Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ

Το σεμινάριο έχει εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ
Έναρξη: 18/06, 20/06, 25/06, 27/05, 02/07, 04/07, 09/07, 11/07, 16/07, 18/07, 23/07, 25/07/2024 
Διάρκεια: 36 ώρες (Τρίτες 15:00-18:15, Πέμπτες 15:00-18:15)
Κόστος: €380 (Αρχική τιμή:€1100 – Αναμενόμενη Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ:€720)

Η διατήρηση και βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας αποτελεί υποχρέωση και κοινωνική ευθύνη του κάθε επαγγελματία εργοδότη ή αυτοεργοδοτούμενου.

Η νομοθεσία για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία απαιτεί την εφαρμογή προληπτικών και προστατευτικών μέτρων για την προστασία των προσώπων που εργάζονται καθώς και άλλων προσώπων που τυχόν επηρεάζονται από την εκτέλεση εργασιών. Η εξάλειψη ή ελαχιστοποίηση των κινδύνων καθώς και η επιλογή κατάλληλου εξοπλισμού και ασφαλών μεθόδων εργασίας παρακολουθώντας τις εξελίξεις της τεχνολογίας είναι μερικές από τις βασικές αρχές πρόληψης των κινδύνων.

Οι εργασίες σε ύψος αποτελούν δραστηριότητες πολύ ψηλού κινδύνου και η πτώση από ύψος αποτελεί συχνή αιτία εργατικών ατυχημάτων καθώς και σοβαρών και θανατηφόρων ατυχημάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, κατά την περίοδο 2005 έως 2010, ποσοστό 31% των ατυχημάτων που γνωστοποιήθηκαν και προκάλεσαν την απουσία από την εργασία των εργαζομένων για περισσότερες από 3 ημέρες και 28% των θανατηφόρων ατυχημάτων σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας είχαν ως αιτία την πτώση από ύψος.

Ειδικά στον τομέα των κατασκευών, η πτώση από ύψος ήταν η αιτία του 39% του συνόλου των ατυχημάτων και του 50% των θανατηφόρων ατυχημάτων.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ

