Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024

BIM (Building Information Modeling)

Το σεμινάριο έχει εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ
Έναρξη: 27/12/2021
Διάρκεια: 32 ώρες
Κόστος: Αρχική τιμή:€700+ΦΠΑ (Αναμενόμενη Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ:€544)

Η τεχνολογία BIM προσφέρει μια σύγχρονη διαδικασία εργασίας και διαχείρισης πληροφοριών σε ένα συν-εργασιακό περιβάλλον της ομάδας εκτέλεσης των Έργων, που επιτρέπει σε όλους να κατανοήσουν το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συντήρηση ενός κτιρίου μέσω της χρήσης ενός 3D ψηφιακού μοντέλου.
Το BIM είναι μια νέα τεχνολογία που μέσα από τα καινοτόμα εργαλεία της προσφέρει την δυνατότητα για υψηλή απόδοση επένδυσης και αύξηση της παραγωγικότητας στην Οικοδομική Βιομηχανία Architecture-Engineering-Construction (AEC).
Η βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή του Building Information Modeling (BIM) είναι η κοινή χρήση του 3D ψηφιακού μοντέλου ενός έργου ως πηγή πληροφοριών για όλους τους συμμετέχοντες, προκειμένου να προσομοιώσουν και να αναλύσουν πιθανά προβλήματα κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου, από τη σύλληψη έως το στάδιο έναρξης της λειτουργίας του.
Η εκπαίδευση είναι μέρος της στρατηγικής που θα βοηθήσει στη βελτίωση της υιοθέτησης των διαδικασιών BIM από τον κλάδο της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας. Η επιτυχία της υιοθέτησης του BIM από τη βιομηχανία θα εξαρτηθεί από το πόσο ολοκληρωμένη είναι η αναδιάρθρωση του κλάδου για να υποστηρίξει την υιοθέτηση του BIM.ρηση των Νομοθεσιών και την Ασφάλεια και Υγεία των εργαζομένων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Μηχανικούς όλων των Κλάδων που εργοδοτούνται σε Εργοληπτικές Εταιρείες και επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους μέσα από παρουσιάσεις και συζήτηση πρακτι-κών παραδειγμάτων από την καθημερινή πράξη στα εργοτάξια και να αποκτήσουν μια σφαιρική αντί-ληψη για το αντικείμενο.
Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση:
 1. Να περιγράφουν, αναλύουν και επεξηγούν την νέα τεχνολογία BIM (Building Information Modeling)
 2. Να αναγνωρίζουν την χρησιμότητα της τεχνολογίας BIM στην καθημερινή πρακτική των Εργολάβων και Υπεργολάβων.
 3. Να συγκρίνουν τα πλεονεκτήματα της νέας τεχνολογίας σε σχέση με προηγούμενες παραδοσιακές μεθόδους Οργάνωσης και Εκτέλεσης Έργων.
 4. Να εφαρμόζουν τη ροή των εργασιών σε περιβάλλον BIM (Building Information Modeling)
 5. Να χρησιμοποιούν εργαλεία που εξυπηρετούν τις διάφορες φάσεις των πιο πάνω εργασιών
 6. Να περιγράφουν τα αποτελέσματα με την εφαρμογή του BIM και να εξάγουν συμπεράσματα
 7. Να αποδέχονται τα πλεονεκτήματα στην χρήση των νέων εργαλείων παραγωγής Έργων και ειδικά το Revit.
 8. Να υποστηρίζουν ότι η γνώση της νέας τεχνολογία τους δίνει πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες Οργάνωσης και Εκτέλεσης Έργων
 9. Να υιοθετούν ότι η διαδικασία BIM είναι συνεργασιακή και χρειάζεται την συμβολή όλων των εμπλεκομένων στην παραγωγή Έργων.
1. Introduction to BIM and Revit ·  Introduction ·  BIM and Revit ·  The-Ultimate-Guide-to-Getting-Started-with-BIM ·  The-Ultimate-Glossary-of-BIM-Terms-You-Should-Know Ανάλυση περιεχομένου: Εισαγωγική διάλεξη για την τεχνολογία BIM (Building  Information Modeling) και επεξήγηση των διαδικασιών που περιλαμβάνονται στην σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής έργων. Πως δημιουργείται ένα μοντέλο, χειρισμός και κατανόηση των περιεχόμενων στοιχείων. Θα επεξηγηθούν οι κατευθυντήριες οδηγίες έναρξης εργασίας στο περιβάλλον BIM. Θα γίνει αναφορά στο νέο λεξιλόγιο και τους νέους ορισμούς. Θα προβληθούν εκπαιδευτικά Video, θα επεξηγηθεί το περιεχόμενο και θα ακολουθήσει συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.  
2. 5 Benefits-of-BIM-Implementation 7 Ways BIM Helps a General Contractor 5 Ways BIM Can Help a Subcontractor Ανάλυση περιεχομένου: Επεξήγηση των πλεονεκτημάτων στην εφαρμογή της νέας τεχνολογίας. Πλεονεκτήματα και τρόποι εφαρμογής για τους Κυρίους Εργολάβους. Πλεονεκτήματα και τρόποι εφαρμογής για τους Υπ-Εργολάβους. Θα προβληθούν εκπαιδευτικά Video, θα επεξηγηθεί το περιεχόμενο και θα ακολουθήσει συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.  
3. Final-8-Crucial-Mistakes-in-BIM-Implementation 5-Game-Changing-BIM-Trends Ανάλυση περιεχομένου: Επεξήγηση και ανάλυση των βασικών λαθών κατά την εφαρμογή της τεχνολογίας. Ποιοι επωφελούνται και πιες είναι οι νέες τάσεις στην τεχνολογία για την οικοδομική βιομηχανία. Θα προβληθούν εκπαιδευτικά Video, θα επεξηγηθεί το περιεχόμενο και θα ακολουθήσει συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.  
