Πέμπτη, 25 Απριλίου, 2024

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Το σεμινάριο έχει εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ
Έναρξη: 24/10/2022
Διάρκεια: 70 ώρες
Κόστος: Αρχική τιμή:€1500+ΦΠΑ (Αναμενόμενη Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ:€1190)

Η Κυπριακή Νομοθεσία για την Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο Εργασίας επιβάλλει, μεταξύ άλλων την ενημέρωση, εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων σε σχέση με τους κινδύνους τους οποίους αντιμετωπίζουν στην εργασία τους, με έμφαση στην πρόληψη και αντιμετώπιση ατυχημάτων.

Σκοπός του συγκεκριμένου σεμιναρίου είναι να ενημερωθούν οι εμπλεκόμενοι (π.χ. ιδιοκτήτες, μηχανικοί, μελετητές, εργολάβοι)  στα κατασκευαστικά έργα, για τις πρόνοιες του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2015 (ΚΔΠ 410/2015), οι οποίοι έχουν αντικαταστήσει από το Δεκέμβριο του 2015 τους αντιστοίχους Κανονισμούς του 2002.

Μεταξύ άλλων, θα ενημερωθούν για τα καθήκοντα και τις ευθύνες των εμπλεκομένων (ιδιοκτητών, μελετητών, εργολάβων και άλλων συντελεστών), τα προσόντα και καθήκοντα του Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας στο στάδιο της Εκτέλεσης του Έργου, τα περιεχόμενα του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας, τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται εξαιτίας των εργασιών που εκτελούνται αλλά και των μηχανημάτων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται καθημερινά στα εργοτάξια. Επίσης θα καλυφθούν θέματα που έχουν σχέση με την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Εργολάβους, Μηχανικούς, Επιβλέποντες Μηχανικούς, Επιστάτες, Επόπτες Έργων, Μέλη Επιτροπών Ασφάλειας και Υγείας.
Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:
 1. Γνωρίζουν τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν πριν την έναρξη των εργασιών (π.χ. τοποθέτηση πινακίδων, περίφραξης, οργάνωση Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας, ετοιμασία χωροταξικού, κτλ.).
 2. Γνωρίζουν τα καθήκοντα και τις ευθύνες τους ανάλογα με τον ρόλο που έχουν σε ένα έργο (π.χ. Συντονιστές Μελέτης, Συντονιστές Εκτέλεσης, Ιδιοκτήτες Έργου, Εργολάβοι, κτλ), και να τα εφαρμόζουν.
 3. Γνωρίζουν πως να ετοιμάζουν, παρακολουθούν και ενημερώνουν το Σχέδια Ασφάλειας και Υγείας και το Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας.
 4. Γνωρίζουν τα στοιχεία και πληροφορίες που θα πρέπει να ζητούν από τους εμπλεκόμενους σε ένα έργο (εργολάβους, υπεργολάβους, αυτοεργοδοτούμενους) για να διασφαλίζουν την ασφαλή διεξαγωγή των εργασιών (π.χ. πιστοποιητικά εκπαίδευσης, πιστοποιητικά μηχανημάτων, εκτιμήσεις κινδύνου, μεθόδους ασφαλούς εργασίας, άδειες, κτλ.).
 5. Γνωρίζουν πως να ετοιμάζουν «Ασφαλείς Μεθόδους Εργασίας».
 6. Αναγνωρίζουν ότι πρέπει να εξασφαλίζεται ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η παρακολούθηση των μέτρων προστασίας και πρόληψης έτσι ώστε να διατηρείται η αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων και να εξασφαλίζεται ο έλεγχος των κινδύνων.
 7. Κατανοούν ότι η επιλογή των κατάλληλων μέσων Ατομικής Προστασίας είναι το τελευταίο μέτρο που θα πρέπει να επιλέξουν πριν από την εκτέλεση της κάθε εργασίας.
 8. Ετοιμάζουν τα έντυπα (π.χ. Εκ των Προτέρων Γνωστοποίηση Εργοταξίου, Συμφωνητικά) που αφορούν το έργο, όπως καθορίζει ο ΚΔΠ 410/2015, τα οποία θα πρέπει να αποσταλούν στις αρμόδιες υπηρεσίες.
 9. Ετοιμάζουν Εκτιμήσεις Κινδύνου για τις εργασίες που αφορούν ένα έργο.
 10. Λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα που αφορούν ένα έργο.
 11. Παρέχουν στου εργαζόμενους όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, εξοπλισμό, μηχανήματα και μέσα ατομικής προστασίας που αφορούν ένα έργο.