ΤΤο πρόγραμμα απευθύνεται σε Πολιτικούς Μηχανικούς, Μηχανικούς Εργοταξίου, Επιστάτες, Βοηθούς Επιστάτες, Τεχνίτες , Βοηθούς Τεχνίτες Εργολάβους, Υπεργολάβους.
Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:
 1. Αναγνωρίζουν το θεσμικό πλαίσιο και να ανασκοπούν τους νόμους και κανονισμούς περί επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, περί εργοταξίων και περί της εκτέλεσης εργασιών σε ύψος.
 2. Αναγνωρίζουν τους κινδύνους που υπάρχουν κατά την εκτέλεση εργασιών σε ύψος.
 3. Επιλέγουν κατάλληλο εξοπλισμό και μέσα πρόσβασης σε ύψος.
 4. Διαβάζουν τα σχέδια και να ερμηνεύουν τα πρότυπα για την συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση ικριωμάτων και να συντονίζουν τις σχετικές εργασίες.
 5. Ερμηνεύουν τις γενικές απαιτήσεις για τις εργασίες σε ύψος.
 6. Συντάσσουν οδηγίες πρόσβασης και εκτέλεσης εργασιών επί του ικριώματος και σχετικές αναφορές για τις γενικές απαιτήσεις εκτέλεσης εργασιών σε ύψος.
 7. Χρησιμοποιούν τον κατάλληλο εξοπλισμό και Μέσα Ατομικής Προστασίας ασφαλούς εκτέλεσης εργασιών σε ύψος.
 8. Χειρίζονται με ασφάλεια φορητές κλίμακες.
 9. Εκπονούν Μελέτη Εκτίμησης Κινδύνων των εργασιών σε ύψος.
 10. Καταπολεμούν τον κίνδυνο στη πηγή.
 11. Υιοθετούν, κατά τις εργασίες σε ύψος, μέσα πρόσβασης υψηλής ασφάλειας.
 12. Αντιμετωπίζουν την φοβία εκτέλεσης εργασιών σε ύψος.
 13. Αποτρέπουν την εξοικείωση με τον κίνδυνο κατά τις εργασίες σε ύψος.
 14. Εκτιμούν τους κινδύνους.
 15. Προτιμούν τα συλλογικά μέτρα προστασίας.
1. Εισαγωγή. Εναρκτήρια Συνάντηση : Παγοθραύστης, Ανάλυση σκο-πού και στόχων, Συμβόλαιο δέσμευσης.
2. Νομοθεσία Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Οι Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι του 1996 έως 2020. Οι περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμοί του 2002 (Κ.Δ.Π. 173/2002). Διορισμός Λειτουργού Ασφάλειας, Ιατρού Εργασίας, Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ), Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ).
3. Οι περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στα Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια Κανονισμοί του 2015 (Κ.Δ.Π. 410/2015). Καθήκοντα και ευθύνες Κυρίου του έργου, Μελετητών, Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας Μελέτης και Συντο-νιστή Ασφάλειας και Υγείας Εκτέλεσης. Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας Μελέτης και Εκτέλεσης Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας για τα Εργοτάξια και Εσωτερικές Επιθεωρήσεις
4. Ασφάλεια και Υγεία στη Εργασία και προστασία Περιβάλλοντος. Προστασία Περιβάλλοντος, ανακυκλώσιμα υλικά, επα-ναχρησιμοποίηση, Περιβαλλοντικές ΝομοθεσίεςΥλικά φιλά προς το περιβάλλον, μονωτικά υλικά, υλικά επικόλλησης και χημικές ουσίες Κύκλος ζωής υλικών και κυκλική οικονομία
5. Θεμελιώδη στοιχεία της πρόληψης. Γενικές αρχές πρόληψης - Εφαρμογή στις προσωρινές εργασίες σε ύψος Αποφυγή των κινδύνων (Εκτίμηση των κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν. Καταπολέμηση των κιν-δύνων αυτών στην πηγή. Προσαρμογή της εργασίας στον άνθρωπο. Ενημέρωση σχετικά με την τεχνική πρό-οδο και παρακολούθηση της εξέλιξης της Τεχνολογίας. Αντικατάσταση των επικίνδυνων μέσων με λιγότερο ε-πικίνδυνα ή ακίνδυνα. Χάραξη μιας συνεκτικής συνολι-κής πολιτικής για την πρόληψη των ατυχημάτων. Προτε-ραιότητα στα συλλογικά μέτρα προστασίας. Κατάλληλες οδηγίες στα πρόσωπα στην εργασία) Πώς εκτιμούνται οι κίνδυνοι; Επιλογή Εξοπλισμού Εργασίας σε Ύψος: Παραδείγματα Γενικές απαιτήσεις για τις εργασίες σε ύψος
