροσκοπικής προστασίας.
 • Επιλέγουν μεθόδους θερμικής και υγροσκοπικής προστασίας της τοιχοποιίας, των δοκών και υποστυλωμάτων, της πλάκας,των δαπέδων και της στέγης.
 • Αιτιολογούν την επιλογή τους με βάση τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε μεθόδου.
 • Επεξηγούν τι είναι οι θερμογέφυρες.
 • Εκτελούν μεθόδους κατασκευής για αποφυγή δημιουργίας θερμογέφυρων.
 • Επεξηγούν τις πρόνοιες του διατάγματος Περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Απαιτήσεις Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου).
 • Επεξηγούν τα τριχοειδή φαινόμενα και την υδροαπορρόφηση.
 • Επιλέγουν εξειδικευμένα υγρομονωτικά υλικά.
 • Αναπτύσσουν μεθόδους αποστράγγισης.
 • Τεκμηριώνουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της εσωτερικής και εξωτερικής στεγάνωσης.
 • Οργανώνουν μέτρα προστασίας από τη βροχή και την ανερχόμενη υγρασία.
 • Δικαιολογούν την επιλογή τους για εσωτερική ή εξωτερική θερμικής προστασίας.
 • Παρακινούν για τη θερμική προστασία των νέων και υφιστάμενων κατασκευών.
 • Συνεργάζονται με τους διάφορους φορείς για την προώθηση των σύγχρονων μεθόδων θερμικής και υγροσκοπικής προστασίας.
 • Συμμετέχουν σε προγράμματα προώθησης της ενεργειακής αναβάθμισης των κατασκευών.
 1. Αντικείμενο και σημασία της θερμικής και υγροσκοπικής θωράκισης των κατασκευών χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος - Βασικές Αρχές
 2. Θερμικές απώλειες. Μελέτη και σχεδιασμός θερμικής και υγροσκοπικής προστασίας σύγχρονης κατασκευής χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος. Θερμική προστασία των δομικών στοιχείων. Χαρακτηριστικές ιδιότητες των δομικών στοιχείων. Θερμοχωρητικότητα δομικών στοιχείων ανάλογα μετη θέση της θερμικής προστασίας (εσωτερικά ή εξωτερικά). Στοιχεία του κτιρίου ευάλωτα στην θερμοδιαφυγή. Υλικά θερμικής προστασίας. Κριτήρια επιλογής υλικών (Θερμοτεχνικά Χαρακτηριστικά, Τρόπος Εφαρμογής, Μηχανικές Ιδιότητες, Χημική συμπεριφορά – ανθεκτικότητα, Οικονομικά Στοιχεία). Εξειδικευμένα υλικά. Βέλτιστος συνδυασμός των κριτηρίων επιλογής θερμομονωτικών υλικών ανάλογα με τις θερμικές, μηχανικές, υγροθερμικές και φυσικοχημικές καταπονήσεις του έργου.
 3. Τυπικές περιπτώσεις εφαρμογής θερμικής προστασίας κελύφους κατασκευής
 4. Βασικές έννοιες. Θερμομόνωση κτιρίου. Μετάδοση θερμότητας μεαγωγή. Μετάδοση θερμότητας με μεταφορά. Μετάδοση θερμότητας με ακτινοβολία. Ειδική θερμότητα (c). Θερμογέφυρα. Γραμμική Θερμογέφυρα (Ψ). Υγρασία. Φράγμα υδρατμών. Αποτελεσματική Θερμοχωρητικότητα (Cm). Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ). Συντελεστής θερμοπερατότητας (U). Πυκνότητα (ρ). Κέλυφος κτιρίου. Θερμαινόμενος χώρος. Θερμική αντίσταση (R). Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας, δοκών-υποστυλωμάτων. Εσωτερική θερμομόνωση τοιχοποιίας, δοκών-υποστυλωμάτων. Εξωτερική θερμομόνωση τοιχοποιίας, δοκών - υποστυλωμάτων. Θερμομόνωση πυρήνα εξωτερικής τοιχοποιίας. Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα. Θερμομόνωση κάτω από την πλάκα. Θερμομόνωση πάνω από την πλάκα Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα. Θερμομόνωση στέγης. Θερμομόνωση δαπέδων εκτεθειμένων στο εξωτερικό περιβάλλον Θερμομόνωση στην κάτω πλευρά της πλάκας. Θερμομόνωση στην πάνω πλευρά της πλάκας. Πλεονεκτήματα –Μειονεκτήματα Θερμογέφυρες. Ορισμός. Δημιουργία θερμογέφυρων, επιπτώσεις στις κατασκευές και τρόποι αποφυγής.