 12. Ετοιμάζουν και να εφαρμόζουν Σχέδια Αντιμετώπισης Έκτακτων περιστατικών.
 13. Επιλύουν προβλήματα Ασφάλειας & Υγείας που συναντούν στο χώρο εργασίας.
 14. Πραγματοποιούν ελέγχους Ασφάλειας & Υγείας πριν την έναρξη και κατά την διάρκεια της εργασίας.
 15. Ευαισθητοποιηθούν στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας.
 16. Υποστηρίζουν τους Συντονιστές Ασφάλειας και Υγείας στην επικαιροποίηση της Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικής Επικινδυνότητας.
 17. Υιοθετούν τις Αρχές Ασφάλειας και Υγείας.
1. Εναρκτήρια Συνάντηση: Γνωριμία συμμετεχόντων με εισηγητή, Παγοθραύστης, Ανάλυση σκοπού και στόχου, Συμβόλαιο δέσμευσης Εισαγωγή στην Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Τι σημαίνει Ασφάλεια & Υγεία Ατυχήματα-Στατιστικά στοιχεία Βασικές Αρχές Πρόληψης - Αποφυγή των κινδύνων - Αξιολόγηση των κινδύνων που δεν δύναται να αποφευχθούν - Καταπολέμηση των κινδύνων στην πηγή τους - Προσαρμογή της εργασίας ατομικά - Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο - Αντικατάσταση του επικίνδυνου από το μη επικίνδυνο ή το λιγότερο επικίνδυνο - Ανάπτυξη μιας συνεκτικής συνολικής πολιτικής πρόληψης - Προτεραιότητα στη λήψη μέτρων ομαδικής προστασίας σε σχέση με τα μέτρα ατομικής προστασίας - Παροχή κατάλληλων οδηγιών στους εργαζομένους Πρακτικά Παραδείγματα Αξιολόγηση κινδύνου: Βήμα 1: Αναγνώριση της επικινδυνότητας και των ατόμων σε κίνδυνο Βήμα 2: Αξιολόγηση και ιεράρχηση των κινδύνων Βήμα 3: Απόφαση προληπτικής δράσης Βήμα 4: Αναλαμβάνοντας δράση Βήμα 5: Παρακολούθηση και αναθεώρηση Ολοκληρωμένα πρωτόκολλα κινδύνου Oρθές πρακτικές Παραδείγματα εφαρμογής των βασικών αρχών πρόληψης Νόμοι και Κανονισμοί (Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι του 1996 έως 2015 και αναφορά στους (Κ.Δ.Π 174, 212, 317, 332, 134, 161, 444). Οι περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμοί του Κ.Δ.Π. 410/2015 Ενδεικτικός Κατάλογος των Οικοδομικών Εργασιών και των Έργων Μηχανικών Κατασκευών
2. Ορισμοί & Αρμοδιότητες Κύριος του Έργου Ορισμός Περισσότεροι του ενός κύριοι έργου Ορθές πρακτικές Καθήκοντα του κυρίου του έργου Παραδείγματα Μελετητής Ορισμός Καθήκοντα Συντονιστής A&Y στάδιο της μελέτης και στάδιο της εκτέλεσης Οδηγία 92/57/ΕΟΚ Αριθμός συντονιστών Πότε απαιτείται ο ορισμός Συντονιστών Ποιος θα πρέπει να διορίζει τους συντονιστές για θέματα ασφάλειας και υγείας Ποιος μπορεί να διοριστεί συντονιστής σε θέματα ασφάλειας και υγείας Ποια είναι τα καθήκοντα των συντονιστών για θέματα ασφάλειας και υγείας κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης του έργου και ποια κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης Προσόντα Εμπειρία Πότε πρέπει να ορίζονται συντονιστές για θέματα ασφάλειας και υγείας και πότε τελειώνουν τα καθήκοντά τους Εργολάβος Υπεργολάβος Ορισμός Καθήκοντα Εργοδότης Ορισμός Καθήκοντα Παραδείγματα και ορθές πρακτικές
3. Τα τρία μέσα πρόληψης Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας Πότε Απαιτείται Ποιος το εκπονεί Προκαταρκτικές παρατηρήσεις Ορισμός Εφαρμογή Προδιαγραφές Ελάχιστες απαιτήσεις περιεχομένου ΣΑΥ Επικαιροποίηση Παραδείγματα Καλές Πρακτικές Άσκηση : Ετοιμασία Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας ενός έργου Ορισμός Εφαρμογή Περιεχόμενα φακέλων ασφάλειας και υγείας Πότε καταρτίζεται Ποιος έχει την ευθύνη κατάρτισης Επικαιροποίηση φακέλων Παραδείγματα Καλές Πρακτικές Άσκηση : Ετοιμασία Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας Εκ των Προτέρων Γνωστοποίηση και Συμφωνητικά Προϋποθέσεις για την παροχή απαιτούμενων εγγράφων για την πρόληψη και τον διορισμό συντονιστών Ορισμός Εφαρμογή Προδιαγραφές Παραδείγματα Καλές Πρακτικές Άσκηση: Συμπλήρωση των εγγράφων γνωστοποίησης
