Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Το σεμινάριο έχει εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ
Έναρξη: 13/06, 17/06/2024
Διάρκεια: 12 ώρες (08:30-15:00)
Κόστος: €180 (Αρχική τιμή:€420 – Αναμενόμενη Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ:€240)

Η σωστή διαχείριση των Συμβολαίων τόσο στα δημόσια όσο και στα ιδιωτικά κατασκευαστικά έργα παίζει σημαντικό ρόλο στα ποιοτικά, χρονικά και οικονομικά χαρακτηριστικά ενός έργου. Με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων Τεχνητής Νοημοσύνης οι διαχειριστές των Συμβολαίων είναι πιο γρήγοροι στην λήψη αποφάσεων και πιο αποδοτικοί.

Οι επαγγελματίες που καλούνται να χειριστούν και να υλοποιήσουν κατασκευαστικά έργα αναλαμβάνουν την ευθύνη να διαχειριστούν τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των μερών όπως αυτές προκύπτουν από τα έγγραφα των συμβολαίων.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα κατάρτισης θα έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν τα Συμβόλαια μέσα από διάφορα παραδείγματα πρακτικής διαχείρισης των θεμάτων που μπορεί να προκύψουν σε ένα κατασκευαστικό έργο καθώς επίσης και τα αποτελέσματα των χειρισμών τους στην αποπεράτωση του έργου (ποιοτικά, χρονικά, οικονομικά).

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Διευθυντές και Τεχνικοί Διευθυντές Εργοληπτικών Εταιρειών, Μηχανικοί όλων των κλάδων, Επόπτες, Επιστάτες, Εργοδηγοί, Επιμετρητές Ποσοτήτων και γενικά στελέχη κατασκευαστικών εταιρειών που ασχολούνται με την ετοιμασία και υποβολή προσφορών, την παραγωγή, τη διοίκηση της επιχείρησης, την οικονομική διαχείριση των συμβάσεων και την οικονομική διαχείριση της επιχείρησης.
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:
 • Διατυπώνουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του Εργολάβου στα Συμβόλαια των δημόσιων και ιδιωτικών έργων.
 • Ερμηνεύουν τις σημαντικότερες πρόνοιες των Συμβολαίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων.
 • Περιγράφουν ποια είναι η οικονομική και η κατασκευαστική υποχρέωση του Εργολάβου σε κάθε τύπο Συμβολαίου.
 • Εκτελούν τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών.
 • Υλοποιούν με επιτυχία τη διεύθυνση / διαχείριση έργων του ιδιωτικού τομέα.
 • Εκτιμούν και υποβάλουν τεκμηριωμένες μετατροπές.
 • Αποδέχονται την ευθύνη για εργασίες που εκτελούν και τα αποτελέσματα τους.
 • Υιοθετούν και εφαρμόζουν διαδικασίες και ορθές πρακτικές για έλεγχο και παρακολούθηση της εξέλιξης των εργασιών στα πλαίσια των συμβολαίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων.
 • Υποστηρίζουν την ορθή διαχείριση των έργων που αναλαμβάνουν.
 1. Εναρκτήρια Συνάντηση
 2. Δομή Συμβολαίων
 3. Όροι Συμβολαίων
 4. Υποχρεώσεις και Ευθύνες των μερών
 5. Επίλυση διαφορών
 6. Κατασκευαστική και Οικονομική διαχείριση
 7. Καταληκτική συνάντηση
 1. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ αποδέχεται δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν δεσμεύεται ότι θα αποδεχθεί εγγραφές που λαμβάνονται σε λιγότερο από 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 2. Γραπτές ακυρώσεις 3 εργάσιμες μέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου γίνονται αποδεκτές και σε περίπτωση πληρωμής επιστρέφεται πίσω ολόκληρο το ποσό. Ακυρώσεις που δεν εμπίπτουν στον πιο πάνω όρο τιμολογούνται κανονικά. Αντικαταστάσεις συμμετεχόντων είναι αποδεκτές νοούμενου ότι οι αντικαταστάτες πληρούν τα κριτήρια για συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
 3. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναβάλει εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέχρι και μια μέρα πριν την έναρξη του. Όλες οι προπληρωμές για το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιστρέφονται στους υποψήφιους συμμετέχοντες.
 4. Όλες οι εγγραφές είναι αυστηρά προπληρωτέες και το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν αποδέχεται την είσοδο των συμμετεχόντων στην αίθουσα αν δεν έχουν εξοφληθεί οι οικονομικές τους υποχρεώσεις.
 5. Συμμετέχοντες που έχουν παρουσίες κάτω από το 75% δεν μπορούν να επιχορηγηθούν από την ΑνΑΔ και σε τέτοια περίπτωση θα κληθούν να καταβάλουν το ποσό της επιχορήγησης (επιπλέον του δικού τους ποσού πληρωμής).
 6. Για τα επιχορηγημένα προγράμματα από την ΑνΑΔ όλα τα έντυπα της ΑνΑΔ θα πρέπει να αποστέλλονται στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 7. Πιστοποιητικά παρακολούθησης θα δίνονται στους συμμετέχοντες με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου νοούμενου ότι έχουν εξοφληθεί όλες τους οι οικονομικές υποχρεώσεις αναφορικά με τα έντυπα της ΑνΑΔ. Σε άλλη περίπτωση θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς μόλις ικανοποιηθούν όλες οι πιο πάνω προϋποθέσεις.