6. Εξοπλισμός για την εκτέλεση προσωρινής εργασίας σε ύψος. Ικριώματα (Ειδικές διατάξεις, αξιολόγηση και επιλογή. Εγκατάσταση. Συναρμολόγηση, χρήση και αποσυναρ-μολόγηση. Πρόσβαση. Πλευρική Προστασία. Χρήση. Επιθεώρηση) Άλλα είδη ικριωμάτων (Κινητό ικρίωμα. Ικριώματα για εξειδικευμένες εργασίες) Φορητές κλίμακες (σκάλες) (Επιλογή και Εκτίμηση Κινδύνων. Θέση. Σταθεροποίηση. Χρήση. Επιθεώρηση και συντήρηση) Ατομικές κινητές εξέδρες Εξέδρες εργασίας με προβόλους Τεχνικές πρόσβασης και θέσης με σχοινιά (Εκτίμηση κινδύνων και επιλογή. Χρήση σχοινιών. Επιλογή, Επι-θεώρηση, Συντήρηση και Αποθήκευση του Εξοπλισμού Πρόσβασης με Σχοινιά) Άλλοι εξοπλισμοί για εργασία σε ύψος (Γενικά. Κινητές ανυψωτικές εξέδρες εργασίας (ΚΑΕΕ). Εξέδρες σε ι-στούς ανάρτησης. Κρεμαστά ικριώματα (εξέδρες). Κρε-μαστά καλάθια)
7. Βοηθητικοί και συμπληρωματικοί εξοπλισμοί προστασίας. Κιγκλιδώματα και περιφράξεις Προστασία σε περίπτωση εργασιών σε επικλινείς επι-φάνειες ∆ίκτυα ασφάλειας Μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) Εξοπλισμός εργασίας σε εύθραυστες επιφάνειες
8. Πρακτική Άσκηση (Εργαστήριο). Διασφάλιση ευστάθειας Ορθή έδραση των ορθοστατών σε οριζόντιο σταθερό επίπεδο και πληρότητα κατασκευής : ορθοστάτες αντιανέμιοι σύνδεσμοι χιαστί παραπέτα πλήρες δάπεδο κουπαστές stop στα άκρα προστατευτικά προστεγάσματα συνδέσεις με το κτίριο δίχτυ προστασίας ασφαλής ανάβαση ασφαλής κατάβαση
9. Πρακτική Άσκηση (Εργαστήριο). Ικριώματα για εξειδικευμένες εργασίες Κλιμακοστάσια – Ανελκυστήρες Κινητά Ικριώματα Πλατφόρμα Ανυψωτική, Ψαλιδωτή, Αυτοκινούμενη Εξέδρες Φορητές Σκάλες
10. Πρακτική Άσκηση (Εργαστήριο). Μέσα Ατομικής Προστασίας Χρήση κράνους και ολόσωμων ζωνών ασφάλειας με όλα τα συστήματα πρόσδεσης, κατά την ανέγερση και αποσυναρμολόγηση ικριωμάτων. Ζώνη ασφαλείας ολόσωμη πιστοποιημένη, με όλα τα συστήματα πρόσδεσης. Δέσιμο της ζώνης με βοηθητικό ψαλίδι στην σκαλωσιά ή σε άλλο σταθερό στοιχείο. Οριζόντια γραμμή ζωής Δακτύλιος πρόσδεσης Σταθερά σημεία Επιθεώρηση ικριωμάτων
11. Ανακεφαλαίωση – Συμπεράσματα – Τελική Απολογιστική Αξιολόγηση.
 1. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ αποδέχεται δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν δεσμεύεται ότι θα αποδεχθεί εγγραφές που λαμβάνονται σε λιγότερο από 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 2. Γραπτές ακυρώσεις 3 εργάσιμες μέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου γίνονται αποδεκτές και σε περίπτωση πληρωμής επιστρέφεται πίσω ολόκληρο το ποσό. Ακυρώσεις που δεν εμπίπτουν στον πιο πάνω όρο τιμολογούνται κανονικά. Αντικαταστάσεις συμμετεχόντων είναι αποδεκτές νοούμενου ότι οι αντικαταστάτες πληρούν τα κριτήρια για συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
 3. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναβάλει εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέχρι και μια μέρα πριν την έναρξη του. Όλες οι προπληρωμές για το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιστρέφονται στους υποψήφιους συμμετέχοντες.
 4. Όλες οι εγγραφές είναι αυστηρά προπληρωτέες και το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν αποδέχεται την είσοδο των συμμετεχόντων στην αίθουσα αν δεν έχουν εξοφληθεί οι οικονομικές τους υποχρεώσεις.
 5. Συμμετέχοντες που έχουν παρουσίες κάτω από το 75% δεν μπορούν να επιχορηγηθούν από την ΑνΑΔ και σε τέτοια περίπτωση θα κληθούν να καταβάλουν το ποσό της επιχορήγησης (επιπλέον του δικού τους ποσού πληρωμής).
 6. Για τα επιχορηγημένα προγράμματα από την ΑνΑΔ όλα τα έντυπα της ΑνΑΔ θα πρέπει να αποστέλλονται στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 7. Πιστοποιητικά παρακολούθησης θα δίνονται στους συμμετέχοντες με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου νοούμενου ότι έχουν εξοφληθεί όλες τους οι οικονομικές υποχρεώσεις αναφορικά με τα έντυπα της ΑνΑΔ. Σε άλλη περίπτωση θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς μόλις ικανοποιηθούν όλες οι πιο πάνω προϋποθέσεις.