4. Προετοιμασία Εργοταξίου Καθορισμός Συντονιστών και Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας Ενέργειες που πρέπει να γίνουν από το Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκτέλεση του έργου Εφαρμογή των γενικών αρχών πρόληψης Υποχρεώσεις εργοδοτών και αυτοεργοδοτούμενων σύμφωνα με τη νομοθεσία Τροποποιεί το ΣΑΥ όταν προκύπτουν τροποποιήσεις στην εκτέλεση του έργου Συνεργασία των αναδόχων Ορθή εφαρμογή των διαδικασιών εργασίας από τους ανάδοχους Ενέργειες που πρέπει να γίνουν από τον εργολάβο εκτέλεσης έργου Περίφραξη Εργοταξίου Σήμανση Εργοταξίου Προκαταρκτικές εργασίες Προστατευμένες διαβάσεις πεζών Προστατευτικά προστεγάσματα Δίκτυα κοινής ωφελείας Τακτοποίηση – Αποθήκευση Πίνακας Ηλεκτροδότησης – Φωτισμός Χώροι Υγιεινής Φαρμακείο Πυρόσβεση Επιλογή ΜΑΠ Κυκλοφορία οχημάτων και μηχανημάτων Ενέργειες σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού Εκτίμηση Επικινδυνότητας Τα πέντε βήματα για σύνταξη Μελέτης Εκτίμησης Επικινδυνότητας, παρουσία-ση / ανάλυση κινδύνων οι οποίοι προκύπτουν στους χώρους των εργοταξίων από τις μεθόδους εκτέλεσης των εργασιών οι οποίες εφαρμόζονται Άσκηση: Μελέτη Εκτίμησης Επικινδυνότητας
5. Εκτέλεση εργασιών – Εργολάβοι, Υπεργολάβοι Γενικές Υποχρεώσεις Στάδιο κατασκευής Διαχείριση έργων για την ασφάλεια και την υγεία - Συντονισμός - Συνεργασία - Αποτελεσματική εργασία - Έλεγχος Εκτέλεσης - Υπεργολάβοι - Λοιπά πρόσωπα - Συναντήσεις στο εργοτάξιο - Έλεγχος της πρόσβασης στο εργοτάξιο - Περιστατικά έκτακτης ανάγκης Επικαιροποίηση σχεδίων ασφάλειας και υγείας Επικαιροποίηση φακέλων ασφάλειας και υγείας Παραδείγματα σε τρία διαφορετικά είδη εργοταξίων Τέλος σταδίου κατασκευής Επικαιροποίηση του φακέλου ασφάλειας και υγείας Αξιολόγηση των επιδόσεων ασφάλειας και υγείας στο κατασκευαστικό έργο Παραδείγματα σε τρία διαφορετικά είδη εργοταξίων Στάδιο μετά την κατασκευή Διαρκής επικαιροποίηση των φακέλων ασφάλειας και υγείας Παραδείγματα σε τρία διαφορετικά είδη εργοταξίων Καθηκόντων φορέων κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου Προσκόμιση απαραίτητων πιστοποιητικών (π.χ. μηχανημάτων, εκπαίδευσης) Αναπροσαρμογή ΣΑΥ (εκτιμήσεις κινδύνου, μεθόδους ασφαλείας, μέτρα πρόληψης) Εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού εργοταξίου Διαχείριση ατυχημάτων και συμβάντων Εσωτερικές Επιθεωρήσεις – Εντοπισμός Επικίνδυνων Καταστάσεων και Τήρηση Αρχείου Επιθεωρήσεων - Ασφαλείς χώροι εργασίας, πρόσβαση και διακίνηση - Συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και χρήση ικριωμάτων - Χρήση φορητής κλίμακας - Εκσκαφές, βαθιές εκσκαφές και επιχωματώσεις - Εργασίες σε ύψος και ασφαλείς τρόποι εκτέλεσης - Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός Παραδείγματα και καλές πρακτικές Άσκηση: Εντοπισμός επικίνδυνων καταστάσεων (σε σχέση με την πιο πάνω θεματολογία) με την βοήθεια φωτογραφιών και βίντεο, και συμπλήρωση σχετικών ερωτηματολογίων Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ΕΞΥΠΠ Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ΕΣΥΠΠ Ορισμοί Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα Νομοθετικές πρόνοιες με βάση τους περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμούς του 2021
