Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ Α & Υ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

Το σεμινάριο έχει εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ
Έναρξη: 12/12/2022
Διάρκεια: 16ώρες
Κόστος: Αρχική τιμή:€400+ΦΠΑ (Αναμενόμενη Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ:€272)

Στην Οικοδομική Βιομηχανία υπάρχουν κίνδυνοι τους οποίους, σύμφωνα με την Νομοθεσία Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, οι ανάδοχοι του κατασκευαστικού έργου έχουν την υποχρέωση να εντοπίσουν, να καταγράψουν και να εκτιμήσουν ώστε να τους εξαλείψουν ή να τους μειώσουν στα επιθυμητά επίπεδα. Η πιο πάνω διαδικασία επιτυγχάνεται με την εκπόνηση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας για το κάθε Έργο ξεχωριστά.
Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας ενός κατασκευαστικού έργου πρέπει να αναθεωρείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα λόγω της εξέλιξης των εργασιών και του συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος εργασίας.
Συνεπώς, οι εργαζόμενοι πρέπει να εκπαιδεύονται για τον εντοπισμό και την καταγραφή των επικίνδυνων καταστάσεων, ούτως ώστε να είναι σε θέση να διεξάγουν τακτές εσωτερικές επιθεωρήσεις οι οποίες απορρέουν από νομοθετικές διατάξεις και διατάγματα, και οι οποίες επιπρόσθετα συμβάλλουν στην βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την μείωση των εργατικών ατυχημάτων.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν τα αποτελέσματα της Μελέτης Εκτίμησης των Κινδύνων που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας, προς αποφυγή ή μείωση των κινδύνων στα επιθυμητά επίπεδα. Επίσης, οι εργαζόμενοι οφείλουν να γνωρίζουν τις διαδικασίες που πηγάζουν από το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας, μία από τις οποίες είναι η διεξαγωγή τακτών εσωτερικών επιθεωρήσεων για τον εντοπισμό των επικίνδυνων καταστάσεων.
Με την εκπαίδευση των στελεχών των κατασκευαστικών έργων, των αντιπροσώπων των εργαζομένων και των Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης, πετυχαίνουμε την συνεχή βελτίωση των επιπέδων Ασφάλειας και Υγείας ως ορίζει και η σχετική νομοθεσία αλλά και οι απαιτήσεις του εκάστοτε Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Εργολάβους, Μηχανικούς, Επιβλέποντες Μηχανικούς, Επιστάτες, Επόπτες Έργων, Τεχνίτες και Βοηθούς Τεχνίτες .
Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:
 1. Γνωρίζουν τα καθήκοντα και τις ευθύνες των στελεχών του εργοταξίου στην Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία.
 2. Ερμηνεύουν τις βασικές απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας καθώς και των σχετικών διαταγμάτων.
 3. Αναγνωρίζουν επικίνδυνα σημεία.
 4. Εφαρμόζουν κατάλληλα μέτρα για αποτελεσματική μείωση του επαγγελματικού κινδύνου και πρόληψη των ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.
 5. Χρησιμοποιούν κατάλληλα εργαλεία επιθεωρήσεων (ερωτηματολόγια).
 6. Επιλέγουν / αναθεωρούν τα εργαλεία επιθεωρήσεων ανάλογα με τους επαγγελματικούς κινδύνους που εντοπίζουν.
 7. Ευαισθητοποιηθούν στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας.
 8. Υποστηρίζουν τους Συντονιστές Ασφάλειας και Υγείας στην επικαιροποίηση της Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικής Επικινδυνότητας.
 9. Υιοθετούν τις Αρχές Ασφάλειας και Υγείας.