4. BIM-Execution-Plan-BXP-What-Why-When-and-How BIM-Dimensions-3D-4D-5D-6D-and-7D-BIM-Explained_-Definition-Benefits Ανάλυση περιεχομένου: Επεξήγηση του Σχεδίου Εφαρμογής / Εκτέλεσης ενός Έργου σε BIM και της σημασίας του στην ροή και διαχείριση των πληροφοριών. Επεξήγηση των επιπέδων πληροφόρησης, πέραν του 3D, που περιλαμβάνονται στο BIM. (Χρόνος, Χρήμα, Βιωσιμότητα και Διαχείριση Έργων) Θα προβληθούν εκπαιδευτικά Video, θα επεξηγηθεί το περιεχόμενο και θα ακολουθήσει συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.  
5. BIM-Maturity-Levels-Level-0-Level-1-Level-2-Level-3 MEP-Coordination_Everything-You-Need-to-Know_Process_Benefits_Approach Ανάλυση περιεχομένου: Επεξήγηση των επιπέδων «ωρίμανσης» στην εφαρμογή του BIM. Συντονισμός των εργασιών των διαφόρων κλάδων (Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων, Αποχετεύσεων κλπ) σε περιβάλλον BIM. Θα προβληθούν εκπαιδευτικά Video, θα επεξηγηθεί το περιεχόμενο και θα ακολουθήσει συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.  
6. What is the IFC_ Industry Foundation Class COBie-Standard-Information-Exchange-System-of-BIM Ανάλυση περιεχομένου: Επεξήγηση του Industry Foundation Classes (IFC), του διεθνούς προτύπου ανταλλαγής και κοινής χρήσης πληροφοριών σε περιβάλλον BIM. Επεξήγηση του προτύπου Construction Operations Building Information Exchange (COBie) που είναι μορφή δεδομένων και στοιχείων χωρίς γεωμετρικές πληροφορίες που μπορεί να μεταφερθεί χρησιμοποιώντας φύλλα εργασίας ή σχεσιακές βάσεις δεδομένων. Θα προβληθούν εκπαιδευτικά Video, θα επεξηγηθεί το περιεχόμενο και θα ακολουθήσει συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.  
7. Tips for Revit Beginners Tips and Techniques to Create Accurate Shop Drawings with Revit Ανάλυση περιεχομένου: Το Revit είναι το πιο διαδεδομένο πρόγραμμα κατασκευής / δημιουργίας και διαχείρισης 3D μοντέλων. Θα δοθούν κατευθυντήριες οδηγίες για καλύτερη χρήση. Θα δοθούν συμβουλές και θα  επεξηγηθούν τεχνικές για καλύτερη χρήση των δυνατοτήτων του προγράμματος Revit.  
8. What is Clash Detection in BIM Process How BIM is Facilitating Facility Management Process Ανάλυση περιεχομένου: Κατά την εφαρμογή του BIM ένα μεγάλο πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα αποφυγής συγκρούσεων ή ανίχνευσης συγκρούσεων,  μεταξύ των διαφόρων δομικών στοιχείων ή και υπηρεσιών. Θα γίνει αναφορά και επεξήγηση της διαδικασίας. Θα εξεταστεί το FM για την διαχείριση των εγκαταστάσεων στο περιβάλλον BIM. Θα προβληθούν εκπαιδευτικά Video, θα επεξηγηθεί το περιεχόμενο και θα ακολουθήσει συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.
 1. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ αποδέχεται δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν δεσμεύεται ότι θα αποδεχθεί εγγραφές που λαμβάνονται σε λιγότερο από 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 2. Γραπτές ακυρώσεις 3 εργάσιμες μέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου γίνονται αποδεκτές και σε περίπτωση πληρωμής επιστρέφεται πίσω ολόκληρο το ποσό. Ακυρώσεις που δεν εμπίπτουν στον πιο πάνω όρο τιμολογούνται κανονικά. Αντικαταστάσεις συμμετεχόντων είναι αποδεκτές νοούμενου ότι οι αντικαταστάτες πληρούν τα κριτήρια για συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
 3. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναβάλει εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέχρι και μια μέρα πριν την έναρξη του. Όλες οι προπληρωμές για το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιστρέφονται στους υποψήφιους συμμετέχοντες.
 4. Όλες οι εγγραφές είναι αυστηρά προπληρωτέες και το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν αποδέχεται την είσοδο των συμμετεχόντων στην αίθουσα αν δεν έχουν εξοφληθεί οι οικονομικές τους υποχρεώσεις.
 5. Συμμετέχοντες που έχουν παρουσίες κάτω από το 75% δεν μπορούν να επιχορηγηθούν από την ΑνΑΔ και σε τέτοια περίπτωση θα κληθούν να καταβάλουν το ποσό της επιχορήγησης (επιπλέον του δικού τους ποσού πληρωμής).
 6. Για τα επιχορηγημένα προγράμματα από την ΑνΑΔ όλα τα έντυπα της ΑνΑΔ θα πρέπει να αποστέλλονται στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 7. Πιστοποιητικά παρακολούθησης θα δίνονται στους συμμετέχοντες με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου νοούμενου ότι έχουν εξοφληθεί όλες τους οι οικονομικές υποχρεώσεις αναφορικά με τα έντυπα της ΑνΑΔ. Σε άλλη περίπτωση θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς μόλις ικανοποιηθούν όλες οι πιο πάνω προϋποθέσεις.