 5. Απαιτήσεις Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου –Απαιτήσεις Θερμομόνωσης
 6. Περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Απαιτήσεις Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου) Διάταγμα, Υπουργό Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού δυνάμει του άρθρου 15(1) των περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμων του 2006 και 2009. Πρόνοιες διατάγματος
 7. Ανάλυση μηχανισμού εμφάνισης θερμογεφυρών
 8. Γραμμικές και σημειακές θερμογέφυρες. Προσδιορισμός έντασης θερμογέφυρας. Μηχανισμοί και τεχνολογίες εξάλειψης των θερμογεφυρών στο εσωτερικό και εξωτερικό κέλυφος των κατασκευών. Μεθοδολογία υπολογισμού θερμογεφυρών
 9. Υγροσκοπική θωράκιση Κτιρίων
 10. Τριχοειδή φαινόμενα. Υδροαπορρόφηση Φθορές στην υγεία των ανθρώπων και στην ίδια την κατασκευή Εξειδικευμένα στεγανωτικά υλικά. Διαμόρφωση αποστράγγισης. Στεγάνωση δαπέδου πάνω στο έδαφος και περιμετρικών τοιχοποιιών μέσα στο έδαφος. Αποστράγγιση θεμελίων και τοιχοποιίες υπογείου. Νερά από το έδαφος. Προστασία από τη βροχή και ανερχόμενη υγρασία. Εσωτερική και εξωτερική στεγάνωση, ιδιότητες, χαρακτηριστικά , πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα
 1. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ αποδέχεται δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν δεσμεύεται ότι θα αποδεχθεί εγγραφές που λαμβάνονται σε λιγότερο από 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 2. Γραπτές ακυρώσεις 3 εργάσιμες μέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου γίνονται αποδεκτές και σε περίπτωση πληρωμής επιστρέφεται πίσω ολόκληρο το ποσό. Ακυρώσεις που δεν εμπίπτουν στον πιο πάνω όρο τιμολογούνται κανονικά. Αντικαταστάσεις συμμετεχόντων είναι αποδεκτές νοούμενου ότι οι αντικαταστάτες πληρούν τα κριτήρια για συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
 3. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναβάλει εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέχρι και μια μέρα πριν την έναρξη του. Όλες οι προπληρωμές για το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιστρέφονται στους υποψήφιους συμμετέχοντες.
 4. Όλες οι εγγραφές είναι αυστηρά προπληρωτέες και το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν αποδέχεται την είσοδο των συμμετεχόντων στην αίθουσα αν δεν έχουν εξοφληθεί οι οικονομικές τους υποχρεώσεις.
 5. Συμμετέχοντες που έχουν παρουσίες κάτω από το 75% δεν μπορούν να επιχορηγηθούν από την ΑνΑΔ και σε τέτοια περίπτωση θα κληθούν να καταβάλουν το ποσό της επιχορήγησης (επιπλέον του δικού τους ποσού πληρωμής).
 6. Για τα επιχορηγημένα προγράμματα από την ΑνΑΔ όλα τα έντυπα της ΑνΑΔ θα πρέπει να αποστέλλονται στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 7. Πιστοποιητικά παρακολούθησης θα δίνονται στους συμμετέχοντες με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου νοούμενου ότι έχουν εξοφληθεί όλες τους οι οικονομικές υποχρεώσεις αναφορικά με τα έντυπα της ΑνΑΔ. Σε άλλη περίπτωση θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς μόλις ικανοποιηθούν όλες οι πιο πάνω προϋποθέσεις.