1. Εναρκτήρια Συνάντηση: Γνωριμία συμμετεχόντων με εισηγητή, Παγοθραύστης, Ανάλυση σκοπού και στόχου, Συμβόλαιο δέσμευσης   Εισαγωγή στην Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία  
2. Νομοθεσία Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία   Οι Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι του 1996 έως 2020   Οι περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμοί του 2002 (Κ.Δ.Π. 173/2002)   Διορισμός Λειτουργού Ασφάλειας, Ιατρού Εργασίας, Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ), Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ)  
3. Οι περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στα Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια Κανονισμοί του 2015 (Κ.Δ.Π. 410/2015)   Καθήκοντα και ευθύνες Κυρίου του έργου, Μελετητών, Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας Μελέτης και Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας Εκτέλεσης   Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας Μελέτης και Εκτέλεσης   Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας για τα Εργοτάξια και Εσωτερικές Επιθεωρήσεις  
4. Εκτίμηση Επικινδυνότητας   Τα πέντε βήματα για σύνταξη Μελέτης Εκτίμησης Επικινδυνότητας, παρουσίαση / ανάλυση κινδύνων οι οποίοι προκύπτουν στους χώρους των εργοταξίων από τις μεθόδους εκτέλεσης των εργασιών οι οποίες εφαρμόζονται   Άσκηση σε σχέση με την Μελέτη Εκτίμησης Επικινδυνότητας  
5. Εσωτερικές Επιθεωρήσεις – Εντοπισμός Επικίνδυνων Καταστάσεων και Τήρηση Αρχείου Επιθεωρήσεων   -          Ασφαλείς χώροι εργασίας, πρόσβαση και διακίνηση -          Συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και χρήση ικριωμάτων -          Χρήση φορητής κλίμακας -          Εκσκαφές, βαθιές εκσκαφές και επιχωματώσεις -          Εργασίες σε ύψος και ασφαλείς τρόποι εκτέλεσης -          Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός Άσκηση εντοπισμού επικίνδυνων καταστάσεων (σε σχέση με την πιο πάνω θεματολογία) με την βοήθεια φωτογραφιών και βίντεο, και συμπλήρωση σχετικών ερωτηματολογίων  
6. Εσωτερικές Επιθεωρήσεις – Εντοπισμός Επικίνδυνων Καταστάσεων και Τήρηση Αρχείου Επιθεωρήσεων (Συνέχεια)   -          Επείγουσες καταστάσεις -          Επικίνδυνες ουσίες -          Ηλεκτρισμός -          Προστασία του κοινού -          Ανύψωση φορτίων με τα χέρια -          Οχήματα και κυκλοφορία -          Μέσα Προσωπικής Προστασίας Άσκηση εντοπισμού επικίνδυνων καταστάσεων (σε σχέση με την πιο πάνω θεματολογία) με την βοήθεια φωτογραφιών και βίντεο, και συμπλήρωση σχετικών ερωτηματολογίων  
7. Καταληκτική συνάντηση Ανακεφαλαίωση Συμπεράσματα Αξιολόγηση  
 1. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ αποδέχεται δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν δεσμεύεται ότι θα αποδεχθεί εγγραφές που λαμβάνονται σε λιγότερο από 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 2. Γραπτές ακυρώσεις 3 εργάσιμες μέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου γίνονται αποδεκτές και σε περίπτωση πληρωμής επιστρέφεται πίσω ολόκληρο το ποσό. Ακυρώσεις που δεν εμπίπτουν στον πιο πάνω όρο τιμολογούνται κανονικά. Αντικαταστάσεις συμμετεχόντων είναι αποδεκτές νοούμενου ότι οι αντικαταστάτες πληρούν τα κριτήρια για συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
 3. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναβάλει εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέχρι και μια μέρα πριν την έναρξη του. Όλες οι προπληρωμές για το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιστρέφονται στους υποψήφιους συμμετέχοντες.
 4. Όλες οι εγγραφές είναι αυστηρά προπληρωτέες και το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν αποδέχεται την είσοδο των συμμετεχόντων στην αίθουσα αν δεν έχουν εξοφληθεί οι οικονομικές τους υποχρεώσεις.
 5. Συμμετέχοντες που έχουν παρουσίες κάτω από το 75% δεν μπορούν να επιχορηγηθούν από την ΑνΑΔ και σε τέτοια περίπτωση θα κληθούν να καταβάλουν το ποσό της επιχορήγησης (επιπλέον του δικού τους ποσού πληρωμής).
 6. Για τα επιχορηγημένα προγράμματα από την ΑνΑΔ όλα τα έντυπα της ΑνΑΔ θα πρέπει να αποστέλλονται στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 7. Πιστοποιητικά παρακολούθησης θα δίνονται στους συμμετέχοντες με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου νοούμενου ότι έχουν εξοφληθεί όλες τους οι οικονομικές υποχρεώσεις αναφορικά με τα έντυπα της ΑνΑΔ. Σε άλλη περίπτωση θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς μόλις ικανοποιηθούν όλες οι πιο πάνω προϋποθέσεις.