6. Παραδείγματα Εργασιών Εργοταξίου και Μέτρα Πρόληψης Πτώσεις Εργασία σε ύψος Ανέγερση και αποσυναρμολόγηση σκαλωσιάς ή οποιουδήποτε άλλου παρόμοιου εξοπλισμού Πτώσεις στο ίδιο επίπεδο Κίνδυνοι που συνδέονται με την ηλεκτρική ενέργεια Κίνδυνοι που συνδέονται με το αέριο Κίνδυνοι που συνδέονται με την κυκλοφορία οχημάτων Εργασίες που εκτελούνται σε υφιστάμενους δρόμους κυκλοφορίας Κυκλοφορία στα εργοτάξια (μηχανήματα και πεζοί) Κίνδυνοι που συνδέονται με μηχανήματα κατασκευαστικών έργων Κίνδυνοι που συνδέονται με δραστηριότητες χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων Κίνδυνοι που συνδέονται με την κακή στάση του σώματος Κίνδυνοι που συνδέονται με τη χρήση εκρηκτικών Κίνδυνοι που συνδέονται με την αστάθεια Κίνδυνοι που συνδέονται με την υγεία Φυσικοί κίνδυνοι (θόρυβος, κραδασμοί, εγκαύματα, ακραίες θερμοκρασίες, καιρικές συνθήκες κ.λπ.) Χημικοί και βιολογικοί κίνδυνοι Κίνδυνοι φωτιάς–έκρηξης–ασφυξίας Κίνδυνοι πνιγμού Μεταφορά Υγιεινή Άλλοι κίνδυνοι Άσκηση: Εντοπισμός επικίνδυνων καταστάσεων (σε σχέση με την πιο πάνω θεματολογία) με την βοήθεια φωτογραφιών και βίντεο, και συμπλήρωση σχετικών ερωτηματολογίων
7. Καταληκτική συνάντηση Ανακεφαλαίωση Συμπεράσματα Αξιολόγηση
 1. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ αποδέχεται δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν δεσμεύεται ότι θα αποδεχθεί εγγραφές που λαμβάνονται σε λιγότερο από 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 2. Γραπτές ακυρώσεις 3 εργάσιμες μέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου γίνονται αποδεκτές και σε περίπτωση πληρωμής επιστρέφεται πίσω ολόκληρο το ποσό. Ακυρώσεις που δεν εμπίπτουν στον πιο πάνω όρο τιμολογούνται κανονικά. Αντικαταστάσεις συμμετεχόντων είναι αποδεκτές νοούμενου ότι οι αντικαταστάτες πληρούν τα κριτήρια για συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
 3. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναβάλει εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέχρι και μια μέρα πριν την έναρξη του. Όλες οι προπληρωμές για το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιστρέφονται στους υποψήφιους συμμετέχοντες.
 4. Όλες οι εγγραφές είναι αυστηρά προπληρωτέες και το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δεν αποδέχεται την είσοδο των συμμετεχόντων στην αίθουσα αν δεν έχουν εξοφληθεί οι οικονομικές τους υποχρεώσεις.
 5. Συμμετέχοντες που έχουν παρουσίες κάτω από το 75% δεν μπορούν να επιχορηγηθούν από την ΑνΑΔ και σε τέτοια περίπτωση θα κληθούν να καταβάλουν το ποσό της επιχορήγησης (επιπλέον του δικού τους ποσού πληρωμής).
 6. Για τα επιχορηγημένα προγράμματα από την ΑνΑΔ όλα τα έντυπα της ΑνΑΔ θα πρέπει να αποστέλλονται στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 7. Πιστοποιητικά παρακολούθησης θα δίνονται στους συμμετέχοντες με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου νοούμενου ότι έχουν εξοφληθεί όλες τους οι οικονομικές υποχρεώσεις αναφορικά με τα έντυπα της ΑνΑΔ. Σε άλλη περίπτωση θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς μόλις ικανοποιηθούν όλες οι πιο πάνω προϋποθέσεις.